NdebeleTeam » 1 Kings » 21

UAhabi lesivini sikaNabothi

21Kwasekusithi emva kwalezizinto uNabothi umJizereyeli wayelesivini esasiseJizereyelia phansi kwesigodlo sikaAhabi inkosi yeSamariya. 2 UAhabi wasekhuluma loNabothi esithi: Ngipha isivini sakho ukuze sibe kimi yisivande semibhida, ngoba siseduze phansi kwendlu yami; ngizakunika isivini esingcono kulaso esikhundleni saso; uba kukuhle emehlweni akho, ngizakunika imali ngentengo yasob. 3 Kodwa uNabothi wathi kuAhabi: Kakube khatshana lami ngeNkosi ukuthi ngikunike ilifa labobabac. 4 UAhabi wasengena endlini yakhe enyukumele ethukuthele ngenxa yelizwi uNabothi umJizereyeli ayelikhulume kuye, ngoba wayethe: Kangiyikukunika ilifa labobaba. Wasecambalala embhedeni wakhe, waphendula ubuso bakhe, kadlanga ukudlad.

5 UJezebeli umkakhe wasesiza kuye wathi kuye: Kungani umoya wakho usineme ukuze ungadli ukudla? 6 Wasesithi kuye: Ngoba ngikhulume loNabothi umJizereyeli ngithe kuye: Nginike isivini sakho ngemali, loba uba uthanda ngizakunika isivini esikhundleni saso; wasesithi: Kangiyikukunika isivini sami. 7 UJezebeli umkakhe wasesithi kuye: Khathesi nguwe obusa umbuso wakoIsrayeli? Vuka udle isinkwa, lenhliziyo yakho ithokoze; ngizakunika mina isivini sikaNabothi umJizereyelie. 8 Wasebhala izincwadi ngebizo likaAhabi, wazidinda ngophawu lwakhef, wazithumela izincwadi ebadaleni lakuzikhulu, ababesemzini wakhe, behlala loNabothig. 9 Wasebhala ezincwadini esithi: Memezelani izilo lokudla, limhlalise uNabothi ngaphezulu kwabantu; 10 beselihlalisa amadoda amabili, amadodana kaBheliyali, maqondana laye ukuthi afakaze emelene layeh esithi: Uthukei uNkulunkulu lenkosij. Beselimkhuphela phandle limkhande ngamatshe aze afe. 11 Lamadoda alumuzi wakhe, abadala lezikhulu ababehlala emzini wakhe, benza njengokuthumela kukaJezebeli kuwo, njengokubhalwe ezincwadini ayewathumele zona. 12 Amemezela izilo lokudla, ahlalisa uNabothi phezulu kwabantuk. 13 Asengena amadoda amabili, amadodana kaBheliyali, ahlala maqondana laye; lamadoda kaBheliyali afakaza emelene laye, emelene loNabothi, phambi kwabantul, esithi: UNabothi uthuke uNkulunkulu lenkosim. Basebemkhuphela ngaphandle komuzi, bamkhanda ngamatshe waze wafa. 14 Basebethumela kuJezebeli besithi: UNabothi usekhandwe ngamatshe wafa.

15 Kwasekusithi uJezebeli esezwile ukuthi uNabothi usekhandwe ngamatshe wafa, uJezebeli wathi kuAhabi: Vuka uthathe isivini sikaNabothi umJizereyeli sibe ngesakho, ala ukukunika sona ngemali, ngoba uNabothi kaphili, kodwa ufile. 16 Kwasekusithi uAhabi esezwile ukuthi uNabothi ufile, uAhabi wasukuma ukwehlela esivinini sikaNabothi umJizereyeli, ukusithatha sibe ngesakhe.

17 Kwasekufika ilizwi leNkosi kuElijan umTishibio lisithi: 18 Sukuma wehle ukuhlangabeza uAhabi inkosi yakoIsrayeli, oseSamariyap; khangela, usesivinini sikaNabothi, ehlele khona ukuze asithathe sibe ngesakhe. 19 Uzakhuluma kuye uthi: Itsho njalo iNkosi: Ubulele futhi wathatha yini kwaba ngokwakho? Njalo uzakhuluma kuye uthi: Itsho njalo iNkosi: Endaweni lapho izinja ezikhothe khona igazi likaNabothi, izinja zizakhotha igazi lakho, ngitsho elakhoq. 20 UAhabi wasesithi kuElija: Ungificile yini, sitha samir? Wasesithi: Ngikutholile, ngoba uzithengisile ukwenza okubi emehlweni eNkosis. 21 Khangela, ngizakwehlisela ububit, ngiqothule inzalo yakhou, ngiqume asuke kuAhabi ochamela emduliniv, lovalelweyo lokhululekileyo koIsrayeliw. 22 Njalo ngizakwenza indlu yakho ibe njengendlu kaJerobhowamu indodana kaNebatix lanjengendlu kaBahasha indodana kaAhiyay, ngenxa yesicunulo ongicunule ngaso, wenza uIsrayeli onez. 23 LangoJezebeli laye iNkosi yakhuluma isithi: Izinja zizamudla uJezebeli emthangaleni weJizereyelia. 24 OkaAhabi ofela phakathi komuzi zizamudla izinja, lofela egangeni zizamudla inyoni zamazulub.

25 Kodwa kakubanga khona onjengoAhabic owazithengisa ukwenza okubi emehlweni eNkosid, uJezebeli umkakhe amkhuthazayo. 26 Wenza amanyala kakhulu ngokulandela izithombee, njengakho konke amaAmori akwenzayof, iNkosi eyawaxotsha elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayeli.

27 Kwasekusithi uAhabi esizwa lamazwi wadabula izigqoko zakheg, wafaka isaka phezu komzimba wakheh, wazila ukudlai, walala ngesaka, wahamba buthakathaka. 28 Ilizwi leNkosi laselifika kuElija umTishibi lisithi: 29 Ubonile yini ukuthi uAhabi uzithobe phambi kwami? Ngenxa yokuthi ezithobile phambi kwami kangiyikuletha ububi ensukwini zakhe; ensukwini zendodana yakhe ngizaletha lobububi endlini yakhej.

a Josh. 17.16.

b 1 Sam. 8.14.

c Levi 25.23. Nani 36.7. Hez. 46.18.

d 20.43.

e 8.66.

f Esta 3.12.

g 21.11. 20.7. Ruthe 4.2.

h Dute. 13.13.

i Eks. 22.28. Levi 24.16. Seb. 6.11.

j 21.13. Jobe 1.5,11. 2.5, 9.

k Isa. 58.4,5.

l 21.11. 20.7. Ruthe 4.2.

m 21.13. Jobe 1.5,11. 2.5,9.

n Hlab. 9.12.

o 21.28. 17.1. 2 Kho. 1.3,8. 9.36.

p 21.43. 16.24.

q 22.38. 2 Kho. 9.26.

r 18.17.

s 21.25. 2 Kho. 17.17. Roma 7.14.

t 14.10. 2 Kho. 9.8.

u 16.3.

v 1 Sam. 25.22.

w Dute. 32.36.

x 15.29.

y 16.3,11.

z 14.16.

a 2 Kho. 9.36.

b 14.11.

c 16.30-33.

d 21.20.

e 15.12. 2 Kho. 17.12. 21.11. Dute. 29.17.

f Gen. 15.16. 2 Kho. 21.11.

g 2 Kho. 6.30. Gen. 44.13.

h 20.31.

i 2 Sam. 12.16.

j 2 Kho. 9.25.