NdebeleTeam » 1 Kings » 2

Ukulaywa kukaSolomoni nguDavida

2Insuku zikaDavida zokuthi afe zasezisondelaa, waselaya uSolomoni indodana yakhe esithi: 2 Sengihamba indlela yomhlaba wonkeb. Ngakho qina, ube yindodac, 3 ugcine imfanelo yeNkosi uNkulunkulu wakho, ukuhamba ngezindlela zayo, ukugcina izimiso zayo, imithetho yayo, lezahlulelo zayo, lobufakazi bayo, njengokubhaliweyo emlayweni kaMozisi, ukuze uphumelele kukho konke okwenzayo, laloba ngaphi lapho ophendukela khonad, 4 ukuze iNkosi iqinise ilizwi layo eyalikhuluma mayelana lamie isithi: Uba amadodana akho eqaphelisa indlela yawof, ukuhamba ngobuqotho phambi kwami ngenhliziyo yonke yawo langomphefumulo wonke wawog, (isithi) kakuyikusweleka1 kuwe indoda esihlalweni sobukhosi sikaIsrayelih. 5 Futhi-ke wena uyakwazi ukuthi uJowabi indodana kaZeruya wenzani kimi, ukuthi wenzani kuzinduna ezimbili zamabutho akoIsrayelii, kuAbhineri indodana kaNerij, lakuAmasa indodana kaJetheri, owababulala wachitha igazi lempi ekuthuleni, wafaka igazi lempi ebhantini lakhe elalisekhalweni lwakhe lemanyathelweni asenyaweni zakhek. 6 Ngakho yenza njengenhlakanipho yakho, ungayekeli ikhanda lakhe elilezimvu lehlele engcwabeni ngokuthulal. 7 Kodwa kumadodana kaBarizilayi umGileyadi wenze umusam, njalo kawabe phakathi kwabadla etafuleni lakhon, ngoba ngokunjalo asondela kimi ekubalekeleni kwami ubuso bukaAbisalomu umfowenuo. 8 Futhi khangela, kukhona kuwe uShimeyi indodana kaGera umBhenjamini weBahurimip, owangithuka ngesethuko esibuhlungu mhla ngisiya eMahanayimiq; kodwa wehla ukungihlangabeza eJordanir, ngasengifunga kuye ngeNkosi ngathi: Kangiyikukubulala ngenkembas. 9 Ngakho-ke ungamyekeli abe ngongelacala, ngoba ungumuntu ohlakaniphileyo, ngoba uyakwazi ozakwenza kuyet, njalo uzakwehlisela ikhanda lakhe eliyimpunga lilegazi engcwabeniu.

Ukufa kukaDavida

10 UDavida waselala laboyisev, wangcwatshelwa emzini kaDavidaw. 11 Njalo insuku uDavida abusa ngazo phezu kukaIsrayeli zaziyiminyaka engamatshumi amane; eHebroni wabusa iminyaka eyisikhombisa, leJerusalema wabusa iminyaka engamatshumi amathathu lantathux.

12 USolomoni wasehlala esihlalweni sobukhosi sikaDavida uyise, lombuso wakhe waqiniswa kakhuluy.

USolomoni uqinisa umbuso wakhe

13 UAdonija indodana kaHagithi wasesiza kuBathisheba unina kaSolomoni; wasesithi: Ukuza kwakho kuyikuthula yini? Wasesithi: Ukuthulaz. 14 Wathi: Ngilelizwi kuwe. Wasesithi: Khuluma. 15 Wasesithi: Wena uyakwazi ukuthi umbuso wawungowami, lokuthi uIsrayeli wonke babebeke ubuso babo kimi ukuthi ngizabusa; kodwa umbuso waphendulwa, waba ngowomfowethua, ngoba waba ngowakhe uvela eNkosinib. 16 Khathesi-ke, ngicela isicelo esisodwa kuwe, ungafulathelisi ubuso bami. Wasesithi kuye: Khuluma. 17 Wasesithi: Ake ukhulume loSolomoni inkosi (ngoba kayikufulathelisa ubuso bakho) ukuthi anginike uAbishagic umShunami abe ngumkamid. 18 UBathisheba wasesithi: Kulungile; mina ngizakukhulumela enkosini.

19 Ngakho uBathisheba wasesiya enkosini uSolomoni ukukhulumela uAdonija kuyo. Inkosi yasisukuma ukumhlangabeza, yakhothama kuye, yahlala esihlalweni sayo sobukhosi, yathi kubekelwe unina wenkosi isihlalo sobukhosi; wasehlala ngakwesokunene sayoe. 20 Wasesithi: Ngicela isicelo esisodwa esincinyane kuwe, ungafulathelisi ubuso bami. Inkosi yasisithi kuye: Cela, mama, ngoba kangiyikufulathelisa ubuso bakho. 21 Wasesithi: UAbishagi umShunami kanikwe uAdonija umfowenu abe ngumkakhef. 22 Inkosi uSolomoni yasiphendula yathi kunina: Usumcelelelani uAdonija uAbishagi umShunami? Umcelele lombusog, ngoba ungumfowethu omdala kulamih, yebo yena loAbhiyatha umpristi loJowabi indodana kaZeruyai. 23 Inkosi uSolomoni yasifunga ngeNkosi isithi: Kenze njalo uNkulunkulu kimi lokunjalo engezelele, uba uAdonija engakhulumanga lelilizwi emelene lempilo yakhej. 24 Ngakho-ke, kuphila kukaJehova ongimisileyo wangibeka esihlalweni sobukhosi sikaDavida ubabak, wangenzela indlu njengokukhuluma kwakhe, isibili lamuhla uAdonija uzabulawal. 25 Inkosi uSolomoni yasithuma ngesandla sikaBhenaya indodana kaJehoyada, owamsukelayo, wasesifam.

26 LakuAbhiyatha umpristi inkosi yathi: Yana eAnathothi emasimini akhon, ngoba ungumuntu wokufa; kodwa lamuhla kangiyikukubulala ngoba wawuthwala umtshokotsho weNkosi uJehova phambi kukaDavida ubabao, langoba wahlupheka kukho konke ubaba ahlupheka ngakhop. 27 Ngakho uSolomoni wamxotsha uAbhiyatha ekubeni ngumpristi weNkosi, ukugcwalisa ilizwi leNkosi eyalikhuluma mayelana lendlu kaEliq eShilor.

28 Kwathi umbiko ufika kuJowabi, ngoba uJowabi wayephenduke walandela uAdonijas lanxa wayengaphendukanga walandela uAbisalomut, uJowabi wabalekela ethenteni leNkosiu, wabamba impondo zelathiv. 29 Kwasekubikelwa inkosi uSolomoni ukuthi uJowabi usebalekele ethenteni leNkosi, khangela-ke, useceleni kwelathi. USolomoni wasethuma uBhenaya indodana kaJehoyada esithi: Hamba umsukele. 30 Ngakho uBhenaya waya ethenteni leNkosi, wathi kuye: Itsho njalo inkosi: Phuma! Kodwa wathi: Hatshi, kodwa ngizafela lapha. UBhenaya wasebuyisela ilizwi enkosini, esithi: Utsho njalo uJowabi, ungiphendule njalo. 31 Inkosi yasisithi kuye: Yenza njengokutsho kwakhe, umsukele, umngcwabew; ukuze ususe kimi lendlini kababa igazi elingelacala uJowabi alichithayox. 32 Njalo iNkosi izabuyisela igazi lakhe ekhanda lakhey, owasukela amadoda amabili ayelungile engcono kulaye, wawabulala ngenkemba, ubaba uDavida engaziz: UAbhineri indodana kaNeri induna yebutho lakoIsrayelia, loAmasa indodana kaJetheri induna yebutho lakoJudab. 33 Ngakho igazi labo lizabuyela ekhanda likaJowabi lekhanda lenzalo yakhe kuze kube nininini; kodwa kuDavida lenzalweni yakhe, lendlini yakhe, lembusweni wakhe, kuzakuba lokuthula kuze kube nininini okuvela eNkosinic. 34 UBhenaya indodana kaJehoyada wasesenyuka, wamsukela wambulalad; wasengcwatshelwa endlini yakhe enkangalae. 35 Inkosi yasibeka uBhenaya indodana kaJehoyada esikhundleni sakhe phezu kwebutho, loZadoki umpristif inkosi yambeka esikhundleni sikaAbhiyathag.

36 Inkosi yasithuma yabiza uShimeyih, yathi kuye: Zakhele indlu eJerusalema, uhlale khona, ungaphumi lapho uye ngaphi langaphi. 37 Ngoba kuzakuthi mhla uphumayo, uchaphe isifula iKidronii, yazi lokwazi ukuthi uzakufa lokufa; igazi lakho lizakuba phezu kwekhanda lakhoj. 38 UShimeyi wasesithi enkosini: Lelolizwi lihle; njengokutsho kwenkosi yami, inkosi, inceku yakho izakwenza njalo. UShimeyi wasehlala eJerusalema insuku ezinengi. 39 Kwasekusithi ekupheleni kweminyaka emithathu inceku ezimbili zikaShimeyi zabalekela kuAkishi indodana kaMahakak inkosi yeGathil. Basebebikela uShimeyi besithi: Khangela, inceku zakho ziseGathi. 40 Wasesukuma uShimeyi, wabophela isihlalo kubabhemi wakhe, waya eGathi kuAkishi ukudinga inceku zakhe; uShimeyi wahamba waletha inceku zakhe zivela eGathi. 41 Kwasekubikelwa uSolomoni ukuthi uShimeyi wayesukile eJerusalema waya eGathi, njalo wabuyela. 42 Inkosi yasithuma yabiza uShimeyi yathi kuye: Kangikufungisanga yini ngeNkosi, ngafakaza kuwe ngathi: Mhla uphumayo ukuya ngaphi langaphi yazi lokwazi ukuthi uzakufa lokufa? Wasusithi kimi: Lihle ilizwi engilizwileyo. 43 Pho, kungani ungasigcinanga isifungo seNkosi lomlayo engakulaya ngawo? 44 Inkosi yasisithi kuShimeyi: Wena uyazi bonke ububi inhliziyo yakho ebaziyo owabenza kuDavida ubabam; ngakho iNkosi izabuyisela ububi bakho phezu kwekhanda lakhon. 45 Kodwa inkosi uSolomoni ibusisiwe, lesihlalo sobukhosi sikaDavida sizaqiniswa phambi kweNkosi kuze kube ninininio. 46 Ngakho inkosi yalaya uBhenaya indodana kaJehoyada, owaphuma wamsukela waze wafap. Ngakho umbuso waqiniswa esandleni sikaSolomoniq.

a Gen. 47.29.

b Josh. 23.14.

c 1 Sam. 4.9.

d Dute. 29.9. 1 Lan. 22.12,13.

e 2 Sam. 7.25.

f Hlab. 132.12.

g 3.6. 2 Kho. 20.3.

1 kakuyikusweleka: Heb. kakuyikuqunywa.

h 2 Sam. 7.12,13.

i 2 Sam. 2.32. 2 Sam. 18.5,12,14. 19.5-7.

j 2.32. 2 Sam. 3.27,39.

k 2 Sam. 20.10.

l 2.9.

m 2 Sam. 19.31,38.

n 2 Sam. 19.28. 2 Sam. 9.7,10.

o 2 Sam. 17.27.

p 2 Sam. 16.5.

q 2 Sam. 17.24.

r 2 Sam. 19.18.

s 2 Sam. 19.23.

t Eks. 20.7. Jobe 9.28.

u Gen. 42.38. 44.31.

v 1.21. Seb. 2.29. 13.36. 2 Sam. 7.12.

w 3.1. 9.24. 11.43. 2 Sam. 5.7.

x 2 Sam. 5.4,5. 1 Lan. 29.26,27.

y 1 Lan. 29.23. 2 Lan. 1.1.

z 1 Sam. 16.4.

a 1.5.

b 1 Lan. 22.9,10. 28.5-7.

c 1.3,4.

d Josh. 19.18.

e Hlab. 45.9.

f 1.3,4.

g 1.3,4.

h 1.6. 1 Lan. 3.2,5.

i 1.7.

j Ruthe 1.17.

k Ruthe 3.13.

l 2 Sam. 7.11-13. 1 Lan. 22.10.

m 2 Sam. 8.18.

n Josh. 21.18.

o 1 Sam. 23.6. 2 Sam. 15.24,29.

p 1 Sam. 22.20,23.

q 1 Sam. 2.31-35.

r Josh. 18.1.

s 1.7.

t 2 Sam. 17.25. 18.2.

u 1 Lan. 16.39. 21.29. 2 Lan. 1.3.

v 1.50.

w Eks. 21.14.

x Nani 35.33. Dute. 19.13. 21.8,9.

y 2.33. Hlu. 9.57. Hlu. 9.24.

z 2 Lan. 21.13.

a 2.5. 2 Sam. 3.27,39.

b 2 Sam. 20.10.

c 2 Sam. 3.29.

d Hlu. 8.21.

e 1 Sam. 25.1.

f 1 Lan. 29.22. Hez. 44.10,15. Nani 25.11,13. 1 Sam. 2.35. 1 Lan. 6.53. 24.3,6.

g 2.27.

h 2.8.

i 2 Sam. 15.23.

j 2 Sam. 1.16.

k 1 Sam. 27.2.

l 1 Sam. 17.4.

m 2 Sam. 16.5.

n 1 Sam. 25.39.

o Zaga 25.5.

p Hlu. 8.21.

q 2.12. 2 Lan. 1.1.