NdebeleTeam » 1 Kings » 10

Indlovukazi yeShebha

10Kwathi indlovukazia yeShebhab isizwile udumo lukaSolomoni ngebizo leNkosi yeza ukumhlola ngemibuzo enzimac. 2 Yasifika eJerusalema lodwendwe olukhulu kakhulu, lamakamela ethwele amakha legolide elinengi kakhulu lamatshe aligugu; isifikile kuSolomoni yamtshela konke okwakusenhliziyweni yayo. 3 USolomoni waseyichasisela zonke indaba zayo; kwakungelalutho olwayicatshelayo inkosi engayichasiselanga lona. 4 Indlovukazi yeShebha isibonile yonke inhlakanipho kaSolomoni, lendlu ayeyakhile, 5 lokudla kwetafula lakhe, lokuhlala kwezinceku zakhe, lokuma kwezisebenzi zakhe, lezigqoko zazo, labaphathinkezo bakhe, lokwenyuka kwakhe enyuka ngakho endlini yeNkosid, kakusabanga lamoya kuyoe. 6 Yasisithi enkosini: Umbiko wawuliqiniso engawuzwa elizweni lami ngamazwi akho langenhlakanipho yakho. 7 Kodwa kangiyikholwanga leyomibiko ngaze ngafika lamehlo ami abona. Khangela, bengingatshelwanga ingxenye; wengezelele inhlakanipho lokulunga embikweni engiwuzwileyo. 8 Bayathokoza abantu bakho, ziyathokoza lezizinceku zakho ezimi njalo phambi kwakho zisizwa inhlakanipho yakhof! 9 Kayibusiswe iNkosi uNkulunkulu wakho eyathokoza ngawe, ukukubeka phezu kwesihlalo sobukhosi sikaIsrayelig. Ngoba iNkosi yamthanda uIsrayeli kuze kube phakadeh, ngakho ikubekile waba yinkosi ukuze wenze isahlulelo lokulungai. 10 Yasinika inkosi amathalenta* alikhulu lamatshumi amabili egolide, lamakha amanengi kakhulu, lamatshe aligugu. Kakuzange kusabuya amakha ngobunengi njengalawo indlovukazi yeShebha eyawanika inkosi uSolomonij. 11 Futhi lemikhumbi kaHiramuk eyayithwala igolide livela eOfiril yaletha izigodo ezinengi kakhulu zomkampa, lamatshe aligugu, kuvela eOfiri. 12 Ngezigodo zomkampa inkosi yasisenza insika zendlu kaJehova lezendlu yenkosi, lamachacho lezigubhu zezintambo kwabahlabeleli; kakuzanga kulethwe kumbe kubonwe ngokunjalo izigodo zomkampa kuze kube lamuhla. 13 Inkosi uSolomoni yasinika indlovukazi yeShebha sonke isiloyiso sayo, eyakucelayo, ngaphandle kwalokho eyayinika khona njengokuphana kwenkosi uSolomoni. Yasiphenduka yaya elizweni layo, yona lenceku zayo.

Inotho kaSolomoni lodumo lwakhe

14 Njalo isisindo segolide elalifika kuSolomoni ngomnyaka owodwa sasingamathalenta* angamakhulu ayisithupha lamatshumi ayisithupha lesithupham, 15 ngaphandle kokuvela kubathengisi, lempahleni zabathengisi bezinongo, lemakhosini wonke eArabhiya, lakubabusi belizwen.

16 Inkosi uSolomoni yasisenza izihlangu ezinkulu ezingamakhulu amabili ngegolide elikhandiweyo, amashekeli angamakhulu ayisithupha egolide esihlangwini esisodwa esikhulu. 17 Lamahawu angamakhulu amathathu egolide elikhandiweyoo; amamane* amathathu egolide ehawini elilodwap. Inkosi yasiwafaka endlini yegusu leLebhanoniq.

18 Inkosi yenza lesihlalo sobukhosi esikhulu ngempondo zendlovu, yasihuqa ngegolide elicwengekileyor. 19 Isihlalo sobukhosi sasilezikhwelo eziyisithupha, lesihloko sesihlalo sobukhosi sasiyisigombolozi emuva, lezeyamelo zengalo ngapha langapha kuze kube sendaweni yokuhlala, lezilwane ezimbili zimi eceleni kwezeyamelo zezingalo. 20 Lezilwane ezilitshumi lambili zazimi lapho ezikhwelweni eziyisithupha, ngapha langapha. Kakwenziwanga okunjalo kuwo wonke umbuso.

21 Lazo zonke inkezo zokunatha zenkosi uSolomoni zazingezegolide, lazo zonke izitsha zendlu yegusu leLebhanoni zazingezegolide elicwengekileyo; kwakungelasiliva, lalingabalwa santo ensukwini zikaSolomonis. 22 Ngoba inkosi yayilemikhumbi yeThashishi olwandle kanye lemikhumbi kaHiramu; kanye ngeminyaka emithathu limikhumbi yeThashishi yeza ithwele igolide lesilivat, impondo zezindlovu lezinkawu lamaphigaga. 23 Ngakho inkosi uSolomoni yaba nkulu kulawo wonke amakhosi omhlaba enothweni lenhlakanipheniu.

24 Umhlaba wonke wasudinga ubuso bukaSolomoni ukuzwa inhlakanipho yakhe uNkulunkulu ayeyinike enhliziyweni yakhe. 25 Basebeletha, ngulowo isipho sakhe, izitsha zesiliva, lezitsha zegolide, lezembatho, lezikhali, lamakha, amabhiza, lezimbongolo; into yomnyaka ngomnyaka wayov.

26 USolomoni wasebuthanisa izinqola labagadi bamabhizaw; wayelezinqola ezingamakhulu alitshumi lane, labagadi bamabhiza abazinkulungwane ezilitshumi lambili; wakubeka emizini yezinqola njalo kulenkosi eJerusalemax. 27 Inkosi yasisenza isiliva eJerusalema laba njengamatshey, lemisedari wayenza yaba njengemikhiwa yesikhamore esesihotsheni, ngobunengiz.

28 Wasengenisa ngokuthenga amabhiza avela eGibhithe, ayengekaSolomoni, lelembu elicolekileyo; labathengi benkosi babelithatha ilembu elicolekileyo ngentengoa. 29 Inqola yasisenyuka yaphuma eGibhithe ngamashekeli esiliva angamakhulu ayisithupha, lebhiza ngekhulu lamatshumi amahlanu. Langokunjalo bawakhuphela wonke amakhosi amaHethi lamakhosi eSiriya ngesandla sabob.

a 2 Lan. 9.1-12. Mat. 12.42. Luka 11.31.

b Gen. 10.28. 25.3. 1 Lan. 1.32. Jobe 1.15. 6.19. Hlab. 72.10,15. Isa. 60.6. Jer. 6.20. Hez. 27.22,23. 38.13. Jow. 3.8.

c Hlu. 14.12.

d 1 Lan. 26.16. 2 Lan. 9.4. Hez. 40.26.

e Josh. 5.1.

f Zaga 8.34.

g 5.7.

h 2 Lan. 2.11.

i 2 Sam. 8.15. Hlab. 72.2.

j 10.2. Hlab. 72.10,15.

k 9.27.

l 9.28.

m 1 Lan. 9.13-28.

n Neh. 3.31,32. 13.20. Hez. 17.4. 27.3. Nah. 3.16.

o 14.26.

p 2 Lan. 9.16.

q 10.21. 7.2.

r 2 Lan. 9.17.

s 10.17.

t 22.48. Gen. 10.4. 1 Lan. 1.7. 2 Lan. 20.36,37. Hlab. 48.7. 72.10. Isa. 2.16. 23.1,6,10,14. 60.9. 66.19. Jer. 10.9. Hez. 27.12,25. 38.13. Jona 1.3. 4.2.

u 3.12,13. 4.30. 2 Lan. 1.12.

v 1 Sam. 10.27.

w 2 Lan. 1.14-17.

x 4.26. 2 Lan. 1.14. 9.25.

y 2 Lan. 9.27. Jobe 22.24.

z 1 Lan. 27.28.

a 2 Lan. 9.28. Dute. 17.16.

b 11.1. Hlu. 1.26.