NdebeleTeam » 1 Kings » 8

Ukungeniswa komtshokotsho wesivumelwano ethempelini

8Khona uSolomoni wabuthanisa abadala bakoIsrayelia, zonke inhloko zezizwe, iziphathamandla zaboyise babantwana bakoIsrayeli, ukuya enkosini uSolomoni eJerusalema, ukuze benyuse umtshokotsho wesivumelwano sikaJehovab bewukhupha emzini kaDavida, oyiZiyonic. 2 Wonke amadoda akoIsrayeli asebuthana enkosini uSolomoni emkhosini enyangeni kaEthanimi eyinyanga yesikhombisad. 3 Labo bonke abadala bakoIsrayeli beza, abapristi bawuphakamisa umtshokotsho wesivumelwanoe, 4 bawenyusa umtshokotsho weNkosi lethente lenhlangano, lazo zonke izitsha ezingcwele ezazisethenteni; abapristi lamaLevi bakwenyusa-kef. 5 Njalo inkosi uSolomoni lenhlangano yonke yakoIsrayeli eyayibuthene babelayo phambi komtshokotsho behlaba izimvu lezinkabi ezingelanani lezingelakubalwa ngobunengig. 6 Abapristi basebewungenisa umtshokotsho wesivumelwano seNkosih endaweni yawoi endaweni yelizwi yendluj, engcweleni yezingcwele, ngaphansi kwempiko zamakherubhi*k. 7 Ngoba amakherubhi elulela impiko zawo phezu kwendawo yomtshokotsho, amakherubhi embesa umtshokotsho lemijabo yawo, kuvela phezulu. 8 Basebeselula imijabo ukuze izihloko zemijabo zibonakale endaweni engcwelel phambi kwendawo yelizwi, kodwa yayingabonakali ngaphandle; njalo ikhona lapho kuze kube lamuhlam. 9 Kwakungelalutho emtshokotshweni, ngaphandle kwezibhebhe zamatshe ezimbili uMozisi azifaka khona eHoreben mhla iNkosio isenza khona isivumelwano labantwana bakoIsrayeli ekuphumeni kwabo elizweni leGibhithep. 10 Kwasekusithi ekuphumeni kwabapristi endaweni engcwele iyezi layigcwalisa indlu yeNkosi; 11 ngakho abapristi babengelakho ukuma ukuthi bakhonze ngenxa yeyezi, ngoba inkazimulo yeNkosi yayigcwalise indlu yeNkosiq.

12 Ngalesosikhathi uSolomoni wathir: INkosi yathi izahlala emnyameni onzimas. 13 Ngikwakhele lokukwakhela indlut, indawo yokuhlala, indawo emisiweyo yokuhlala kwakho laphakadeu. 14 Inkosi yasitshibilikisa ubuso bayo, yalibusisa ibandla lonke lakoIsrayeli; lebandla lonke lakoIsrayeli lalimiv. 15 Yasisithi: Kayibusiswe iNkosi, uNkulunkulu kaIsrayeliw, eyakhuluma ngomlomo wayo kuDavida ubaba, njalo yagcwalisa ngesandla sayox, isithi: 16 Kusukela ngosuku engakhupha ngalo abantu bami uIsrayeli elizweni leGibhithe kangikhethanga muzi ezizweni zonke zakoIsrayeli ukwakha indlu, ukuthi ibizo lami libe laphoy, kodwa ngakhetha uDavida ukuthi abe phezu kwabantu bami uIsrayeliz. 17 Njalo kwakusenhliziyweni kaDavida ubaba ukwakhela ibizo leNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli indlua. 18 Kodwa iNkosi yathi kuDavida ubaba: Njengoba kwakusenhliziyweni yakho ukwakhela ibizo lami indlu, wenze kuhle ukuthi kwakusenhliziyweni yakho; 19 loba kunjalo kawuyikuyakha indlu wenab, kodwa indodana yakho ezaphuma ekhalweni lwakho, yona izalakhela ibizo lami indluc. 20 INkosi isiqinisile ilizwi layo eyalikhulumayo, ngoba ngivukile esikhundleni sikaDavida ubaba, ngihlala esihlalweni sobukhosi sikaIsrayeli njengokuba iNkosi ikhulumile, sengilakhele ibizo leNkosi uNkulunkulu kaIsrayeli indlud. 21 Njalo ngimisile lapho indawo yomtshokotsho, lapho okulesivumelwano seNkosi khona, eyasenza labobaba ekubakhupheni kwayo elizweni leGibhithee.

Umkhuleko kaSolomoni

22 USolomoni wasesima phambi kwelathi leNkosi maqondana lebandla lonke lakoIsrayelif, welulela izandla zakhe emazulwinig, 23 wathi: Nkosi, Nkulunkulu kaIsrayeli, kakho unkulunkulu onjengawe emazulwini phezulu lemhlabeni phansih ogcina isivumelwano lomusa ezincekwini zakhoi ezihamba phambi kwakho ngenhliziyo yazo yonkej. 24 Ogcinele inceku yakho uDavida ubaba lokho owakutsho kuye; njalo wakhuluma ngomlomo wakho, wakugcwalisa ngesandla sakho, njengalamuhla. 25 Ngakho-ke, Nkosi, Nkulunkulu kaIsrayeli, gcinela inceku yakho uDavida ubaba owakukhuluma kuye, usithi: Kakuyikusweleka1 muntu kuwe phambi kwami ozahlala esihlalweni sobukhosi sikaIsrayeli, kuphela uba amadodana akho egcina indlela yawo ukuhamba phambi kwami njengoba uhambile phambi kwamik. 26 Khathesi-ke, Nkulunkulu kaIsrayeli, ake liqiniseke ilizwi lakho owalikhuluma encekwini yakho uDavida ubabal. 27 Kodwa isibili uNkulunkulu uzahlala yini emhlabeni? Khangela, amazulum, lamazulu amazulu angekwanele; incinyane kangakanani-ke lindlu engiyakhileyon? 28 Kube kanti phendukela emkhulekweni wenceku yakho lekuncengeni kwayo, Nkosi Nkulunkulu wami, ukuze uzwe ukukhala lomkhuleko inceku yakho ewukhulekayo phambi kwakho lamuhla. 29 Ukuthi amehlo akho avulekele lindlu ebusuku lemini, indawo owatsho ngayoo ukuthi: Ibizo lami lizakuba lapho; ukuze uzwe umkhuleko wenceku yakho ezawukhuleka kulindawop. 30 Zwana-ke ukuncenga kwenceku yakho lokwabantu bakho uIsrayeli lapho bezakhuleka kulindawo; yebo, uzwe wena, usendaweni yakho yokuhlala emazulwini; lapho usizwa, uthetheleleq.

31 Uba loba nguwuphi umuntu one umakhelwane wakhe, abeke phezu kwakhe isifungo, amenze afunge, lesifungo size phambi kwelathi lakho kulindlur, 32 zwana-ke wena usemazulwini, wenze wahlulele inceku zakho, ulahle omubi, ukunikela indlela yakhe ekhanda lakhe, ukulungisisa olungileyo, ukumnika njengokulunga kwakhes.

33 Lapho abantu bakho uIsrayeli betshaywe phambi kwesitha ngoba bonile kuwet, babesebephendukela kuwe, balivume ibizo lakho, bakhuleke bancenge kuwe kulindlu, 34 zwana-ke wena usemazulwini, uthethelele isono sabantu bakho uIsrayeli, ubabuyisele elizweni owalinika oyiseu.

35 Lapho amazulu evaliwe, kungelazulu ngoba bonile kuwe, uba bekhuleka kulindawo belivuma ibizo lakho, baphenduke esonweni sabo lapho ubahluphilev, 36 zwana-ke wena usemazulwini, uthethelele isono senceku zakho lesabantu bakho uIsrayeli, lapho usubafundisilew indlela elungileyo abangahamba ngayo, unike izulu elizweni lakho owalinika abantu bakho libe yilifax.

37 Uba kukhona indlala elizweni, uba kukhona umatshayabhuqe wesifo, ukutshisa, ingumane, isikhonyane, uba kulemihogoyi; uba isitha sabo sibavimbezele elizweni lemizi yabo, loba yiyiphi inhlupheko, loba yiwuphi umkhuhlaney, 38 wonke umkhuleko, konke ukuncenga, okwenziwa yiloba nguwuphi umuntu, ngabantu bakho bonke bakoIsrayeli, abazakwazi ngulowo inhlupheko yenhliziyo yakhe, eselula izandla zakhe kulindluz, 39 zwana-ke wena usemazulwini, indawo yakho yokuhlala emisiweyoa, uthethelele, wenze, unike ngulowo njengezindlela zakhe zonke, onhliziyo yakhe uyayazi, ngoba nguwe wedwa owaziyo inhliziyo yabo bonke abantwana babantub, 40 ukuze bakwesabe zonke izinsuku abaziphila ebusweni belizwe owalinika obabac.

41 Futhi-ke mayelana lowezizweni ongesuye wabantu bakho uIsrayeli kodwa evela elizweni elikhatshana ngenxa yebizo lakho, 42 (ngoba bazakuzwa ngebizo lakho elikhulu langesandla sakho esilamandla langengalo yakho eyeluliweyod) uba esiza akhuleke kulindlu, 43 zwana wena usemazulwini, indawo yakho yokuhlala emisiweyoe, wenze njengakho konke owezizweni akubizela khona, ukuze izizwe zonke zomhlaba zazi ibizo lakhof, zikwesabe, njengabantu bakho uIsrayeli, ukuze zazi ukuthi ibizo lakho libiziwe phezu kwale indlu engiyakhileyog.

44 Uba abantu bakho bephuma impi bemelene lesitha sabo ngendlela obathuma ngayo, babesebekhuleka eNkosini bekhangele emzini owukhethileyo lendlini engiyakhele ibizo lakho, 45 zwana-ke usemazulwini umkhuleko wabo lokuncenga kwabo, wenze udaba lwabo. 46 Uba besona kuwe, ngoba kakulamuntu ongoniyoh, ubusubathukuthelela, ubanikele esitheni, ukuze abathumbi babo babathumbele elizweni lesitha, khatshana kumbe eduzei, 47 kodwa babuye enhliziyweni yabo elizweni abathunjelwe kilo, baphenduke, bancenge kuwe elizweni lababathumbileyoj, besithi: Sonilek, saphambeka, senza okubil; 48 babuyele kuwe ngenhliziyo yonke yabo langomphefumulo wonke wabo elizweni lezitha zabo ezibathumbileyom, bakhuleke kuwe bekhangele elizweni labo owalinika oyise, umuzi owawukhethayo, lendlu engiyakhele ibizo lakhon, 49 zwana-ke usemazulwini umkhuleko wabo lokuncenga kwabo, endaweni yakho yokuhlalao, ubamele. 50 Uthethelele abantu bakho abone kuwe, leziphambeko zabo zonke, abaphambeke ngazo kuwe, ubaphe isihawu phambi kwababathumbileyo, ukuthi babe lesihawu kibop, 51 ngoba bayisizwe sakho, lelifa lakho owabakhupha eGibhitheq, phakathi kwesithando sensimbir. 52 Ukuze amehlo akho avulekele ukuncenga kwenceku yakho lokuncenga kwabantu bakho uIsrayeli, ukubezwa kukho konke ukukhala kwabo kuwes. 53 Ngoba wena wazehlukanisela bona babe yilifa bevela kuzo zonke izizwe zomhlaba, njengokukhuluma kwakho ngesandla sikaMozisi, inceku yakho, ekukhupheni kwakho obaba eGibhithe, Nkosi Jehovat.

USolomoni ubusisa ibandla

54 Kwasekusithi eseqedile uSolomoni ukukhuleka wonke lo umkhuleko lokuncenga eNkosini, wasukuma esuka ngaphambi kwelathi leNkosi ekuguqeni ngamadolo akhe lezandla zakhe zelulekele emazulwiniu, 55 wasesima wabusisa ibandla lonke lakoIsrayeli ngelizwi elikhulu esithi: 56 Kayibusiswe iNkosi enike abantu bayo uIsrayeli ukuphumula njengakho konke eyakukhulumayo; kakuwanga lelilodwa ilizwi kuwo wonke amazwi ayo eyawakhuluma ngesandla sikaMozisi inceku yayov. 57 INkosi uNkulunkulu wethu kayibe lathi njengalokhu yayilabobaba, ingasitshiyiw ingasidelix, 58 ukuze ithobele inhliziyo yethu kuyo, ukuhamba ngazo zonke indlela zayo, lokugcina imilayo yayo lezimiso zayo lezahlulelo zayo, eyakulaya obabay. 59 Lala amazwi ami, engincenga ngawo phambi kweNkosi, abe seduzane leNkosi uNkulunkulu wethu emini lebusuku, ukuze imele udaba lwenceku yayo lodaba lwabantu bayo uIsrayeli, udaba losuku ngosuku lwaloz, 60 ukuze izizwe zonke zomhlaba zazia ukuthi iNkosi inguNkulunkulu, kakho omunyeb. 61 Ngakho inhliziyo yenu kayibe ngepheleleyo kuJehova uNkulunkulu wethu, ukuhamba ezimisweni zayo, lokugcina imilayo yayo njengalamuhlac.

USolomoni unikela iminikelo eminengi

62 Inkosi loIsrayeli wonke elayo basebehlaba umhlatshelo phambi kukaJehovad. 63 USolomoni wasehlaba umhlatshelo weminikelo yokuthula awuhlabela uJehova, inkabi ezizinkulungwane ezingamatshumi amabili lambili, lezimvu ezizinkulungwane ezilikhulu lamatshumi amabili. Ngokunjalo inkosi labo bonke abantwana bakoIsrayeli bayehlukanisa indlu kaJehova. 64 Ngalona lolosuku inkosi yangcwelisa iphakathi leguma elalingaphambi kwendlu kaJehova, ngoba lapho yanikela umnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla, lamahwahwa eminikelo yokuthula, ngoba ilathi lethusi elaliphambi kukaJehova lalilincinyane kakhulu ukwanela umnikelo wokutshiswa lomnikelo wokudla lamahwahwa eminikelo yokuthulae.

65 Ngalesosikhathi uSolomoni wasesenza idili, loIsrayeli wonke layef, ibandla elikhulu, kusukela ekungeneni kweHamathig kusiya esifuleni seGibhitheh, phambi kweNkosi uNkulunkulu wethu, insuku eziyisikhombisa lensuku eziyisikhombisa, insuku ezilitshumi lanei. 66 Ngosuku lwesificaminwembili wabayekela abantu bahambaj; bayibusisa inkosi, baya emathenteni abo bethokozak bejabula enhliziyweni ngakho konke okuhle iNkosi eyayikwenzele uDavida inceku yayo loIsrayeli abantu bayol.

a 2 Lan. 5.2-11.

b 2 Sam. 6.17.

c 2 Sam. 5.7,9. 6.12,16.

d 8.65. 2 Lan. 7.8-10. Levi 23.34.

e Nani 4.15. Josh. 3.3,6. 1 Lan. 15.14,15. 2 Lan. 5.4,5.

f 3.4.

g 2 Sam. 6.13.

h 2 Sam. 6.17.

i 8.6.17,19. Eks. 26.33,34.

j 6.5.

k 6.27.

l Eks. 25.14,15. Nani 4.6.

m 6.5.

n 8.21. Eks. 25.21. 40.20. Dute. 10.2,5. Heb. 9.4.

o 8.21. Eks. 34.27. Dute. 4.13.

p 1 Sam. 11.2.

q Eks. 40.34,35. 2 Lan. 5.11-14. 7.1,2. Hez. 10.3,4.

r 2 Lan. 6.1-39.

s Levi 16.2. Hlab. 97.2.

t 2 Sam. 7.13.

u 8.39,43,49. Eks. 15.17.

v 8.55. 2 Sam. 6.18.

w Luka 1.68.

x 8.24. 2 Sam. 7.5,6,25.

y 8.29.

z 1 Sam. 16.1. 2 Sam. 7.8. 1 Lan. 28.4.

a 2 Sam. 7.3.

b 5.3-5. 2 Sam. 7.5,12,13.

c Gen. 35.11.

d 1 Lan. 28.5,6.

e 8.9. Dute. 31.26.

f 8.54. 2 Lan. 6.12,13.

g 8.38,54. Eks. 9.33. Ezra 9.5. Isa. 1.15.

h 2 Sam. 7.22. Eks. 15.11. Dute. 4.39.

i Dute. 7.9.

j 3.6. Gen. 17.1.

1 kakuyikusweleka: Heb. kakuyikuqunywa.

k 6.12. 2 Sam. 7.12,16. 1 Lan. 22.9. Hlab. 132.12.

l 2 Sam. 7.25.

m 2 Lan. 2.6. Isa. 66.1. Jer. 23.24. Seb. 7.49. 17.24.

n Dute. 10.14. 2 Kor. 12.2.

o 8.52. Neh. 1.6. 2 Lan. 7.15. Dan. 9.18.

p 8.16. 9.3. Dute. 12.11.

q 8.13.

r Eks. 22.11. Dute. 29.12. Neh. 10.29.

s Dute. 25.1.

t Levi 26.17. Dute. 28.25.

u Levi 26.40. Neh. 1.9.

v Dute. 11.17. Levi 26.19. Dute. 28.23.

w Hlab. 27.11. 86.11.

x 1 Sam. 12.23.

y Levi 26.16,25,26. Dute. 28.21,22,27,38,42. 2 Lan. 20.9.

z 8.22.

a 8.13.

b Seb. 1.24. Hlab. 11.4. 1 Sam. 16.7.

c Dute. 12.1.

d Dute. 3.24. 2 Lan. 6.32.

e 8.13.

f 8.60. Josh. 4.24.

g Hlab. 102.15,16.

h Zaga 20.9. Tshu. 7.20. Jak. 3.2. 1 Joha. 1.8,10. Gen. 6.5.

i Levi 26.34,44. Dute. 28.36,64.

j Levi 26.40.

k 1 Sam. 7.6. Neh. 1.6. Hlab. 106.6.

l 2 Sam. 7.14.

m 1 Sam. 7.3. Jer. 29.12-14.

n 8.44. Dan. 6.10.

o 8.13.

p Hlab. 106.46.

q Dute. 9.29.

r Dute. 4.20.

s 8.29. 2 Lan. 6.40.

t Eks. 19.5,6. 33.16. Dute. 9.26,29. 14.2.

u 2 Lan. 6.13.

v 8.14.

w Dute. 31.6. Josh. 1.5.

x 1 Sam. 12.22.

y Hlab. 119.36.

z 8.45,49.

a 8.43. Levi 23.37. 2 Kho. 25.30. 1 Lan. 16.37. 2 Lan. 8.14. Jer. 52.34. 2 Lan. 8.13.

b Dute. 4.35,39.

c 11.4. 15.3,14. 2 Kho. 20.3. 1 Lan. 28.9. 29.9,19. 2 Lan. 16.9.

d 2 Lan. 7.4-10. Ezra 6.16,17.

e 2 Lan. 4.1. 7.7.

f 8.2. Levi 23.34.

g Nani 13.21. 34.8. Josh. 13.5. Hlu. 3.3. 2 Kho. 14.25. 2 Lan. 7.8. Hez. 47.20. Gen. 10.18. 2 Sam. 8.9. 2 Kho. 14.28. 17.24,30. 18.34. 19.13. 23.33. 25.21. 1 Lan. 1.16. 18.3,9. 2 Lan. 8.3,4. Isa. 10.9. 11.11. 36.19. 37.13. Jer. 39.5. 49.23. Hez. 47.16. Amos 6.2. Zek. 9.2.

h 2 Kho. 24.7. Nani 34.5.

i 2 Lan. 7.8,9,10.

j 2 Lan. 7.8,9,10.

k 2 Sam. 18.17.

l 2 Sam. 13.28.