NdebeleTeam » 1 Kings » 5

Isivumelwano sikaSolomoni loHiramu

5UHiramu inkosi yeTire wasethuma inceku zakhe kuSolomonia, ngoba wayezwile ukuthi bamgcobile ukuthi abe yinkosi esikhundleni sikayise, ngoba uHiramu wayemthanda uDavida insuku zonkeb. 2 USolomoni wasethumela kuHiramu esithic: 3 Wena uyazi ukuthi uDavida ubaba wayengelakwakhela ibizo leNkosi uNkulunkulu wakhe indlu ngenxa yezimpi ezazimzingelezele, iNkosi yaze yazifaka ngaphansi kwengaphansi yenyawo zakhed. 4 Kodwa khathesi iNkosi uNkulunkulu inginikile ukuphumula inhlangothi zonkee; kakulasitha, njalo kakulabubi obenzakalayof. 5 Khangela-ke, ngizimisele ukwakhela ibizo leNkosi uNkulunkulu wami indlu njengokutsho kweNkosi kuDavida ubaba isithi: Indodana yakho engizayibeka esihlalweni sakho sobukhosi esikhundleni sakho, yona izakwakhela ibizo lami indlug. 6 Ngakho-ke laya ukuthi bangigamulele imisedari eLebhanoni, lenceku zami zizakuba lenceku zakho; leholo lenceku zakho ngizakunika njengakho konke okutshoyo. Ngoba wena uyakwazi ukuthi kakho phakathi kwethu okwaziyo ukugamula izihlahla njengabeSidonih.

7 Kwasekusithi uHiramu esizwa amazwi kaSolomoni wathokoza kakhulu wathi: Kayibusiswe iNkosi lamuhla emnikileyo uDavida indodana ehlakaniphileyo phezu kwalesisizwe esikhului. 8 UHiramu wasethumela kuSolomoni esithi: Ngizwile lokho ongithumele ngakho; mina ngizakwenza zonke iziloyiso zakho mayelana lezigodo zemisedari lamayelana lezigodo zamafiri*j. 9 Inceku zami zizazehlisa zisuka eLebhanoni zisiya elwandle; mina-ke ngizazenza okundendayo olwandle ukuya endaweni ozayiqamba kimi, ngizithukulule lapho; wena-ke uzazithathela khona, wena uzakwenza isifiso sami ngokupha abendlu yami ukudlak. 10 Ngakho uHiramu wamnika uSolomoni izigodo zemisedari lezigodo zamafiri njengokwezifiso zakhe zonke. 11 LoSolomoni wanika uHiramu amakhori* engqoloyi azinkulungwane ezingamatshumi amathathu lambili, ukudla kwabendlu yakhe, lamakhori* angamatshumi amabili amafutha akhanyiweyo. Ngokunjalo uSolomoni wamupha uHiramu iminyaka ngeminyakal. 12 INkosi yasimnika uSolomoni inhlakanipho njengokutsho kwayo kuye. Kwasekusiba khona ukuthula phakathi kukaHiramu loSolomoni; benza isivumelwano bobabilim.

13 Inkosi uSolomoni yabutha izibhalwa kuIsrayeli wonke; lezibhalwa zazingabantu abazinkulungwane ezingamatshumi amathathu. 14 Yasibathuma eLebhanoni, abazinkulungwane ezilitshumi ngenyanga ngamazopho, inyanga beseLebhanoni, inyanga ezimbili besekhaya. LoAdoniramu wayephezu kwezibhalwan. 15 Futhi uSolomoni wayelabayizinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa abathwala imithwalo, lababazi abazinkulungwane ezingamatshumi ayisificaminwembili ezintabenio, 16 ngaphandle kwezinduna zabaphathi bakaSolomoni, ababephethe umsebenzip, izinkulungwane ezintathu lamakhulu amathathuq, ezazibusa abantu ababesenza umsebenzir. 17 Inkosi yasilaya, baletha amatshe amakhulu, amatshe aligugu, okubeka isisekelo sendlu, amatshe abaziweyos. 18 Abakhi bakaSolomoni labakhi bakaHiramu lamaGebhali basebebaza, balungisa izigodo lamatshe ukwakha indlu.

a Josh. 19.29. Amos 1.9.

b 2 Sam. 5.11. 1 Lan. 14.1.

c 2 Lan. 2.3-16.

d 1 Lan. 22.8. 28.3.

e 4.24. 1 Lan. 22.9.

f Tshu. 9.11.

g 1 Lan. 28.6.

h Gen. 10.15. 1 Lan. 22.4.

i 10.9.

j 5.10. 6.15,34. 2 Sam. 6.5. 2 Lan. 3.5. Isa. 14.8. Hez. 27.5.

k Ezra 3.7. Hez. 27.17. Seb. 12.20.

l 2 Lan. 2.10.

m 3.12.

n 4.6.

o 9.20-22. 2 Lan. 2.2,18. 2 Lan. 2.17.

p 4.5.

q 9.20-22. 2 Lan. 2.2,18. 2 Lan. 2.17.

r 9.23.

s 6.7. 1 Lan. 22.2.