NdebeleTeam » 1 Kings » 4

Iziphathamandla zikaSolomoni

4Ngakho inkosi uSolomoni yaba yinkosi phezu kukaIsrayeli wonke. 2 Lalezi yiziphathamandla ayelazo: UAzariya indodana kaZadoki wayengumpristi; 3 uElihorefi loAhiya amadodana kaShishaa babengababhali; uJehoshafathi indodana kaAhiludi wayengumabhalane; 4 loBhenaya indodana kaJehoyada wayephezu kwebuthob; loZadoki loAbhiyatha babengabapristic; 5 loAzariya indodana kaNathani wayephezu kwabaphathid; uZabudi indodana kaNathani wayengumphathi omkhulue, umngane wenkosif; 6 loAhishari wayengumlawuli wendlu; loAdoniramu indodana kaAbida wayephezu kwemithelog.

7 USolomoni wayelabaphathi abalitshumi lambili phezu kukaIsrayeli wonke, ababedingela inkosi lendlu yayo ukudla, ngulowo lalowo ngenyanga yakhe ngomnyaka wadinga ukudlah. 8 Lala ngamabizo abo: UBeni-Huri entabeni zakoEfrayimii. 9 UBeni-Dekeri eMakazi leShahalibimij leBeti-Shemeshik leEloni-Beti-Hanani. 10 UBeni-Hesedi eArubothi, eleSokol lelizwe lonke leHeferim. 11 UBeni-Abinadaba wayelelizwe lonke leDorin; uTafathi indodakazi kaSolomoni wayengumkakhe. 12 UBahana indodana kaAhiludio wayeleThahanakhip leMegidoq layo yonke iBeti-Sheyanir, eseceleni kweZarethanis ngaphansi kweJizereyelit, kusukela eBeti-Sheyaniu kuze kube seAbeli-Meholav, kuze kube ngaphetsheya kweJokimeyamaw. 13 UBeni-Geberi eRamothi-Gileyadix wayelemizi kaJayiri indodana kaManase, eseGileyadiy, wayelelizwe leArigobiz, eliseBashani, imizi engamatshumi ayisithupha emikhulu elemiduli lemigoqo yethusia. 14 UAhinadaba indodana kaIdo eMahanayimib. 15 UAhimahazi wayekoNafithalic; laye wathatha uBasemathi indodakazi kaSolomoni abe ngumkakhe. 16 UBahana indodana kaHushayi wayekoAsheri leAlothid. 17 UJehoshafathi indodana kaParuwa wayekoIsakari. 18 UShimeyi indodana kaEla wayekoBhenjaminie. 19 UGeberi indodana kaUri wayeselizweni leGileyadi, ilizwe likaSihoni inkosi yamaAmori, lelikaOgi inkosi yeBashani. Njalo wayenguye yedwa umphathi kulelolizwef.

Ukuhlakanipha lokuphumelela kukaSolomoni

20 UJuda loIsrayeli babebanengi njengetshebetshebe elingaselwandle ngobunengi, besidla, benatha, bethokozag. 21 USolomoni wayesebusa phezu kwayo yonke imibusoh kusukela emfuleni kuze kufike elizweni lamaFilistii kuze kufike emngceleni weGibhithe; babeletha izipho, babemsebenzela uSolomoni zonke izinsuku zempilo yakhej.

22 Njalo ukudla kukaSolomoni ngosuku olulodwa kwakungamakhori* angamatshumi amathathu empuphu ecolekileyo, lamakori angamatshumi ayisithupha empuphu, 23 inkabi ezilitshumi ezinonisiweyo, lenkabi ezingamatshumi amabili zemadlelweni, lezimvu ezilikhulu, ngaphandle kwendluzelek, lemizikil, lemiziki elempondo ezilembaxambaxam, lenyoni ezinonisiweyo. 24 Ngoba wayebusa phezu kwalo lonke nganeno komfula, kusukela eTifisan kusiya eGazao, laphezu kwawo wonke amakhosi nganeno komfula, njalo wayelokuthula kuzo zonke inhlangothi zakhe ezizingelezeleyop. 25 UJuda loIsrayeli bahlala-ke bevikelekile, ngulowo lalowo ngaphansi kwesivini sakheq langaphansi komkhiwa wakhe, kusukela koDani kuze kufike eBherishebha, zonke izinsuku zikaSolomonir.

26 Njalo uSolomoni wayelezindlwana zamabhiza enqola zakhe ezizinkulungwane ezingamatshumi amane, labagadi bamabhiza abazinkulungwane ezilitshumi lambilis. 27 Lalabobaphathi badingela inkosi uSolomoni ukudla, laye wonke osondela etafuleni lenkosi uSolomoni, ngulowo lalowo ngenyanga yakhe; kabatshiyanga kusweleke luthot. 28 Lebhali* lamahlanga awamabhiza lawamabhiza alejubane bakuletha endaweni lapho eyayifanele kube khona, ngulowo lalowo njengemfanelo yakhe.

29 UNkulunkulu wasemnika uSolomoni inhlakanipho lokuqedisisa okukhulu kakhuluu, lobubanzi benhliziyo, njengetshebetshebe elisekhunjini lolwandlev. 30 Lenhlakanipho kaSolomoni yayinkulu kulenhlakanipho yawo wonke amadodana empumalangaw, lakulenhlakanipho yonke yeGibhithex. 31 Ngoba wayehlakaniphile kulabo bonke abantuy, okwedlula uEthaniz umEziraa loHemanib loKalikolic loDarida amadodana kaMaholi; lebizo lakhe lalisezizweni zonke inhlangothi zonke. 32 Waseqamba izaga ezizinkulungwane ezintathud, lengoma zakhe zaziyinkulungwane lanhlanu. 33 Wasekhuluma ngezihlahla, kusukela esihlahleni somsedari oseLebhanonie kuze kufike kuhisope* emila iphuma emdulinif; wakhuluma langezinyamazana langezinyoni langezihuquzelayo langezinhlanzi. 34 Kwasekufika abavela ezizweni zonke ukuzwa inhlakanipho kaSolomoni, bevela emakhosini wonke omhlaba ayezwe ngenhlakanipho yakheg.

a 2 Sam. 8.17. 20.25. 1 Lan. 18.16.

b 2.35. 2 Sam. 8.18.

c 2.27. 2 Sam. 20.25.

d 4.7,19,27. 5.16. 9.23. 22.47. 2 Lan. 8.10.

e 4.2. 2 Sam. 8.18. 20.26.

f 2 Sam. 15.37.

g 12.18. 5.14. 2 Sam. 20.24. 2 Lan. 10.18.

h 4.7,19,27. 5.16. 9.23. 22.47. 2 Lan. 8.10.

i Josh. 24.33.

j Hlu. 1.35. 2 Sam. 23.32.

k Josh. 19.22,38.

l 1 Sam. 17.1. Josh. 15.35,48.

m Josh. 12.17.

n Josh. 11.2.

o 4.3.

p Hlu. 5.19.

q Hlu. 5.19.

r Josh. 17.11.

s Hlu. 7.22.

t Josh. 17.16.

u Josh. 17.11.

v Hlu. 7.22.

w 1 Lan. 6.68. Josh. 19.11.

x 22.3.

y Nani 32.41.

z Dute. 3.4. 2 Lan. 8.5.

a Dute. 3.4. 2 Lan. 8.5.

b 1 Lan. 27.21.

c 2 Sam. 15.27.

d 2 Sam. 15.37.

e 1.8.

f Dute. 3.8-10.

g 4.29. 3.8. Gen. 22.17. 2 Lan. 1.9.

h 2 Lan. 9.26. Hlab. 72.8.

i Gen. 15.18.

j Hlab. 72.10. 1 Sam. 10.27.

k Dute. 12.15.

l Dute. 12.15.

m Dute. 14.5.

n 2 Kho. 15.16.

o Gen. 10.19. Josh. 15.47.

p 1 Lan. 22.9.

q Mika 4.4. 2 Kho. 18.31. Isa. 36.16. Zek. 3.10.

r 2 Sam. 3.10.

s 10.26. 2 Lan. 1.14. 2 Lan. 9.25. Dute. 17.16.

t 4.5.

u 3.12.

v 4.20.

w Hlu. 6.3.

x Seb. 7.22. Isa. 19.11.

y 3.12.

z 1 Lan. 6.44. 15.17,19. Hlab. 89.

a 1 Lan. 2.6.

b 1 Lan. 2.6. 1 Lan. 6.33. 15.17,19. 25.1,4,5,6. Hlab. 88.

c 1 Lan. 2.6.

d Zaga 1.1. Tshu. 12.9.

e Hlu. 9.15.

f Eks. 12.22.

g 10.1. 2 Lan. 9.23.