NdebeleTeam » 1 Kings » 16

16Ilizwi leNkosi laselifika kuJehua indodana kaHanani limelene loBahashab lisithi: 2 Ngenxa yokuthi ngakuphakamisa ethulini, ngakwenza umphathi phezu kwabantu bami uIsrayelic, kodwa uhambe ngendlela zikaJerobhowamud, wenza ukuthi abantu bami uIsrayeli bone, ukungithukuthelisa ngezono zabo; 3 khangela, ngizaqothula inzalo kaBahasha lenzalo yendlu yakhee, ngenze indlu yakho njengendlu kaJerobhowamu indodana kaNebatif. 4 Ofayo kaBahasha phakathi komuzi izinja zizamudla, lowakhe ofela egangeni inyoni zamazulu zizamudlag.

5 Ezinye-ke zezindaba zikaBahasha lakwenzayo lamandla akhe, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli? 6 UBahasha waselala laboyise, wangcwatshelwa eTirizah. UEla indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

7 Njalo ngesandla sikaJehu umprofethi indodana kaHananii ilizwi leNkosi lafika limelene loBahasha njalo limelelene lendlu yakhe, langenxa yabo bonke ububi abenza emehlweni eNkosi, ukuyithukuthelisa ngomsebenzi wezandla zakhe, ukuba njengendlu kaJerobhowamu, langenxa yokuthi wambulalaj.

Ukubusa kukaEla

8 Ngomnyaka wamatshumi amabili lesithupha kaAsa inkosi yakoJuda uEla indodana kaBahasha waba yinkosi phezu kukaIsrayeli eTiriza, iminyaka emibili. 9 Kodwa inceku yakhe uZimrik, induna yengxenye yezinqola, yamenzela ugobe, eseTiriza enathe wadakwa endlini kaAriza, umphathi wendlu eTiriza. 10 UZimri wasengena wamtshaya wambulala ngomnyaka wamatshumi amabili lesikhombisa kaAsa inkosi yakoJuda, waba yinkosi esikhundleni sakhe.

11 Kwasekusithi esebe yinkosi ekuhlaleni kwakhe esihlalweni sakhe sobukhosi wayitshaya indlu yonke kaBahasha; kamtshiyelanga ochamela emdulini, loba izihlobo zakhe, kumbe abangane bakhel. 12 Ngakho uZimri wayichitha indlu yonke kaBahasha, njengokwelizwi leNkosim eyalikhuluma imelene loBahasha ngesandla sikaJehu umprofethin, 13 ngenxa yazo zonke izono zikaBahasha lezono zikaEla indodana yakhe, abona ngazo, labenza ngazo uIsrayeli ukuthi one, ukuthukuthelisa iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ngezinto zabo eziyizeo.

14 Ezinye-ke zezindaba zikaEla, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli?

Ukubusa kukaZimri

15 Ngomnyaka wamatshumi amabili lesikhombisa kaAsa inkosi yakoJuda uZimri wabusa insuku eziyisikhombisa eTiriza. Abantu babemise-ke inkamba bemelene leGibethoni eyayingeyamaFilistip. 16 Abantu-ke ababemise inkamba bezwa ukuthi: UZimri wenzile ugobe futhi watshaya inkosi. Ngakho uIsrayeli wonke wabeka uOmri induna yebutho ukuba yinkosi phezu kukaIsrayeli mhlalokho enkambeni. 17 U-Omri loIsrayeli wonke kanye laye basebesenyuka besuka eGibethoni, bavimbezela iTiriza. 18 Kwasekusithi uZimri esebonile ukuthi umuzi usuthunjiwe, wangena esigodlweni sendlu yenkosi, watshisa indlu yenkosi phezu kwakhe ngomlilo, wafa. 19 Ngenxa yezono zakhe azonayo, ngokwenza okubi emehlweni eNkosi, ngokuhamba ngendlela kaJerobhowamu lesonweni sakhe asenzayo, ukwenza uIsrayeli ukuthi oneq.

20 Ezinye-ke zezindaba zikaZimri, logobe lwakhe alwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayelir?

Ukubusa kukaOmri

21 Khona abantu bakoIsrayeli badabukana baba zingxenye ezimbili; ingxenye yabantu yalandela uTibini indodana kaGinathi ukuze bamenze inkosi, lengxenye yalandela uOmri. 22 Kodwa abantu abalandela uOmri babehlula abantu abalandela uTibini indodana kaGinathi; ngakho uTibini wafa, uOmri wasebusa.

23 Ngomnyaka wamatshumi amathathu lanye kaAsa inkosi yakoJuda uOmri wabusa phezu kukaIsrayeli, iminyaka elitshumi lambili; eTiriza wabusa iminyaka eyisithuphas. 24 Wathenga intaba yeSamariya kuShemeri ngamathalenta* esiliva amabili, wakha entabeni, wabiza ibizo lomuzi awakhayo ngebizo likaShemeri umnikazi wentaba, wathi yiSamariyat.

25 Kodwa uOmri wenza okubi emehlweni eNkosiu, wenza okubi okwedlula bonke ababengaphambi kwakhev. 26 Ngoba wahamba ngayo yonke indlela kaJerobhowamu indodana kaNebati, lesonweni sakhe, enza ngaso ukuthi uIsrayeli one, ukuyithukuthelisa iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli ngezinto zabo eziyizew.

27 Ezinye-ke zezindaba zikaOmri azenzayo lamandla akhe awenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli? 28 U-Omri waselala laboyise, wangcwatshelwa eSamariya. UAhabi indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

Ukubusa kukaAhabi

29 UAhabi indodana kaOmri wasesiba yinkosi phezu kukaIsrayeli ngomnyaka wamatshumi amathathu lesificaminwembili kaAsa inkosi yakoJuda; uAhabi indodana kaOmri wabusa phezu kukaIsrayeli eSamariya iminyaka engamatshumi amabili lambili. 30 UAhabi indodana kaOmri wasesenza okubi emehlweni eNkosi okwedlula bonke ababekhona phambi kwakhex. 31 Kwasekusithi, njengokungathi kuyinto elula ukuhamba ezonweni zikaJerobhowamu indodana kaNebati, wathatha uJezebeli indodakazi kaEthibaliy inkosi yamaSidoni waba ngumkakhez. Wasehamba wakhonza uBhali, wamkhothamelaa. 32 Wasemisela uBhali ilathi endlini kaBhali ayeyakhile eSamariyab. 33 UAhabi wasesenza isixukuc. UAhabi wenza okwengezelelweyo ukuyithukuthelisa iNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli, kulawo wonke amakhosi akoIsrayeli ayengaphambi kwakhed.

34 Ensukwini zakhe uHiyeli umBhetheli wakha iJerikoe; wabeka isisekelo sayo ngoAbiramu izibulo lakhe, wamisa amasango ayo ngoSegubi icinathunjana lakhe, njengokwelizwi leNkosi eyalikhuluma ngesandla sikaJoshuwa indodana kaNunif.

a 16.7,12. 2 Lan. 19.2. 20.34.

b 2 Lan. 16.7.

c 14.7.

d 15.34.

e 14.10. 21.21. Hlab. 49.13.

f 15.29. 16.11.

g 14.11.

h 14.17.

i 16.1.

j 15.27,29. Hos. 1.4.

k 2 Kho. 9.31.

l 1 Sam. 25.22.

m 16.3.

n 16.1.

o 16.26. Dute. 32.21.

p 15.27. Josh. 19.44.

q 15.34.

r 2 Kho. 11.14. 2 Lan. 23.13.

s 16.15,29.

t 16.28,29,32. 13.32. 20.1,10,17. 21.18. 22.10,37,38. 2 Kho. 10.1. 17.24. Ezra 4.10. Joha. 4.4. Seb. 8.1, 5.

u Mika 6.16.

v 16.30.

w 16.13.

x 16.25,33. 21.25.

y Eks. 34.16.

z 11.1.

a 21.25,26. 2 Kho. 3.2. 10.18. 17.16.

b 2 Kho. 10.21,26,27.

c 18.19. 2 Kho. 13.6. 21.3. 2 Kho. 17.10. 2 Lan. 14.3. Eks. 34.13.

d 16.30.

e 2 Kho. 2.4,19-22.

f Josh. 6.26.