NdebeleTeam » 1 Kings » 20

UAhabi unqoba amaSiriya

20UBenihadadi inkosi yeSiriya wasebutha ibutho lakhe lonkea, elamakhosi angamatshumi amathathu lambili, lamabhiza lezinqola. Wenyuka wayavimbezela iSamariya, walwa layob. 2 Wathuma izithunywa kuAhabi inkosi yakoIsrayeli, emzini, wathi kuye: Utsho njalo uBenihadadi: 3 Isiliva sakho legolide lakho ngokwami, labafazi bakho labantwana bakho abahle ngabami. 4 Inkosi yakoIsrayeli yasiphendula yathi: Njengokwelizwi lakho, nkosi yami, nkosi, ngingowakho, lakho konke engilakho. 5 Izithunywa zasezibuyela zathi: Utsho njalo uBenihadadi uthi: Lanxa ngithumele kuwe ngisithi: Isiliva sakho legolide lakho labafazi bakho labantwana bakho, kunike mina; 6 kube kanti phose ngalesisikhathi kusasa ngizathuma kuwe izinceku zami, zizaguduza indlu yakho lezindlu zezinceku zakho; kuzakuthi-ke, yonke into ethandekayo emehlweni akho, zizayifaka esandleni sazo ziyithathe. 7 Ngakho inkosi yakoIsrayeli yabiza bonke abadala belizwe yathic: Ake linanzelele libone ukuthi lo udinga ububi, ngoba uthumele kimi ngabafazi bami langabantwana bami langesiliva sami langegolide lami, njalo kangimalelangad. 8 Bonke abadala labo bonke abantu basebesithi kuyo: Ungalaleli, njalo ungavumi. 9 Wasesithi kuzo izithunywa zikaBenihadadi: Tshelani inkosi yami, inkosi ukuthi: Konke eyakuthumela encekwini yayo kuqala ngizakwenza; kodwa linto kangilamandla okuyenza. Izithunywa zasezihamba, zayibuyisela ilizwi. 10 UBenihadadi wasethumela kuye wathi: Kabenze njalo onkulunkulu kimi, bengezelele njaloe, uba ubhuqu lweSamariya lungenela izandla ezigcweleyo zabo bonke abantu abangilandelayo. 11 Inkosi yakoIsrayeli yasiphendula yathif: Mtsheleni: Lowo obhinca izikhali kangaziqakisi njengozikhululayog. 12 Kwasekusithi esizwa lelilizwi esanathah, yena lamakhosi emadumbeni, wathi ezincekwini zakhe: Zimiseni! Zasezizimisa ukumelana lomuzi.

13 Khangela-ke, umprofethi othile wasondela kuAhabi inkosi yakoIsrayeli, wathi: Itsho njalo iNkosi: Uyalibona lelixuku lonke elikhulu yini? Khangela, ngizalinikela esandleni sakho lamuhlai, njalo uzakwazi ukuthi mina ngiyiNkosij. 14 UAhabi wasesithi: Ngobani? Wasesithi: Itsho njalo iNkosi: Ngamajaha abaphathi bezabelo. Wasesithi: Ngubani ozaqalisa impi? Wasesithi: Wena. 15 Wasebala amajaha abaphathi bezabelo, ayengamakhulu amabili lamatshumi amathathu lambili; lemva kwawo wabala bonke abantu, bonke abantwana bakoIsrayeli, izinkulungwane eziyisikhombisa. 16 Basebephuma emini, uBenihadadi esenathe wadakwa emadumbeni, yena lamakhosi, amakhosi angamatshumi amathathu lambili ayemsizak. 17 Amajaha abaphathi bezabelo asephuma kuqala. UBenihadadi wasethuma, basebemtshela besithi: Kuphume amadoda eSamariya. 18 Wasesithi: Loba ephumele ukuthula, abambeni ephila; loba-ke ephumele impi, abambeni ephila. 19 Lala aphuma emzini, amajaha abaphathi bezabelo, lebutho elawalandelayo. 20 Babulala, ngulowo lalowo umuntu wakhe. AmaSamariya asebaleka, uIsrayeli wasexotshana lawo, kodwa uBenihadadi inkosi yeSiriya waphunyuka ngebhiza kanye labagadi bamabhiza. 21 Inkosi yakoIsrayeli yasiphuma, yatshaya amabhiza lenqola, yatshaya phakathi kwamaSiriya ngokubulala okukhulul.

22 Lowomprofethi wasesondelam enkosini yakoIsrayelin wathi kuyo: Hamba, uziqinise, unanzelele njalo ubone okwenzayo; ngoba ekuthwaseni komnyaka inkosi yeSiriya izakwenyuka imelane laweo.

23 Lezinceku zenkosi yeSiriya zathi kuyo: Onkulunkulu babo bangonkulunkulu bezintaba, yikho belamandla kulathi; kube kanti asilwe labo emagcekeni, sibili sizabehlulap. 24 Ngakho yenza linto: Susa amakhosi, ngulowo lalowo endaweni yakhe, ubeke izinduna esikhundleni sawo; 25 njalo wena zibalele ibutho njengebutho eliwileyo kuwe, lebhiza njengebhiza, lenqola njengenqola; njalo sizakulwa labo emagcekeni, isibili sizabehlulaq. Yasilalela ilizwi labo, yenza njalo.

26 Kwasekusithi ekuthwaseni komnyaka uBenihadadi wabala amaSiriya, wenyukela eAfeki ekulweni loIsrayelir. 27 Abantwana bakoIsrayeli babalwa-ke, banikwa imiphako, basebephuma ukumelana lawo; abantwana bakoIsrayeli bamisa inkamba phambi kwawo njengemihlanjana yembuzi emibili, kodwa amaSiriya agcwala ilizwe.

28 Kwasekusondela umuntu kaNkulunkulus, wakhuluma enkosini yakoIsrayeli wathi: Itsho njalo iNkosi: Ngenxa yokuthi amaSiriya athe: INkosi inguNkulunkulu wezintaba, kodwa kayisuye uNkulunkulu wezihotshat, ngakho ngizanikela esandleni sakho lelixuku lonke elikhulu, njalo lizakwazi ukuthi mina ngiyiNkosiu. 29 Basebemisa inkamba, enye iqondene lenye, insuku eziyisikhombisa. Kwasekusithi ngosuku lwesikhombisa impi yadibana; abantwana bakoIsrayeli basebetshaya ngosuku lunye amaSiriya azinkulungwane ezilikhulu ahamba ngenyawo. 30 Labaseleyo babalekela eAfeki emziniv; lomduli wawela phezu kwamadoda ayizinkulungwane ezingamatshumi amabili lesikhombisa ayesele. UBenihadadi laye wabaleka, wangena emzini ekamelweni elingaphakathi.

31 Lezinceku zakhe zathi kuye: Khangela-ke, sizwile ukuthi amakhosi endlu yakoIsrayeli angamakhosi alesihawu; ake sifake amasaka enkalweni zethu, lamagoda emakhanda ethuw, siphumele enkosini yakoIsrayeli; mhlawumbe izagcina umphefumulo wakho uphilex. 32 Basebethandela amasaka enkalweni zabo, lamagoda emakhanda abo, bafika enkosini yakoIsrayeliy, bathi: Inceku yakho uBenihadadi ithi: Ake ungiyekele ngiphile. Yasisithi: Usaphila yini? Ungumfowethu. 33 Lamadoda aqaphela ngokukhuthala aphangisa ukukuhluthuna kuyo, athi: Umfowenu uBenihadadi. Yasisithi: Hambani liyemthatha. UBenihadadi wasephumela kuyo, yamkhweza enqoleniz. 34 Wasesithi kuyo: Imizi ubaba ayithatha kuyihlo ngizayibuyiselaa; futhi ungazenzela izitalada eDamasekob njengokwenza kukababa eSamariya. Khona uAhabi wathi: Mina ngizakuyekela uhambe ngalesisivumelwano. Yasisenza laye isivumelwano yamyekela ehambac.

35 Umuntu othile wamadodana abaprofethid wasesithi kumakhelwane wakhe ngelizwi leNkosi uNkulunkulu: Ake ungitshaye. Kodwa lowomuntu wala ukumtshayae. 36 Wasesithi kuye: Ngenxa yokuthi ungalilalelanga ilizwi leNkosi, khangela, ekusukeni kwakho kimi isilwane sizakutshayaf. Wasesuka kuye, lesilwane samfica, sambulala. 37 Wasethola omunye umuntu wathi: Ake ungitshaye. Lalowomuntu wamtshaya lokumtshaya emlimaza. 38 Ngakho umprofethi wasuka, wamelela inkosi endleleni, ezifihle isimo ngelembu emehlwenig. 39 Kwasekusithi inkosi idlula, yena wamemeza enkosini wathi: Inceku yakho yaphuma phakathi kwempi; khangela-ke, umuntu waphambuka, waletha umuntu kimi, wathi: Londoloza lumuntu; uba elahleka lokulahleka, khona impilo yakho izakuba sesikhundleni sempilo yakhe, kumbe uhlawule ngethalenta* lesilivah. 40 Kwasekusithi inceku yakho isaphathekile lapha lalaphaya, yena wayengekho. Inkosi yakoIsrayeli yasisithi kuye: Sinjalo isahlulelo sakho, ususiqumile wenai. 41 Wasephangisa walisusa ilembu emehlweni akhe. Inkosi yakoIsrayeli yasimazi ukuthi ungowabaprofethij. 42 Wasesithi kuyo: Itsho njalo iNkosi: Ngoba umyekele ukuthi aphume esandleni umuntu engimmisele ukumtshabalalisa, ngakho impilo yakho izakuba sesikhundleni sempilo yakhe, labantu bakho esikhundleni sabantu bakhek. 43 Inkosi yakoIsrayelil yasisiya endlini yayo inyukumele, ithukuthele, yafika eSamariyam.

a 15.18. 20.2,5,9. 2 Kho. 6.24. 8.7,9. Jer. 49.27. Amos 1.4. 2 Kho. 13.3,24,25.

b 16.24.

c 20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2-4. 2 Kho. 5.6-8. 6.9.

d 2 Kho. 5.7.

e Ruthe 1.17.

f 20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2-4. 2 Kho. 5.6-8. 6.9.

g 22.34. 2 Lan. 9.24. 18.33. Eks. 13.18.

h 20.16.

i 20.28.

j 18.36.

k 20.1,12. 16.9.

l 20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2-4. 2 Kho. 5.6-8. 6.9.

m 20.13.

n 20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2-4. 2 Kho. 5.6-8. 6.9.

o 20.26. 2 Sam. 11.1.

p Dute. 3.10.

q Dute. 3.10.

r 20.30. Josh. 12.18. 13.4. 1 Sam. 29.1. 2 Kho. 13.17.

s Hlu. 13.6.

t 20.23.

u 20.13.

v 20.30. Josh. 12.18. 13.4. 1 Sam. 29.1. 2 Kho. 13.17.

w 21.27. Gen. 37.34. 2 Sam. 3.31. 2 Kho. 6.30. 19.1,2. 1 Lan. 21.16. Neh. 9.1. Esta 4.1. Hlab. 35.13. 69.11. Isa. 22.12. 37.1,2. Jow. 1.13. Jona 3.5,6,8. Isam. 11.3.

x 20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2-4. 2 Kho. 5.6-8. 6.9.

y 20.11,21,22,31,32,40,41,43. 22.2-4. 2 Kho. 5.6-8. 6.9.

z Gen. 44.5.

a 15.20.

b 11.24.

c 22.31.

d 2 Kho. 2.3.

e 13.17.

f 13.24.

g 1 Sam. 28.8.

h 20.42. 2 Kho. 10.24.

i 20.7.

j 20.7.

k 22.38. 1 Sam. 28.18.

l 20.7.

m 21.4.