NdebeleTeam » 1 Kings » 19

UElija ubalekela eHorebe

19UAhabi wasetshela uJezebeli konke uElija ayekwenzile, labo bonke ababulalayo, bonke abaprofethi, ngenkembaa. 2 Khona uJezebeli wathuma isithunywa kuElija esithi: Kabenze njalo onkulunkulu, bengezelele njalo, uba ngalesisikhathi kusasa ngingenzi impilo yakho ibe njengempilo yomunye wabob. 3 Esekubonile, wasukuma, wahamba ngenxa yempilo yakhe, wafika eBherishebha engeyakoJudac, watshiya khona inceku yakhe.

4 Kodwa yena wahamba uhambo losuku enkangala, wafika wahlala ngaphansi kwesihlahla serotemu*, wacela ukuthi umphefumulo wakhe ufe, wathi: Kwanele, khathesi, Nkosi, thatha impilo yami, ngoba kangingcono kulabobabad. 5 Esecambalele elele ngaphansi kwesihlahla esithile serotemu, khangela-ke, khonokho ingilosi yamthinta, yathi kuye: Vuka udle. 6 Wasethalaza, khangela-ke, ekhanda lakhe iqebelengwana losiwe emalahleni, lesigxingi samanzi; wasesidla wanatha, waphinda walala. 7 Ingilosi yeNkosi yasifika ngokwesibili, yamthinta yathi: Vuka udle; ngoba uhambo lwakho lukhulu kakhulu kuwe. 8 Wasevuka wadla wanatha, wahamba ngamandla alokhokudla insuku ezingamatshumi amane lobusuku obungamatshumi amanee, waze wafika eHorebe intaba kaNkulunkuluf.

9 Wasengena lapho ebhalwini, walala khona ubusuku. Khangela-ke, ilizwi leNkosi lafika kuye lathi kuye: Wenzani lapha, Elija? 10 Wathi: Bengitshiseka lokutshisekela iNkosi, uNkulunkulu wamabandlag, ngoba abantwana bakoIsrayeli basitshiyile isivumelwano sakho, badiliza amalathi akhoh, babulala abaprofethi bakho ngenkembai; yimi ngedwa engiseleyo, njalo badinga impilo yami ukuyisusaj. 11 Wasesithi: Phuma ume entabeni phambi kweNkosi. Khangela-ke, iNkosi yadlulak. Umoya omkhulu olamandla wasudabula izintaba, waqhekeza amadwala phambi kweNkosi; kodwa iNkosi yayingekho emoyeni. Lemva komoya ukunyikinyeka komhlaba; kodwa iNkosi yayingekho ekunyikinyekeni komhlaba. 12 Lemva kokunyikinyeka komhlaba umlilo; kodwa iNkosi yayingekho emlilwenil. Njalo emva komlilo ilizwi elincinyane elinyenyezayom. 13 Kwasekuthi uElija elizwa, wathandela ubuso bakhe ngesembatho sakhe, waphuma wema emlonyeni wobhalun. Khangela-ke, leza kuye ilizwi lathi: Wenzani lapha, Elijao? 14 Wathi: Bengitshisekela lokutshisekela iNkosi, uNkulunkulu wamabandla, ngoba abantwana bakoIsrayeli basitshiyile isivumelwano sakho, badiliza amalathi akho, babulala abaprofethi bakho ngenkemba; yimi ngedwa engiseleyo, njalo badinga impilo yami ukuyisusap. 15 INkosi yasisithi kuye: Hamba, ubuyele ngendlela yakho uye enkangala yeDamasekoq; lapho usufikile ugcobe uHazayeli abe yinkosi phezu kweSiriyar, 16 loJehu indodana kaNimshi umgcobe abe yinkosi phezu kukaIsrayelis, loElisha indodana kaShafati weAbeli-Mehola umgcobe abe ngumprofethi esikhundleni sakhot. 17 Kuzakuthi-ke ozaphepha enkembeni kaHazayeliu uJehu uzambulalav, lozaphepha enkembeni kaJehu uElisha uzambulalaw. 18 Kodwa ngitshiyile koIsrayeli abazinkulungwane eziyisikhombisa, wonke amadolo angazanga aguqe kuBhalix, lawo wonke umlomo ongazanga umangey.

Ubizo lukaElisha

19 Wasesuka lapho, wafica uElisha indodana kaShafati; wayelima ngezipani zenkabi zamajogwe alitshumi lambili phambi kwakhe, yena wayelesetshumi lambili. UElija wesesedlula eceleni kwakhe, waphosela isembatho sakhe phezu kwakhez. 20 Wasetshiya izinkabi, wagijima elandela uElija, wathi: Ake ngange ubaba lomama, besengikulandela. Wasesithi kuye: Hamba ubuyele, ngoba ngenzeni kuwea? 21 Wasebuyela ekumlandeleni, wathatha isipani senkabi, wasihlaba, langezikhali zenkabi wapheka inyama yazo, wayinika abantu, bayidlab. Wasesuka elandela uElijac, wamsebenzelad.

a 18.40.

b Ruthe 1.17.

c Josh. 15.28.

d Nani 11.15.

e Eks. 24.18. 34.28. Dute. 9.9,18. Mat. 4.2. Mark. 1.13. Luka 4.2.

f Eks. 3.1.

g Nani 25.11,13. 2 Kho. 10.16.

h 19.14. 18.30. Roma 11.3.

i 18.4.

j 18.22.

k Eks. 24.12. 34.2.

l Hez. 1.4.

m Jobe 4.16. Hlab. 107.29.

n Eks. 3.6.

o 19.9.

p 19.10.

q 11.24.

r 2 Kho. 8.12,13.

s 2 Kho. 9.1-3.

t Hlu. 7.22.

u 19.15. 2 Kho. 8.8,12. 9.14. 13.3,22,24.

v 2 Kho. 9.10.

w Hos. 6.5.

x Roma 11.4.

y Gen. 41.40.

z 2 Kho. 2.8.

a Mat. 8.21,22. Luka 9.61,62.

b 2 Sam. 24.22.

c 2 Kho. 2.1.

d 2 Kho. 6.15.