NdebeleTeam » 1 Kings » 3

USolomoni uthatha indodakazi kaFaro

3USolomoni wasehlangana ngomtshado loFaro inkosi yeGibhithe, wathatha indodakazi kaFaroa, wayiletha emzini kaDavidab waze waqeda ukwakha indlu yakhec lendlu yeNkosi lomduli weJerusalema ozingelezeleyod. 2 Kube kanti abantu babenikela umhlatshelo endaweni eziphakemeyo, ngoba kwakungakhelwanga ibizo leNkosi indlu kwaze kwaba yilezonsuku. 3 USolomoni wayithanda-ke iNkosie, ehamba ezimisweni zikaDavida uyisef; kube kanti wanikela umhlatshelo watshisa impepha endaweni eziphakemeyo. 4 Inkosi yasisiya eGibeyoni ukuhlaba khonag, ngoba leyo yayiyindawo ephakemeyoh enkului. Iminikelo yokutshiswa eyinkulungwane uSolomoni wayinikela phezu kwalelolathij.

USolomoni ucela ingqondo yokuqedisisa

5 EGibeyoni iNkosi yabonakala kuSolomonik ephutsheni ebusuku. UNkulunkulu wathi: Cela engingakunika khonal. 6 USolomoni wasesithi: Wena wenzele inceku yakho uDavida ubaba umusa omkhulu, njengokuhamba kwakhe phambi kwakho eqinisweni lekulungeni lebuqothweni benhliziyo kuwe; wamgcinela lo umusa omkhulum ukuthi wamnika indodana ehlezi esihlalweni sakhe sobukhosi njengalamuhlan. 7 Ngakho-ke, Nkosi Nkulunkulu wami, wena wenzile inceku yakho yaba yinkosi esikhundleni sikaDavida ubabao; ngingumntwanyana njep, angikwazi ukuphuma lokungenaq. 8 Lenceku yakho iphakathi kwabantu bakho obakhethileyo, abantu abanengir, abangelakubalwa labangelakunaniswa ngobunengis. 9 Ngakho nika inceku yakho inhliziyo eqedisisayot ukwahlulela abantu bakhou, ukuze ngehlukanise phakathi kokuhle lokubi; ngoba ngubani olamandla ukwahlulela lesisizwe sakho esikhuluv? 10 Laloludaba lwaba luhle emehlweni eNkosi ukuthi uSolomoni ucele loluluthow. 11 UNkulunkulu wasesithi kuye: Ngenxa yokuthi ucele lolulutho, ungazicelelanga insuku ezinengi, ungazicelelanga inotho, ungacelanga umphefumulo wezitha zakho, kodwa uzicelele ukuqedisisa ukuzwa ukwahlulela, 12 khangela, sengenze njengamazwi akhox. Khangela, ngikunike inhliziyo ehlakaniphileyo leqedisisayo, ukuthi kungabi khona onjengawe ngaphambi kwakho, lemva kwakho kungaveli onjengawey. 13 Futhi longakucelanga ngikunikilez, ngitsho inotho lodumo, ukuze kungabi khona umuntu onjengawe emakhosini zonke izinsuku zakhoa. 14 Njalo uba uzahamba endleleni zami, ukugcina izimiso zami lemilayo yami njengoDavida uyihlo wahambab, ngizakwelula insuku zakhoc. 15 USolomoni wasephaphama; khangela-ke kwakuliphuphod. Wasesiza eJerusalema, wema phambi komtshokotsho wesivumelwano seNkosie, wanikela iminikelo yokutshiswa, wanikela iminikelo yokuthula, wenzela inceku zakhe zonke idilif.

Ukuhlakanipha kukaSolomoni ekwahluleleni

16 Ngalesosikhathi kwafika abesifazana ababili, amawule, enkosini, bema phambi kwayog. 17 Omunye owesifazana wasesithi: Hawu nkosi yami, mina lalumfazi sihlala ndlunye; ngasengibeletha ngilaye endlini. 18 Kwasekusithi ngosuku lwesithathu ngibelethile, laye lumfazi wabeletha; njalo sasindawonye, kungekho owemzini kanye lathi endlini, ngaphandle kwethu sobabili endlini. 19 Umntwana walumfazi wasesifa ebusuku, ngoba walala phezu kwakhe. 20 Wasevuka phakathi kobusuku, wathatha indodana yami eceleni kwami, incekukazi yakho isalele, wayilalisa esifubeni sakhe, lomntanakhe ofileyo wamlalisa esifubeni sami. 21 Lapho ngivuka ekuseni ukumunyisa umntanami, khangela-ke wayesefile; sengimkhangelisisa ekuseni, khangela-ke, kwakungeyisuye umntanami engamzalayo. 22 Kodwa lowo omunye owesifazana wathi: Hatshi, kodwa indodana yami ngephilayo, lendodana yakho ngefileyo. Lalowo wathi: Hatshi, kodwa indodana yakho ngefileyo, lendodana yami ngephilayo. Batsho njalo phambi kwenkosi. 23 Inkosi yasisithi: Lo uthi: Le yindodana yami ephilayo, lendodana yakho ngefileyo; lomunye uthi: Hatshi, kodwa indodana yakho ngefileyo, lendodana yami ngephilayo. 24 Inkosi yasisithi: Ngithathelani inkemba. Basebeyiletha inkemba phambi kwenkosi. 25 Inkosi yasisithi: Dabulani kabili umntwana ophilayo, linike omunye ingxenye, lomunye ingxenye. 26 Owesifazana okwakungowakhe umntwana ophilayo wakhuluma enkosini, ngoba imibilini yakhe yavutha ngendodana yakhe, wathi: Hawu nkosi yami, mnikeni yena umntwana ophilayo, lingambulali loba kunjani. Kodwa omunye wathi: Kangabi ngowami kumbe ngowakho, dabulani. 27 Inkosi yasiphendula yathi: Nikani yena umntwana ophilayo, lingambulali loba kunjani; nguye unina. 28 UIsrayeli wonke wasesizwa isahlulelo inkosi eyayisahlulele, besaba phambi kwenkosi, ngoba babona ukuthi inhlakanipho kaNkulunkulu yayikuye ukwenza isahluleloh.

a 7.8. 9.16,24. 11.1. 2 Lan. 8.11.

b 2.10.

c 7.1.

d 9.15,19.

e Dute. 30.16,20. Hlab. 31.23. Dute. 6.5.

f 3.6,14.

g Josh. 9.3.

h 1 Sam. 9.12.

i 1 Lan. 16.39. 21.29. 2 Lan. 1.3,6,13.

j 2 Lan. 1.6.

k 9.2. 11.9. 2 Lan. 1.7-12.

l Nani 12.6.

m 2.4. 9.4. Hlab. 15.2.

n 1.48.

o 1 Lan. 28.5.

p 11.17. 1 Lan. 29.1. 2 Kho. 2.23.

q Nani 27.17.

r Dute. 7.6.

s Gen. 13.16. 15.5.

t Jak. 1.5. Zaga 2.3-9.

u Hlab. 72.1,2.

v Isa. 7.15. Heb. 5.14.

w Gen. 45.16.

x 1 Joha. 5.14,15.

y 4.29-31. 5.12. 10.24. Tshu. 1.16.

z Mat. 6.33.

a 4.21-24. 10.23,25. Zaga 3.16.

b 15.5.

c Hlab. 91.16. Zaga 3.2.

d Gen. 41.7.

e 2 Sam. 6.17. 2 Lan. 1.4.

f 8.65. Gen. 40.20. Esta 1.3.2.18. Dan. 5.1. Mark. 6.21.

g Nani 27.2.

h 3.9,11,12.