NdebeleTeam » 1 Kings » 17

Ilizwi leNkosi lifika kuElija umprofethi

17UElija umTishibi wabahlali beGileyadi wasesithi kuAhabi: Kuphila kukaJehova, uNkulunkulu kaIsrayelia, engimi phambi kwakheb, kakuyikuba khona lamazolo lezuluc kuliminyaka, kuphela njengokwelizwi lamid. 2 Ilizwi leNkosi laselifika kuye lisithi: 3 Suka lapha, wena uphendukele empumalanga, uzicatshise esifuleni iKerithi, esiphambi kweJordani. 4 Kuzakuthi-ke unathe esifuleni; sengilaye amawabayi ukuthi akondle khona. 5 Wasehamba wenza njengokwelizwi leNkosi, ngoba wayahlala esifuleni iKerithi esiphambi kweJordani. 6 Amawabayi asemlethela isinkwa lenyama ekuseni, lesinkwa lenyama ntambama; wanatha esifuleni. 7 Kwasekusithi emva kwesikhathi isifula satsha, ngoba kwakungelazulu elizweni.

UElija lomfelokazi weZarefathi

8 Ilizwi leNkosi laselifika kuye lisithi: 9 Sukuma uye eZarefathi engeyeSidoni, uhlale khonae. Khangela, ngilayile owesifazana ongumfelokazi khona ukuthi akondle. 10 Wasukuma-ke waya eZarefathif. Lapho efika esangweni lomuzi, khangela, owesifazana ongumfelokazi wayelapho etheza inkunig; wasembiza wathi: Ake ungikhele amanzi amalutshwana ngenkezo ukuze nginathe. 11 Kwathi esahamba ukuyawathatha, wambiza wathi: Ake ungiphathele ucezu lwesinkwa esandleni sakho. 12 Wasesithi: Kuphila kukaJehova uNkulunkulu wakhoh, kangilaqebelengwana, kuphela impuphu egcwala isandla embizeni lamafutha ayingcosana esiphisweni; khangela-ke ngithezai izinkuni ezimbili ukuze ngingene ngizilungisele khona mina lendodana yami, ukuze sidle sifej. 13 UElija wasesithi kuye: Ungesabi; hamba wenze njengokwelizwi lakho, kodwa ngenzela kuqala iqebelengwana elincinyane ngakho, ulilethe lapha kimi, ngemva kwalokho-ke wenzele wena lendodana yakho. 14 Ngoba itsho njalo iNkosi uNkulunkulu wakoIsrayeli: Imbiza yempuphu kayiyikuphela, lesiphiso samafutha kasiyikuswela, kuze kube lusuku iNkosi ezanisa ngalo izulu ebusweni bomhlaba. 15 Wasehamba wenza njengokwelizwi likaElija. Njalo yena kanye laye lendlu yakhe badla okwensuku ezinengi. 16 Imbiza yempuphu kayiphelanga lesiphiso samafutha kasiswelanga, njengokwelizwi leNkosi eyalikhuluma ngesandla sikaElija.

17 Kwasekusithi emva kwalezizinto, indodana yowesifazana, inkosikazi yendlu, yagula; lomkhuhlane wayo wawulamandla kangangokuthi akwaze kwasala umphefumulo kuyo. 18 Wasesithi kuElija: Ngilani lawek, muntu kaNkulunkulul? Uze kimi ukuze kukhumbuleke isono sami lokubulala indodana yami nam? 19 Wasesithi kuye: Nginika indodana yakho. Waseyithatha esifubeni sakhe, wayenyusela endlini ephezulu lapho ayehlala khona, wayilalisa embhedeni wakhen. 20 Wasekhala eNkosini wathi: Nkosi Nkulunkulu wami, umehlisele ububi lalo umfelokazi engingenise kwakhe ngokubulala indodana yakhe nao? 21 Wasezelulela phezu komntwana kathathu, wakhala eNkosini wathi: Nkosi Nkulunkulu wami, ake ubuyele umphefumulo walumntwana phakathi kwakhep. 22 INkosi yasilizwa ilizwi likaElija, umphefumulo womntwana wasubuyela phakathi kwakhe, wasebuya ephilaq. 23 UElija wasemthatha umntwana, wamehlisa esuka endlini ephezulu waya endlini, wamnika unina; uElija wasesithi: Bona, indodana yakho iyaphilar. 24 Owesifazana wasesithi kuElija: Khathesi sengisazis lokhu, ukuthi ungumuntu kaNkulunkulu, ukuthi ilizwi leNkosi elisemlonyeni wakho liliqinisot.

a 17.12. 18.10,15. 22.14. 2 Kho. 3.14. 5.16. Ruthe 3.13.

b 18.15. Dute. 10.8.

c Jak. 5.17.

d 18.1.

e Obad. 1.20.

f Obad. 1.20.

g Nani 15.32,33.

h 17.12. 18.10,15. 22.14. 2 Kho. 3.14. 5.16. Ruthe 3.13.

i Nani 15.32,33.

j Isa. 17.6. Jer. 3.14.

k 2 Sam. 16.10. Luka 5.8.

l Hlu. 13.6.

m Nani 5.15.

n 17.23.

o 2 Kho. 4.33-35.

p 2 Kho. 4.33-35.

q Heb. 11.35.

r 17.23.

s Joha. 3.2; 16.30.

t Hlu. 13.6.