NdebeleTeam » 1 Kings » 7

Ezinye izakhiwo zikaSolomoni

7Kodwa indlu yakhe uSolomoni wayakha iminyaka elitshumi lantathu, wayiqeda yonke indlu yakhea. 2 Wasesakha indlu yegusu leLebhanoni; ubude bayo babuzingalo ezilikhulu, lobubanzi bayo buzingalo ezingamatshumi amahlanu, lokuphakama kwayo kuzingalo ezingamatshumi amathathu, phezu kwemizila emine yensika zemisedari, lemijabo yemisedari phezu kwezinsikab. 3 Yayifulelwe ngemisedari phezulu, phezu kwemijabo, eyayiphezu kwensika ezingamatshumi amane lanhlanu, ezilitshumi lanhlanu emzileni. 4 Njalo kwakulemizila emithathu yamawindi, ukukhanya kuqondene lokukhanya, kathathu. 5 Layo yonke iminyango lemigubazi yayilingana inhlangothi zozine, lamawindi, njalo ukukhanya kuqondene lokukhanya, kathathu.

6 Wasesenza ikhulusi lezinsika, ubude balo babuzingalo ezingamatshumi amahlanu, lobubanzi balo buzingalo ezingamatshumi amathathu; lekhulusi laliphambi kwazo, lezinsika lombundu phambi kwazo.

7 Wasesenza ikhulusi elesihlalo sobukhosi lapho ahlulela khona, ikhulusi lesahlulelo, lalembeswe ngemisedari kusukela kuphansi kusiya kuphansi.

8 Lendlu yakhe lapho ayehlala khona yayilelinye iguma ngaphakathi kwekhulusi, esetshenzwe ngokufananayo. Wenzela njalo indodakazi kaFaro, uSolomoni ayeyithethe, indlu, njengalelikhulusic. 9 Zonke lezi zazingezamatshe aligugu abazwe ngokwesilinganiso, asahwe ngesaha ngaphakathi langaphandle, ngitsho kusukela esisekelweni kusiya ematsheni aphezulu, njalo ngaphandle kuze kube segumeni elikhulu. 10 Njalo yayisekelwe ngamatshe aligugu, amatshe amakhulu, amatshe engalo ezilitshumi, lamatshe engalo eziyisificaminwembili; 11 langaphezulu kwakulamatshe aligugu, abazwe ngokwesilinganiso, lemisedari. 12 Leguma elikhulu inhlangothi zonke lalilemizila emithathu yamatshe abaziweyo, lomzila wemijabo yemisedarid. Kwakunjalo ngeguma elingaphakathi lendlu yeNkosie, langekhulusi lendluf.

Umsebenzi kaHiramu ethempelini

13 Inkosi uSolomoni yasithuma yathatha uHiramu evela eTire. 14 Yena wayeyindodana yowesifazana umfelokazi, wesizwe sakoNafithalig, loyise wayengumuntu weTire, ingcitshi ekubazeni ithusih; njalo wayegcwele inhlakanipho lokuqedisisa elolwazi ukwenza wonke umsebenzi ngethusii; weza enkosini uSolomoni, wenza wonke umsebenzi wakhe. 15 Wasebumba insika ezimbili zethusij; ubude benye insika babuzingalo ezilitshumi lesificaminwembili, lentambo ezingalo ezilitshumi lambili yagombolozela insika yesibilik. 16 Wenza futhi iziduku ezimbili zethusi elincibilikisiweyo ukubeka phezu kwezihloko zezinsika; ukuphakama kwesiduku esisodwa kwakuzingalo ezinhlanu, lokuphakama kwesinye isiduku kwakuzingalo ezinhlanu. 17 Amambule angumsebenzi oyisixhobexhobe, intambo eziphothiweyo zazingumsebenzi wamaketane, kusenzela iziduku eziphezu kwezihloko zezinsika; eziyisikhombisa esidukwini esisodwa, leziyisikhombisa kwesinye isidukul. 18 Wenza-ke insika zombili, imizila emibili izingelezela phezu kwembule eyodwa, ukwembesa iziduku ezisesihlokweni samapomegranati*; wenza njalo lakwesinye isiduku. 19 Leziduku ezazisesihlokweni sensika zazingumsebenzi womduze ekhulusini, ingalo ezinem. 20 Njalo iziduku zazisezinsikeni ezimbili, langaphezulu maqondana lesisu, esingasemambuleni; lamapomegranati angamakhulu amabili ayesemizileni ezingelezeleyo, phezu kwesinye isidukun. 21 Wasemisa izinsika ekhulusini lethempeli; esemise insika yangakwesokunene wabiza ibizo layo ngokuthi nguJakini; esemise insika yangakwesokhohlo wabiza ibizo layo ngokuthi nguBhowazi. 22 Laphezu kwesihloko sezinsika kwakulomsebenzi womduze. Waphela-ke umsebenzi wezinsika.

23 Wasesenza ulwandle oluncibilikisiweyo, luzingalo ezilitshumi kusukela emphethweni kusiya emphethweni, luzingelezele luyisigombolozi, lokuphakama kwalo luzingalo ezinhlanu, lomzila ozingalo ezingamatshumi amathathu waluzingelezela ulugombolozelao. 24 Ngaphansi komphetho walo kwakukhona amaqhaga eluzingelezele alugombolozela, alitshumi engalweni, ezingelezele ulwandle alugombolozela; imizila emibili yamaqhaga yabunjwa ngokuncibilikisa ekubunjweni kwalo ngokuncibilikisap. 25 Lwema phezu kwenkabi ezilitshumi lambili; ezintathu zikhangele enyakatho, lezintathu zikhangele entshonalanga, lezintathu zikhangele eningizimu, lezintathu zikhangele empumalanga, lolwandle lwaluphezu kwazo phezulu, lazo zonke ingemuva zazo zazingaphakathiq. 26 Njalo ububanzi balo babuyibubanzi besandla, lomphetho walo wawunjengomphetho wenkezo, njengeluba lomduze; lwalumumethe amabhathi* azinkulungwane ezimbilir.

27 Wenza lezisekelo ezilitshumi zethusi; ubude besisekelo esisodwa babuzingalo ezine, lobubanzi baso buzingalo ezine, lokuphakama kwaso kuzingalo ezintathus. 28 Lalokhu kwakungumsebenzi wesisekelo: Zazilemiphetho, njalo imiphetho yayiphakathi kwezinhlanganiso; 29 lemiphethweni ephakathi kwezinhlanganiso kwakulezilwane, izinkabi, lamakherubhi*. Laphezu kwezinhlanganiso kwakulesisekelo ngaphezulu, njalo ngaphansi kwezilwane lezinkabi kwakulezinkatha zomsebenzi okhandiweyo. 30 Lesisekelo sinye sasilamavili ethusi amane lamaphini ethusi; lamagumbi aso amane ayelamahlombe; ngaphansi kwenditshi yokugezela kwakulamahlombe abunjwe ngokuncibilikisa, eceleni kwaleyo laleyo inkatha. 31 Lomlomo waso phakathi kwesiduku langaphezulu wawuyingalo, lomlomo wawo wawuyisigombolozi, njengomsebenzi wesisekelo, uyingalo lengxenye; futhi laphezu komlomo wawo kwakulokubaziweyo; njalo imiphetho yayo yayizinhlangothi ezine ezilinganayo, hatshi isigombolozi. 32 Lamavili amane ayengaphansi kwemiphetho, lama-ekseli amavili ayesesisekelweni; lokuphakama kwevili elilodwa kwakuyingalo lengxenye yengalo. 33 Njalo umsebenzi wamavili wawunjengomsebenzi wevili lenqola: Ama-ekseli awo lamasongo awo lezipokisi zawo lamahabha awo kwakubunjwe ngokuncibilikisat. 34 Njalo kwakulamahlombe amane emagumbini womane esisekelo esisodwa; amahlombe aso avela esisekelweni. 35 Laphezu kwesihloko sesisekelo kwakulokuphakama okuyisigombolozi okuyingxenye yengalo inhlangothi zonke; laphezu kwesihloko sesisekelo kwakulezisekelo zaso lemiphetho yaso, kuvela kuso. 36 Laphezu kwezibhebhe zezisekelo zaso laphezu kwemiphetho yaso wabaza amakherubhi lezilwane lezihlahla zamalala, njengendawo yakho yonke engelalutho, lezinkatha inhlangothi zonke. 37 Wazenza ngokunjalo izisekelo ezilitshumi; zonke zazilokubunjwa kunye, isilinganiso sinye, isimo sinye.

38 Wasesenza inditshi zokugezela zethusi ezilitshumi; inditshi yokugezela eyodwa yayimumethe amabhathi angamatshumi amane; inditshi yokugezela eyodwa yayizingalo ezine; inditshi yokugezela eyodwa yayiphezu kwesisekelo ngasinye sezisekelo ezilitshumiu. 39 Wasebeka izisekelo ezinhlanu eceleni lokunene lendlu, lezinhlanu eceleni lokhohlo lendlu; lolwandle walubeka eceleni lokunene lendlu, ngasempumalanga maqondana leningizimuv.

40 UHiramu wasesenza inditshi zokugezelaw lamafotsholo lemiganu yokufafazax. UHiramu waseqeda ukwenza umsebenzi wonke ayewenzela inkosi uSolomoni endlini kaJehova: 41 Insika zombili, lenditshi zeziduku ezaziphezu kwezinsika zombiliy, lamambule amabiliz okwembesa inditshi ezimbili zeziduku eziphezu kwezinsikaa, 42 lamapomegranati* angamakhulu amaneb awamambule womabili, imizila emibili yamapomegranati yembule elilodwac, okwembesa inditshi ezimbili zeziduku ezaziphezu kwezinsikad, 43 lezisekelo ezilitshumi, lenditshi zokugezela ezilitshumi phezu kwezisekelo, 44 lolwandle olulodwa, lenkabi ezilitshumi lambili ngaphansi kolwandlee; 45 lezimbiza lamafotsholo lemiganu yokufafaza, lazo zonke lezizitsha uHiramu azenzela inkosi uSolomoni endlini kaJehova, zazingezethusi elikhazimulisiweyof. 46 Inkosi yazibumbela ngokuncibilikisa emagcekeni eJordani, emhlabathini webumba phakathi kweSukothig leZarethanih. 47 USolomoni wasetshiya zonke lezizitsha zingalinganiswanga, ngenxa yobunengi obukhulukazi; isisindo sethusi kasihlolwanga. 48 USolomoni wenza-ke zonke izitsha ezazingezendlu yeNkosi; ilathi legolidei, letafula legolidej, okwakuphezu kwalo izinkwa zokubukiswak, 49 lezinti zezibane zegolide elicwengekileyo, ezinhlanu ngakwesokunene, lezinhlanu ngakwesokhohlo, phambi kwendawo yelizwil, lamalubam, lezibanen, lezindlawu, kwegolideo; 50 lemiganup, lezindlawuq, lemiganu yokufafazar, lezinkezo, lezitsha zokuthwala umlilo, kwegolide elicwengekileyos; lamabhanti egolide ezivalo zendlu engaphakathi, zengcwele yezingcwelet, ezivalo zendlu yethempeli. 51 Waphela njalo umsebenzi wonke inkosi uSolomoni eyawenza endlini yeNkosi. USolomoni wasengenisa izinto ezingcwelisiweyo zikaDavida uyise; isiliva legolide lezitsha wakubeka enothweni yendlu yeNkosiu.

a 3.1. 9.10. 2 Lan. 8.1.

b 10.17,21. Neh. 3.19.

c 3.1.

d 6.36.

e 6.36.

f 7.6.

g 2 Lan. 2.14.

h 2 Lan. 2.14. 4.16.

i Eks. 31.3. 35.31.

j 2 Lan. 3.15-17. 2 Kho. 25.17. 1 Lan. 18.8. 2 Lan. 4.12. Jer. 52.21-23.

k 2 Lan. 3.15.

l Dute. 22.12.

m 6.3.

n 7.42. 2 Lan. 3.16. 4.13. Jer. 52.23.

o 2 Lan. 4.2-5. 2 Kho. 16.17. 25.13. 1 Lan. 18.8. Jer. 52.17. Eks. 30.18.

p 6.18. 2 Lan. 4.3.

q Jer. 52.20.

r 2 Lan. 4.5.

s 2 Kho. 25.13. 2 Lan. 4.14. Jer. 52.17.

t Hez. 1.18.

u 2 Lan. 4.6.

v 2 Lan. 4.10.

w 2 Lan. 4.11-15.

x 7.45. Eks. 27.3. 38.3.

y 2 Lan. 4.12,13.

z 7.17,18.

a 2 Lan. 4.12,13.

b 7.20. 2 Lan. 4.13.

c 7.17,18.

d 2 Lan. 4.12,13.

e 7.23,25.

f Eks. 27.3.

g Josh. 13.27.

h Josh. 3.16.

i Eks. 37.25.

j Eks. 37.10. 2 Lan. 4.8.

k Eks. 25.30.

l 2 Lan. 4.7.

m Eks. 25.31.

n Eks. 25.37.

o Eks. 25.38.

p 2 Kho. 12.13.

q 2 Kho. 12.13.

r 2 Kho. 12.13.

s Eks. 25.29.

t 6.16.

u 2 Sam. 8.11.