NdebeleTeam » 1 Kings » 13

Umprofethi othile wakoJuda uxwayisa uJerobhowamu

13Khangela-ke, kwafikaa umuntu kaNkulunkulu evela koJuda ngelizwi leNkosi waya eBhethelib, njalo uJerobhowamu wayemi eduze lelathi ukutshisa impepha. 2 Wasememeza emelene lelathi ngelizwi leNkosi wathi: Lathi, lathi, itsho njalo iNkosi: Khangela, indodana izazalelwa indlu kaDavida, nguJosiya ibizo layoc; izahlabela phezu kwakho abapristi bezindawo eziphakemeyo abatshisa impepha phezu kwakho, lamathambo abantu azatshiselwa phezu kwakho. 3 Wasenika isibonakaliso ngalolosuku esithi: Lesi yisibonakaliso iNkosi esikhulumileyo yathi: Khangela, ilathi lizadatshulwa lomlotha ophezu kwalo uzachithwad. 4 Kwasekusithi inkosi isizwile ilizwi lomuntu kaNkulunkulu owamemeza emelene lelathi eBhetheli, uJerobhowamu welula isandla sakhe wasisusa elathini, esithi: Mbambeni! Isandla sakhe-ke ayeselulele kuye soma, waze wehluleka ukusibuyisela kuye. 5 Lelathi ladatshulwa, lomlotha wachitheka elathini, njengokwesibonakaliso umuntu kaNkulunkulu ayesinikile ngelizwi leNkosi. 6 Inkosi yasiphendula yathi emuntwini kaNkulunkulu: Ake uncenge ubuso bukaJehova uNkulunkulu wakhoe, ungikhulekele, ukuthi isandla sami sibuyele kimi. Umuntu kaNkulunkulu wasencenga ubuso bukaJehova, lesandla senkosi sabuyela kuyo, saba njengakuqalaf. 7 Inkosi yasisithi emuntwini kaNkulunkulu: Woza lami siye ekhaya, uzivuseleleg, ngizakunika umvuzoh. 8 Kodwa umuntu kaNkulunkulu wathi enkosini: Loba unganginika ingxenye yendlu yakho, kangiyikuhamba lawe; kangiyikudla isinkwa, njalo kangiyikunatha amanzi kulindawo; 9 ngoba ngokunjalo yangilaya ngelizwi leNkosi isithi: Ungadli isinkwa, njalo unganathi amanzi, njalo ungabuyeli ngendlela oze ngayo. 10 Ngakho wahamba ngenye indlela, kabuyelanga ngendlela oweza ngayo eBhetheli.

11 Kwakuhlala-ke umprofethi othile omdala eBhethelii. Amadodana akhe eza amtshela sonke isenzo umuntu kaNkulunkulu ayesenzile mhlalokho eBhetheli; amazwi ayewakhulume enkosini, lawo awatshela uyise. 12 Uyise wasesithi kiwo: Uhambe ngayiphi indlela? Ngoba amadodana akhe ayebonile indlela umuntu kaNkulunkulu owayevele koJuda ahambe ngayo. 13 Wasesithi emadodaneni akhe: Ngibophelelani isihlalo kubabhemi. Basebembophelela isihlalo kubabhemi, wasegada kuye. 14 Wasemlandela umuntu kaNkulunkulu, wamfica ehlezi ngaphansi kwesihlahla se-okhi, wathi kuye: Nguwe umuntu kaNkulunkulu ovele koJuda yini? Wasesithi: Yimi. 15 Wasesithi kuye: Woza lami siye ekhaya, udle isinkwa. 16 Wasesithi: Ngingeke ngibuyele lawe, kumbe ngingene lawe, angiyikudla isinkwa, njalo angiyikunatha lawe amanzi kulindawoj, 17 ngoba ilizwi lathi kimi ngelizwi leNkosi: Kawuyikudla isinkwa, unganathi amanzi khona, ungabuyeli uhambe ngendlela oze ngayok. 18 Wasesithi kuye: Lami ngingumprofethi njengawe, njalo ingilosi ikhulume kimi ngelizwi leNkosi isithi: Umbuyise endlini yakho lawe ukuze adle isinkwa anathe amanzi. Kodwa waqamba amanga kuye. 19 Wasebuyela laye, wadla isinkwa endlini yakhe, wanatha amanzi.

20 Kwasekusithi behlezi etafuleni, ilizwi leNkosi lafika kumprofethi owayembuyisile; 21 wasememeza kulowomuntu kaNkulunkulu owayevela koJuda, esithi: Itsho njalo iNkosi: Ngenxa yokuthi kawulalelanga umlomo weNkosi, ungagcinanga umlayo iNkosi uNkulunkulu wakho eyakulaya wona, 22 kodwa ubuyile, wadla isinkwa, wanatha amanzi endaweni eyathi ngayo kuwe: Ungadli isinkwa, njalo unganathi amanzi; isidumbu sakho kasiyikuya engcwabeni laboyihlo.

23 Kwasekusithi emva kokudla kwakhe isinkwa lemva kokunatha kwakhe, wasembophelela isihlalo kubabhemi lowomprofethi ayembuyisile. 24 Kwathi esehambile, isilwane samfica endleleni, sambulala; isidumbu sakhe sasesiphoselwa endleleni, ubabhemi wema eceleni kwaso, isilwane laso sema eceleni kwesidumbul. 25 Khangela-ke, abantu bedlula babona isidumbu siphoselwe endleleni lesilwane simi eceleni kwesidumbu; bafika bakubika emzini lapho lowomprofethi omdala ayehlala khonam. 26 Kwathi lowomprofethi owayembuyisile esizwa wathi: Ngumuntu kaNkulunkulu ongalalelanga umlomo weNkosi; ngakho iNkosi imnikele esilwaneni esimphoqoze sambulala, njengokwelizwi leNkosi elakhuluma kuye. 27 Wasekhuluma emadodaneni akhe esithi: Ngibophelelani isihlalo kubabhemi. Basebebophela isihlalo. 28 Wasehamba wathola isidumbu sakhe siphoselwe endleleni, lobabhemi lesilwane kumi eceleni kwesidumbu. Isilwane sasingasidlanga isidumbu, singephulanga ubabhemi. 29 Umprofethi wasesiphakamisa isidumbu somuntu kaNkulunkulu, wasiphanyeka kubabhemi, wasibuyisa; umprofethi omdala wafika emzini ukulila lokumngcwaba. 30 Wasilalisa isidumbu engcwabeni lakhe, bamlilela bathi: Maye mfowethun! 31 Kwasekusithi emva kokumngcwaba kwakhe wakhuluma emadodaneni akhe esithi: Ekufeni kwami lingingcwabe engcwabeni okungcwatshelwe khona umuntu kaNkulunkulu; lilalise amathambo ami eceleni kwamathambo akheo. 32 Ngoba udaba luzakwenzeka sibili, alumemeza ngelizwi leNkosi emelene lelathi eliseBhethelip, njalo emelene lezindlu zonke zezindawo eziphakemeyoq ezisemizini yeSamariyar.

33 Emva kwaloludaba uJerobhowamu kaphendukanga endleleni yakhe embi, kodwa wabuya wenza abapristi bezindawo eziphakemeyo ebantwini abaphansi kakhulu; ofunayo wamehlukanisa waba ngowabapristi bendawo eziphakemeyos. 34 Langale into kwaba lesono kuyo indlu kaJerobhowamut, ngitsho ukuyiquma lokuyichitha isuke ebusweni bomhlabau.

a 2 Kho. 23.17.

b Hlu. 13.6.

c 2 Kho. 23.15,16.

d Hlu. 6.17. 2 Kho. 19.29.

e Eks. 8.8; 9.28; 10.17,18.

f Nani 21.7.

g Hlu. 19.5.

h 2 Kho. 5.15.

i 13.25. 2 Kho. 23.18.

j 13.8,9.

k 13.1,2,5,9,18,32. 20.35. 1 Thes. 4.15.

l 20.36.

m 13.11.

n Jer. 22.18.

o 2 Kho. 23.17,18.

p 13.2. 2 Kho. 23.16,19.

q 12.31.

r 16.24.

s 12.31.

t 12.30.

u 14.10. Eks. 23.23.