NdebeleTeam » 1 Kings » 9

INkosi izibonakalisa kuSolomoni

9Kwasekusithi uSolomoni eseqedile ukwakha indlu kaJehovaa lendlu yenkosib laso sonke isifiso sikaSolomoni ayethokoza ukusenzac, 2 iNkosi yabonakala kuSolomoni ngokwesibili njengokubonakala kwayo kuyed eGibeyonie. 3 INkosi yathi kuye: Ngizwile umkhuleko wakho lokuncenga kwakho okuncenge phambi kwami. Ngiyingcwelisile lindlu oyakhileyo ukubeka ibizo lami lapho kuze kube ninininif; lamehlo ami lenhliziyo yami kuzakuba lapho zonke izinsukug. 4 Wena-ke, uba uhamba phambi kwamih, njengoDavida uyihlo wahamba, ngokuphelela kwenhliziyo langokuqonda, ukwenza njengakho konke engikulaye khona, ugcine izimiso zami lezahlulelo zamii, 5 khona ngizamisa isihlalo sobukhosi sombuso wakho phezu kukaIsrayeli kuze kube nininini, njengokukhuluma kwami kuDavida uyihlo, ngisithi: Kakuyikusweleka kuwe umuntu phezu kwesihlalo sobukhosi sikaIsrayelij. 6 Uba lizaphenduka lokuphenduka, lina labantwana benu, ekungilandeleni, lingayigcini imilayo yami, izimiso zami, engikubeke phambi kwenu, kodwa liyekhonza abanye onkulunkulu, libakhothamelek, 7 khona ngizaquma uIsrayeli ebusweni belizwe engibanike lonal, lendlu engiyingcwelisele ibizo lamim ngizayilahla phambi kwami; loIsrayeli uzakuba yisaga lento yokuhozwa phakathi kwezizwe zonken. 8 Lalindlu, ephakemeyo, wonke oyedlulayo uzamangala kakhulu ancifeo, bathi: INkosi ikwenzeleni okunje kulelilizwe lakulindlu? 9 Njalo bazakuthi: Ngenxa yokuthi bayitshiyile iNkosi uNkulunkulu wabo eyakhupha oyise elizweni leGibhithe, babambelela kwabanye onkulunkulu, babakhonza babasebenzela; ngalokho iNkosi ibehlisele bonke lobububi.

Ezinye izenzo zikaSolomoni

10 Kwasekusithip ekupheleni kweminyaka engamatshumi amabili uSolomoni esakhile izindlu zombili, indlu kaJehova lendlu yenkosiq, 11 (uHiramu inkosi yeTire wayemsekele uSolomoni ngezigodo zemisedari langezigodo zamafiri langegolide, njengesiloyiso sakhe sonke) ngalesosikhathi inkosi uSolomoni yamnika uHiramu imizi engamatshumi amabili elizweni leGalili. 12 UHiramu wasephuma eTire ukubona imizi uSolomoni ayemnike yona, kodwa yayingalunganga emehlweni akhe. 13 Wasesithi: Yimizi bani le onginike yona, mfowethu? Waseyibiza ngokuthi ilizwe leKabuli, kuze kube lamuhlar. 14 UHiramu wayethumele enkosini amathalenta* alikhulu lamatshumi amabili egolide.

15 Nantu-ke udaba lwezibhalwa inkosi uSolomoni eyazibuthela ukwakha indlu yeNkosi, lendlu yayos, leMilot, lomduli weJerusalema, leHazoriu, leMegidov, leGezeriw: 16 UFaro inkosi yeGibhithe wayenyukile wathumba iGezeri wayitshisa ngomlilo, wabulala amaKhanani ayehlala emzinix, wakhunga ngayo indodakazi yakhe, umkaSolomoniy. 17 USolomoni wasesakha iGezeri, leBhethi-Horoni engaphansiz, 18 leBahalathia, leTamari enkangala elizweni, 19 lemizi yonke yokugcinela impahla uSolomoni ayelayob, lemizic yezinqolad, lemizi yabagadi bamabhiza, lesiloyiso sikaSolomoni ayeloyisa ngaso ukwakha eJerusalema leLebhanoni lelizweni lonke lombuso wakhe. 20 Bonke abantu ababesele kumaAmori, amaHethi, amaPerizi, amaHivi, lamaJebusi, ababengeyisibo babantwana bakoIsrayeli, 21 abantwana babo ababesele emva kwabo elizwenie, abantwana bakoIsrayeli abangenelisanga ukubatshabalalisaf, uSolomoni wababutha izibhalwag eziyizigqili, kuze kube lamuhlah. 22 Kodwa ebantwaneni bakoIsrayeli uSolomoni kenzanga sigqilii, kodwa babengamadoda empi, lenceku zakhe, leziphathamandla zakhe, lezinduna zakhe, labaphathi bezinqola zakhe, labagadi bakhe bamabhiza. 23 Laba babezinduna zabaphathi abaphezu komsebenzi kaSolomonij, amakhulu amahlanu lamatshumi amahlanuk, ababebusa abantu ababesebenza emsebenzinil.

24 Kodwa indodakazi kaFaro yenyuka iphuma emzini kaDavidam isiya endlini yayo ayeyakhele yonan. Ngalesosikhathi wakha iMiloo.

25 Njalo kathathu ngomnyaka uSolomoni wanikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula phezu kwelathi ayelakhele iNkosi, watshisa impepha kulelo elaliphambi kweNkosi. Waqeda njalo indlu.

26 Inkosi uSolomoni yasisenza imikhumbi eEziyoni-Geberip eseElothiq ekhunjini loLwandle oluBomvu elizweni leEdoma. 27 UHiramu wasethuma emikhunjini inceku zakhe, amadoda emikhumbi, abazi ulwandle, kanye lenceku zikaSolomoni. 28 Bafika eOfirir, bathatha khona igolide, amathalenta* angamakhulu amane lamatshumi amabili, baliletha enkosini uSolomonis.

a 2 Lan. 7.11-22.

b 7.1.

c 9.19. 2 Lan. 8.6. Isa. 21.4.

d 3.5. 11.9.

e Josh. 9.3.

f 8.29.

g Dute. 11.12.

h Gen. 17.1.

i 11.4,6,38. 14.8. 15.5.

j 2.4. 6.12. 2 Sam. 7.12,16. 1 Lan. 22.10. Hlab. 132.12.

k 1 Sam. 15.11.

l Dute. 4.26. 2 Kho. 17.23. 25.21.

m Jer. 7.14.

n Dute. 28.37.

o 2 Lan. 7.21.

p 2 Lan. 8.1-18.

q 6.37,38.7.1.

r 1 Lan. 8.2.

s 5.13.

t 9.24. 2 Sam. 5.9.

u Josh. 11.1.

v Hlu. 5.19.

w Josh. 10.33.

x Josh. 16.10.

y 9.24. 3.1. 7.8. 11.1.

z Josh. 10.10.

a Josh. 19.44.

b Eks. 1.11.

c 10.26. 2 Lan. 1.14. 9.25.

d 4.26.

e Hlu. 1.21,27,29. 3.1,3.

f Josh. 15.63. 17.12.

g 5.15. Hlu. 1.28. 1 Lan. 22.2.

h Ezra 2.55,58. Neh. 7.57. 11.3. 2 Sam. 12.31. 2 Lan. 8.7,8. Gen. 49.15.

i Levi 25.39.

j 4.5.

k 2 Lan. 8.10.

l 5.16.

m 9.16. 2 Lan. 8.11.

n 7.8.

o 9.15.

p Nani 33.35.

q Dute. 2.8.

r 10.11. 22.48. 1 Lan. 29.4. Jobe 22.24. 28.16. Hlab. 45.9. Isa. 13.12. Gen. 10.29. 1 Lan. 1.23.

s 2 Lan. 8.18.