NdebeleTeam » 1 Kings » 11

Ukuduha kukaSolomoni

11Inkosi uSolomonia yayithanda-ke abafazi abanengi bezizwenib, kanye lendodakazi kaFaro, amaMowabikazi, amaAmonikazi, amaEdomikazi, amaSidonikazi, amaHethikazic, 2 ababevela ezizweni iNkosi eyayithe ngazo kubantwana bakoIsrayeli: Kaliyikungena kibo, labo kabayikungena kini; isibili bazaphendula inhliziyo yenu ilandele onkulunkulu babo. Bona uSolomoni wabanamathela ngothandod. 3 Wayelabafazi abangamakhulu ayisikhombisa, amakhosazana, labafazi abancane abangamakhulu amathathu; abafazi bakhe basebephambula inhliziyo yakhe. 4 Ngoba kwathi esikhathini sokuluphala kukaSolomoni, abafazi bakhe baphambulela inhliziyo yakhe ekulandeleni abanye onkulunkulue, lenhliziyo yakhe yayingaphelelanga kuJehova uNkulunkulu wakhef, njengenhliziyo kaDavida uyiseg. 5 Ngoba uSolomoni wahamba emva kukaAshitarothi unkulunkulu wamaSidoni lemva kukaMilkomu isinengiso samaAmonih. 6 USolomoni wasesenza okubi emehlweni eNkosi, kayilandelanga ngokupheleleyo iNkosi njengoDavida uyise. 7 Ngalesosikhathi uSolomoni wakhela uKemoshii isinengiso sakoMowabi indawo ephakemeyoj entabeni ephambi kweJerusalemak, loMoleki isinengiso sabantwana bakoAmonil. 8 Langokunjalo wabenzela bonke abafazi bakhe bezizweni abatshisa impepha bahlabela onkulunkulu babo.

9 INkosi yasimthukuthelela uSolomoni, ngoba inhliziyo yakhe yayiphambukile eNkosini, uNkulunkulu kaIsrayelim, eyayibonakele kuye kabilin, 10 yamlaya mayelana lalinto, ukuthi angalandeli abanye onkulunkulu; kodwa kagcinanga lokho iNkosi eyamlaya khonao. 11 Ngakho iNkosi yathi kuSolomoni: Ngenxa yokuthi lokhu kwenziwe nguwe, ungagcinanga isivumelwano sami lezimiso zami, engakulaya khona, ngizawudabula lokuwudabula umbuso kuwe, ngiwunike inceku yakhop. 12 Kanti kangiyikukwenza ensukwini zakho ngenxa kaDavida uyihlo; ngizawudabula usuke esandleni sendodana yakho. 13 Loba kunjalo kangiyikudabula wonke umbusoq; ngizanika indodana yakho isizwe esisodwa ngenxa kaDavida inceku yami langenxa yeJerusalemar engiyikhethileyos.

Izitha zikaSolomoni

14 INkosi yasimvusela uSolomoni isitha, uHadadi umEdoma; wayengowenzalo yenkosi eEdoma. 15 Ngoba kwathi uDavida eseEdoma, uJowabi induna yebutho wayenyukele ukungcwaba ababuleweyo, watshaya wonke owesilisa eEdoma. 16 Ngoba uJowabi wahlala lapho inyanga eziyisithupha, loIsrayeli wonke, waze waquma wonke owesilisa eEdoma. 17 Kodwa uHadadi wabaleka, yena lamaEdoma athile avela encekwini zikayise kanye laye, ukungena eGibhithe; njalo uHadadi wayengumfanyanat. 18 Basebesuka eMidiyaniu, bafika eParaniv, bathatha amadoda labo eParani, bafika eGibhithe, kuFaro inkosi yeGibhithe, owamnika indlu, wammisela ukudla, wamnika umhlabathi. 19 UHadadi wasethola umusa omkhulu emehlweni kaFaro, waze wamendisela udadewabo womkakhe, udadewabo kaTapenesi indlovukaziw. 20 Udadewabo kaTapenesi wasemzalela uGenubathi indodana yakhe, uTapenesi amlumulela phakathi kwendlu kaFaro; njalo uGenubathi wayesendlini kaFaro phakathi kwabantwana bakaFaro. 21 Kwathi uHadadi esezwile eseGibhithe ukuthi uDavida ulele laboyise lokuthi uJowabi induna yebutho usefile, uHadadi wathi kuFaro: Ngivumela ngisuke ukuthi ngiye elizweni lakithix. 22 UFaro wasesithi kuye: Kodwa usweleni ulami ukuthi, khangela, udinge ukuya elizweni lakini? Wasesithi: Akulalutho1, loba kunjalo ngivumela lokungivumela ngihambe.

23 UNkulunkulu wasemvusela isitha, uRezoni indodana kaEliyada owayebalekile enkosini yakhe uHadadezeri inkosi yeZobay. 24 Wasezibuthela amadoda, waba ngumkhokheli weviyo, lapho uDavida ebabulalaz; basebesiya eDamasekoa, bahlala kuyo, babusa eDamaseko. 25 Wasesiba yisitha kuIsrayeli insuku zonke zikaSolomoni, phezu kobubi uHadadi abenzayo; njalo wanengwa nguIsrayeli, wabusa phezu kukaSiriya.

26 LoJerobhowamu, indodana kaNebatib, umEfrayimic weZeredad, inceku kaSolomoni, obizo likanina lalinguZeruwa, owesifazana ongumfelokazi, laye waphakamisa isandla emelene lenkosie. 27 Yilolu-ke udaba lokuthi aphakamise isandla emelene lenkosif. USolomoni wakha iMilog, wavala isikhala somuzi kaDavida uyise. 28 UJerobhowamu wayeliqhawe elilamandla. Kwathi uSolomoni ebona lelijaha ukuthi likhuthele emsebenzini, walibeka phezu kwawo wonke umthwalo wendlu kaJosefa. 29 Kwasekusithi ngalesosikhathi lapho uJerobhowamu ephuma eJerusalema, uAhiyah umShiloi umprofethi wamfica endleleni. Njalo wayezigqokise isigqoko esitsha; bobabili babebodwa egangeni. 30 UAhiya wasesibamba isigqoko esitsha esasikuye, wasidabula iziqa ezilitshumi lambilij, 31 wathi kuJerobhowamu: Zithathele iziqa ezilitshumi, ngoba itsho njalo iNkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli: Khangela, ngizadabula umbuso usuke esandleni sikaSolomoni, ngikunike izizwe ezilitshumik. 32 Kodwa yena uzakuba lesizwe esisodwa ngenxa yenceku yami uDavida langenxa yeJerusalema, umuzi engiwukhethileyo ezizweni zonke zakoIsrayeli. 33 Ngenxa yokuthi bangitshiyile, bakhonza uAshitarothi unkulunkulu wamaSidonil, uKemoshi unkulunkulu wamaMowabim, loMilkomu unkulunkulu wabantwana bakoAmonin, kabahambanga ngendlela zami, ukwenza okulungileyo emehlweni ami, lokulondoloza izimiso zami lezahlulelo zami, njengoDavida uyise. 34 Loba kunjalo kangiyikuwususa umbuso wonke esandleni sakhe; kodwa ngizamenza abe ngumbusi zonke izinsuku zempilo yakhe ngenxa kaDavida inceku yami, engamkhethayo, owagcina imilayo yami lezimiso zamio. 35 Kodwa ngizawususa umbuso esandleni sendodana yakhe, ngiwunike wena, izizwe ezilitshumip. 36 Lendodana yakhe ngizayinika isizwe sibe sinye ukuze uDavida inceku yami abe lesibane zonke izinsuku phambi kwami eJerusalemaq, umuzi engizikhethele wona ukuze ngibeke ibizo lami khonar. 37 Wena-ke ngizakuthatha, uzabusa phezu kwakho konke umphefumulo wakho okuloyisayo, ube yinkosi phezu kukaIsrayeli. 38 Kuzakuthi-ke, uba ulalela konke engikulaya khona, uhambe ngezindlela zami, wenze okulungileyo emehlweni ami, ukugcina izimiso zami lemilayo yami, njengokwenza kukaDavida inceku yami, ngizakuba lawes, ngikwakhele indlu eqinileyo, njengengayakhela uDavida, ngizakunika uIsrayelit, 39 njalo ngihluphe inzalo kaDavida ngenxa yalokhu, kodwa kungabi kokuphela. 40 Ngakho uSolomoni wadinga ukumbulala uJerobhowamu, kodwa uJerobhowamu wasuka wabalekela eGibhithe, kuShishaki inkosi yeGibhithe, wayeseGibhithe waze wafa uSolomoniu.

Ukufa kukaSolomoni

41 Ezinye-ke zezindaba zikaSolomoni, lakho konke akwenzayo, lenhlakanipho yakhe, kakubhalwanga yini egwalweni lwendaba zikaSolomoniv? 42 Isikhathi-ke uSolomoni abusa ngaso eJerusalema phezu kukaIsrayeli wonke saba yiminyaka engamatshumi amane. 43 USolomoni waselala laboyisew, wangcwatshelwa emzini kaDavida uyisex. URehobhowamu indodana yakhe wasesiba yinkosi esikhundleni sakhey.

a Neh. 13.26.

b Dute. 17.17.

c 10.29.

d Eks. 34.16.

e Josh. 23.12,13.

f 8.61.

g 9.4.

h 11.33. 2 Kho. 23.13. Hlu. 2.13. 1 Sam. 7.3. 12.10. 31.10.

i 11.33. Nani 21.29.

j Nani 33.52.

k 2 Kho. 23.13.

l 11.5,33. Levi 18.21. 20.2,3,4. 2 Kho. 23.10. Amos 5.26. Zef. 1.5. Seb. 7.43.

m 11.2-4.

n 3.5. 9.2.

o 6.12. 9.6.

p 11.31. 12.15,16.

q 2 Sam. 7.15. Hlab. 89.33.

r 11.32,36. 12.20.

s Dute. 12.5.

t 2 Sam. 8.14. 1 Lan. 18.12,13.

u Hlu. 6.1.

v Nani 10.12. Dute. 33.2.

w 15.13. 2 Kho. 10.13. 2 Lan. 15.16. Jer. 13.18. 29.2.

x 2.10,34.

1 akulalutho: Heb. hatshi.

y 2 Sam. 10.16.

z 2 Sam. 8.3. 10.8,18.

a 15.18. 19.15. 20.34. Gen. 14.15. 15.2. 2 Sam. 8.6. 2 Kho. 5.12. 8.7. 14.28. 16.9,10. 1 Lan. 18.5,6. 2 Lan. 24.23. 28.5,23. Isa. 7.8.

b 12.2. 2 Lan. 13.6.

c Gen. 35.19. 1 Sam. 1.1. 17.12. Hlab. 132.6.

d Josh. 3.16. 2 Lan. 4.17.

e 2 Sam. 20.21.

f 2 Sam. 20.21.

g 9.24. 2 Sam. 5.9.

h 12.15. 14.2. 15.29. 2 Lan. 9.29.

i Josh. 18.1.

j 2 Kho. 2.12. 1 Sam. 15.27.

k 11.11,13.

l 11.5.

m 11.7.

n 11.5.

o 11.12.

p 12.15-17.

q 11.13,32. 12.21,23.

r 11.32. 14.21. Dute. 12.5.

s Josh. 1.5.

t 1 Sam. 2.35.

u 14.25. 2 Lan. 12.2,5,7,9.

v 2 Lan. 9.29-31.

w 2.10. 14.20.

x 2.10. 14.20.

y Mat. 1.7.