NdebeleTeam » 1 Kings » 14

Ilizwi likaAhiya ngoJerobhowamu

14Ngalesosikhathi uAbhiya indodana kaJerobhowamu wagula. 2 UJerobhowamu wasesithi kumkakhe: Akusuke uzifihle isimo ukuze bangakwazi ukuthi ungumkaJerobhowamu, uye eShiloa; khangela, kukhona lapho uAhiya umprofethib owangitshela ukuthi ngizakuba yinkosi phezu kwalababantuc. 3 Uthathe izinkwa ezilitshumi esandleni sakho lamaqebelengwana alukhuni lodiwo loluju, uye kuye, yena uzakutshela okuzakwenzeka kulumntwanad. 4 UmkaJerobhowamu wasesenza njalo, wasuka waya eShiloe, wafika emzini kaAhiya. Kodwa uAhiya wayengelakubona ngoba amehlo akhe ayesenqundekile ngenxa yobudala bakhe.

5 INkosi yasisithi kuAhiya: Khangela, umkaJerobhowamu uyeza ukubuza ulutho kuwe ngendodana yakhe, ngoba iyagula. Uzamtshela ukuthi lokuthi. Ngoba kuzakuthi ekungeneni kwakhe, uzazitshaya omunye. 6 Kwasekusithi uAhiya esizwa izisinde zenyawo zakhe lapho engena emnyango wathi: Ngena mkaJerobhowamu; uzitshayelani omunye? Ngoba ngithunywe kuwe ngento enzima. 7 Hamba uthi kuJerobhowamu: Itsho njalo iNkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ithi: Njengoba ngakuphakamisa uphakathi kwabantu, ngakwenza umbusi phezu kwabantu bami uIsrayelif, 8 ngadabula umbuso ngawususa endlini kaDavida, ngawunika wena; kodwa kawubanga njengenceku yami uDavida, owagcina imilayo yamig, lowangilandela ngenhliziyo yakhe yonke, ukwenza okuhle kuphela emehlweni amih; 9 kodwa wenzile ububi okwedlula bonke ababekhona phambi kwakho, kodwa uhambe wazenzela abanye onkulunkului lezithombe ezibunjwe ngokuncibilikisa, ukuze ungithukuthelisej, wangilahla emva komhlana wakhok. 10 Ngakho, khangela, ngizakwehlisela ububi endlini kaJerobhowamul, ngiqume asuke kuJerobhowamu ochamela emdulinim, ovalelweyo lokhululekileyo koIsrayelin, ngihugule okulandelayo kwendlu kaJerobhowamu, njengomuntu ehugula umquba uze upheleo. 11 OkaJerobhowamu ofela phakathi komuzi zizamudla izinja, lofela egangeni zizamudla inyoni zamazulu; ngoba iNkosi ikhulumilep. 12 Ngakho wena suka, uye endlini yakho; ekungeneni kwenyawo zakho emzini umntwana uzakufa. 13 Njalo uIsrayeli wonke uzamlilela amngcwabe; ngoba nguye kuphela koJerobhowamu ozakuza engcwabeni, ngoba kutholakala kuye into elungileyo ngaseNkosini uNkulunkulu kaIsrayeli endlini kaJerobhowamuq.

14 Futhi uJehova uzazivusela inkosi phezu kukaIsrayeli, ezaquma indlu kaJerobhowamu ngalolosukur. Kodwa kuyini? Lakhathesis. 15 Njalo iNkosi izamtshaya uIsrayeli njengomhlanga uzunguzeka emanzini, iquphule uIsrayelit elizweni leli elihleu, eyalinika oyise, ibachithachithe ngaphetsheya komfulav, ngenxa yokuthi bazenzela izixukuw, bayithukuthelisa iNkosix. 16 Njalo izanikela uIsrayeli ngenxa yezono zikaJerobhowamu, owonayo, wenza uIsrayeli oney.

17 UmkaJerobhowamu wasesuka wahamba, wafika eTirizaz. Lapho efika embundwini wendlua, umfana wafa. 18 Basebemngcwaba; loIsrayeli wonke wamlilela, njengokwelizwi leNkosi eyalikhuluma ngesandla senceku yayo uAhiya umprofethib.

Ukufa kukaJerobhowamu

19 Ezinye-ke zezindaba zikaJerobhowamu, ukuthi walwa njanic, lokuthi wabusa njani, khangela, zibhaliwe egwalweni lwemilando yamakhosi akoIsrayeli. 20 Lensuku uJerobhowamu abusa ngazo zaziyiminyaka engamatshumi amabili lambili, walala laboyise, njalo uNadabi indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.

Ukubusa kukaRehobhowamu

21 URehobhowamu indodana kaSolomoni wabusa-ke koJuda. URehobhowamu wayeleminyaka engamatshumi amane lanye lapho esiba yinkosi, wabusa iminyaka elitshumi lesikhombisa eJerusalemad, umuzi iNkosi eyayiwukhethile kuzo zonke izizwe zakoIsrayeli, ukubeka khona ibizo layoe. Lebizo likanina lalinguNahama umAmonikazif. 22 UJuda wasesenza okubi emehlweni eNkosig; bayivusa ubukhwele, ngezono zabo abazonayoh, okwedlula konke oyise ababekwenzile, ngezono zabo abazonayoi. 23 Ngoba labo bazakhela izindawo eziphakemeyoj, lezinsika eziyizithombe, lezixukuk, phezu kwalo lonke uqaqa oluphakemeyol, langaphansi kwaso sonke isihlahla esiluhlazamn. 24 Kwakukhona-ke elizweni lezinkotshana. Benza njengokwezinengiso zezizwe iNkosi eyayizixotshile elifeni phambi kwabantwana bakoIsrayelio.

25 Kwasekusithi ngomnyaka wesihlanu wenkosi uRehobhowamup uShishaki inkosi yeGibhithe wenyuka wamelana leJerusalemaq. 26 Wathatha amagugu endlu kaJehova lamagugu endlu yenkosi, yebo wakuthatha konke, wathatha zonke izihlangu zegolide uSolomoni ayezenziler. 27 Inkosi uRehobhowamu yasisenza endaweni yazo izihlangu zethusi, yazinikela esandleni senduna yabalindi ababegcina umnyango wendlu yenkosi. 28 Njalo kwakusithi lapho inkosi ingena endlini kaJehova abalindi babezithwala, bazibuyisele endlini yabalindis.

29 Ezinye-ke zezindaba zikaRehobhowamu, lakho konke akwenzayo, kakubhalwanga yini egwalweni lwemilando yamakhosi akoJudat? 30 Kwakukhona-ke impi phakathi kukaRehobhowamu loJerobhowamu zonke izinsukuu. 31 URehobhowamu waselala laboyisev, wangcwatshelwa kuboyise emzini kaDavida. Lebizo likanina lalinguNahama umAmonikaziw. UAbhiyamu indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhe.

a Josh. 18.1.

b 11.29,31.

c 11.29,31.

d 1 Sam. 9.7,8.

e Josh. 18.1.

f 16.2. 2 Sam. 12.7-9.

g 11.31.

h 11.33,38; 15.5. 9.4.

i 12.28.

j Eks. 34.17.

k Neh. 9.26. Hez. 23.35. Hlab. 50.17.

l 15.29.

m 1 Sam. 25.22.

n Dute. 32.36.

o 16.3.

p 16.4. 21.24.

q 2 Lan. 19.3. 2 Lan. 12.12.

r 15.27-29.

s Luka 12.49.

t Dute. 29.28. Hlab. 52.5. Zaga 2.22.

u Josh. 23.15,16.

v 2 Kho. 15.29.

w Eks. 34.13.

x 14.9. Dute. 31.29.

y 15.26,30,34; 16.2,13,19,26; 21.22; 22.52. 2 Kho. 3.3; 10.29,31; 13.2,6; 14.24; 15.9,18,24,28; 23.15. 2 Kho. 17.21; 21.11,16.

z 15.21,33; 16.6,8,15,23. Josh. 12.24. 2 Kho. 15.14,16.

a 14.12. Isa. 6.4.

b 14.13.

c 2 Lan. 13.2-20.

d 2 Lan. 12.13.

e 11.32,36.

f 14.31. 11.1.

g 2 Lan. 12.1.

h Nani 25.11.

i Nani 25.11.

j 2 Kho. 16.4; 17.9.

k 2 Kho. 16.4; 17.10.

l Jer. 2.20.

m Dute. 12.2. 2 Kho. 16.4. Isa. 57.5.

n Jer. 2.20.

o Dute. 23.17.

p 11.40. 2 Lan. 12.2.

q 15.18. 2 Lan. 12.9-11.

r 10.17.

s Hez. 40.7,33.

t 2 Lan. 12.15,16.

u 12.21-24; 15.6.

v 14.20.

w 14.21.