NdebeleTeam » 1 Kings » 15

Ukubusa kukaAbhiyamu

15Ngomnyaka wetshumi lesificaminwembili wenkosi uJerobhowamu indodana kaNebati uAbhiyamu wasesiba yinkosi phezu kukaJudaa. 2 Wabusa iminyaka emithathu eJerusalema. Lebizo likanina lalinguMahaka indodakazi kaAbishalomub. 3 Wasehamba ezonweni zonke zikayise ayezenze phambi kwakhe, lenhliziyo yakhe yayingaphelelanga kuJehova uNkulunkulu wakhe, njengenhliziyo kaDavida uyisec. 4 Kodwa ngenxa kaDavida iNkosi uNkulunkulu wakhe yamnika isibane eJerusalema, ngokubeka indodana yakhe emva kwakhe, langokuqinisa iJerusalema. 5 Ngoba uDavida wenza okulungileyo emehlweni eNkosi, kaphambukanga kukho konke eyamlaya khona insuku zonke zempilo yakhed, ngaphandle kwedabeni lukaUriya umHethie. 6 Kwakukhona-ke impi phakathi kukaRehobhowamu loJerobhowamu zonke izinsuku zempilo yakhef.

7 Ezinye-ke zezindaba zikaAbhiyamu, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJudag? Njalo kwaba lempi phakathi kukaAbhiyamu loJerobhowamuh. 8 UAbhiyamu waselala laboyise, bamngcwabela emzini kaDavida. UAsa indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhei.

Ukubusa kukaAsa

9 Ngomnyaka wamatshumi amabili kaJerobhowamu inkosi yakoIsrayeli uAsa wasesiba yinkosi yakoJuda. 10 Wasebusa iminyaka engamatshumi amane lanye eJerusalema. Lebizo likanina lalinguMahaka indodakazi kaAbishalomu. 11 UAsa wasesenza okulungileyo emehlweni eNkosi njengoDavida uyisej. 12 Wasusa izinkotshana elizwenik, wasusa zonke izithombe oyise ababezenzilel. 13 Laye-ke uMahaka uninam wamsusa ekubeni yindlovukazin, ngoba wayenze into enengekayo ibe yiAshera; uAsa waseyigamula into yakhe enengekayo, wayitshisela esifulenio iKidronip. 14 Kanti indawo eziphakemeyo kazisuswangaq; lanxa kunjalo inhliziyo kaAsa yayiphelele kuJehova insuku zakhe zonke. 15 Wasengenisa izinto ezehlukanisiweyo zikayise kanye lezakhe izinto ezehlukanisiweyo endlini yeNkosi, isiliva legolide lezitsha.

Isivumelwano sikaAsa loBenihadadi

16 Kwakukhona-ke impi phakathi kukaAsa loBahasha inkosi yakoIsrayeli zonke izinsuku zabo. 17 UBahasha inkosi yakoIsrayeli wasesenyuka wamelana loJudar, wakha iRamas, ukuze angavumeli muntu ukuphuma lokungena kuAsa inkosi yakoJudat. 18 UAsa wasethatha sonke isiliva legolide okwakusele emagugwini endlu kaJehova lamagugu endlu yenkosi, wakunikela esandleni senceku zakheu; inkosi uAsa yakuthumela kuBenihadadi indodana kaTabirimoni indodana kaHeziyoni, inkosi yeSiriyav, owayehlala eDamasekow, esithi: 19 Kulesivumelwano phakathi kwami lawe, phakathi kukababa loyihlo; khangela, ngikuthumezela isipho, isiliva legolidex. Hamba, yephula isivumelwano sakho loBahasha inkosi yakoIsrayeli, ukuze enyuke asuke kimi. 20 UBenihadadi waseyilalela inkosi uAsa, wathuma induna zamabutho ayelawo emelene lemizi yakoIsrayeli, watshaya iIjoniy leDaniz leAbeli-Beti-Mahakaa layo yonke iKinerothi lelizwe lonke lakoNafithalib. 21 Kwasekusithi uBahasha ekuzwa wayekela ukwakha iRamac, wahlala eTirizad. 22 Inkosi uAsa yasisenza isimemezelo kuyo yonke iJuda; kakho owayetshiywe ngaphandle; ukuze basuse amatshe eRama lezigodo zayo, uBahasha ayesakha ngakho. Inkosi uAsa wasesakha ngakho iGeba yakoBhenjaminie leMizipaf.

23 Ezinye-ke zazo zonke indaba zikaAsa, lawo wonke amandla akhe, lakho konke akwenzayo, lemizi ayakhayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJudag? Kodwa esikhathini sobudala bakhe wayelomkhuhlane ezinyawenih. 24 UAsa waselala laboyise, wangcwatshelwa kuboyise emzini kaDavida uyise. UJehoshafathi indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhei.

Ukubusa kukaNadabi

25 UNadabi indodana kaJerobhowamu wasesiba yinkosi phezu kukaIsrayeli ngomnyaka wesibili kaAsa inkosi yakoJudaj; wabusa phezu kukaIsrayeli iminyaka emibili. 26 Wasesenza okubi emehlweni eNkosi, wahamba ngendlela kayise, lesonweni sakhe, enza uIsrayeli one ngasok.

27 UBahasha indodana kaAhiya, owendlu kaIsakari, wasemenzela ugobel; uBahasha wamtshaya eGibethoni engeyamaFilistim, lapho uNadabi loIsrayeli wonke bevimbezele iGibethoni. 28 UBahasha wambulala-ke ngomnyaka wesithathu kaAsa inkosi yakoJuda, wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe. 29 Kwasekusithi ekubuseni kwakhe watshaya yonke indlu kaJerobhowamu, katshiyanga loyedwa ophefumulayo kuJerobhowamu, waze wamqeda, njengelizwi leNkosin eyalikhuluma ngesandla senceku yayo uAhiya umShiloo. 30 Ngenxa yezono zikaJerobhowamu azonayo, lowenza uIsrayeli azone, ngentukuthelo yakhe athukuthelisa ngayo iNkosi, uNkulunkulu kaIsrayelip.

31 Ezinye-ke zezindaba zikaNadabi, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli?

Ukubusa kukaBahasha

32 Njalo kwakulempi phakathi kukaAsa loBahasha inkosi yakoIsrayeli insuku zabo zonkeq. 33 Ngomnyaka wesithathu kaAsa inkosi yakoJuda uBahasha indodana kaAhiya waba yinkosi phezu kukaIsrayeli wonke eTirizar; iminyaka engamatshumi amabili lane. 34 Wasesenza okubi emehlweni eNkosi, wahamba ngendlela kaJerobhowamu, lesonweni sakhe, enza uIsrayeli one ngasos.

a 2 Lan. 13.1,2.

b 2 Lan. 11.20-22.

c 8.61. 15.14. 2 Lan. 13.10.

d 14.8. 9.4.

e 2 Sam. 11.4,15; 12.9.

f 14.30.

g 2 Lan. 13.22.

h 2 Lan. 13.2.

i 2 Lan. 14.1.

j 2 Lan. 14.2.

k Dute. 23.17.

l Dute. 29.17. 2 Lan. 15.8.

m 2 Lan. 15.16-18.

n 11.19.

o Eks. 32.20.

p 2 Sam. 15.23.

q 22.43. 2 Kho. 12.3; 14.4. 2 Lan. 15.17. 2 Kho. 18.4. 2 Lan. 14.3,5.

r 2 Lan. 16.1-6.

s 15.21,22. Josh. 18.25.

t 12.27. 2 Lan. 11.16; 15.9.

u 14.26. 2 Kho. 12.18.

v 2 Lan. 16.7-9.

w 11.24.

x 2 Kho. 16.8.

y 2 Kho. 15.29.

z Hlu. 18.29.

a 2 Sam. 20.14. 2 Kho. 15.29. Hlu. 11.33. 2 Lan. 16.4.

b Josh. 11.2.

c 15.21,22. Josh. 18.25.

d 14.17.

e Josh. 18.24.

f Jer. 41.6,9,10. Josh. 18.26.

g 2 Lan. 16.11.

h 2 Lan. 16.12.

i 2 Lan. 16.13. 17.1.

j 14.20.

k 14.16.

l 14.14.

m 16.15. Josh. 19.44.

n 14.10,14.

o 11.29.

p 14.9,16.

q 15.16. 2 Lan. 16.9.

r 15.34.

s 15.26. 12.28,29; 13.33; 14.16; 16.2,13,19,26.