NdebeleTeam » 1 Kings » 1

Ukuzibeka kukaAdonija ukuthi abe yinkosi

1 Inkosi uDavida yayisindala ilensuku ezinengi; basebeyembesa ngezembatho, kodwa kayikhudumalanga. 2 Inceku zayo zasezisithi kuyo: Inkosi yami, inkosi, kayidingelwe intombazana emsulwa, ukuthi ime phambi kwenkosi, iyonge, ilale esifubeni sakho, ukuze inkosi yami, inkosi, ikhudumale. 3 Zasezidinga intombazana enhle emingceleni yonke yakoIsrayeli, zathola uAbishagi umShunami, zamletha enkosinia. 4 Intombazana yayinhle kakhulu sibili, yaba ngumongi wenkosi, yayisebenzela; kodwa inkosi kayiyazanga.

5 UAdonija indodana kaHagithib waseziphakamisa esithi: Mina ngizakuba yinkosi. Wasezilungisela inqola labagadi bamabhiza, lamadoda angamatshumi amahlanu ukugijima phambi kwakhec. 6 Uyise wayengazanga amdanise lakanye esithi: Wenzeleni kanje? Laye futhi wayelesimo esihle kakhulu, lonina wamzala emva kukaAbisalomud. 7 Lamazwi akhe ayeloJowabi indodana kaZeruya njalo loAbhiyatha umpristie, basebencedisa, bamlandela uAdonijaf. 8 Kodwa uZadoki umpristig, loBhenaya indodana kaJehoyadah, loNathani umprofethii, loShimeyij, loReyi, lamaqhawe uDavida ayelawo, babengekho kuAdonijak. 9 UAdonija wahlaba izimvu lezinkabi lokunonisiweyo elitsheni leZohelethi eliseceleni kweEni-Rogeli, wanxusa bonke abafowabo, amadodana enkosi, lawo wonke amadoda akoJuda, inceku zenkosi; 10 kodwa oNathani umprofethi loBhenaya lamaqhawe loSolomoni umfowabo kabanxusangal.

11 Ngakho uNathani wakhuluma kuBathisheba unina kaSolomoni esithi: Kawuzwanga yini ukuthi uAdonija indodana kaHagithi uyabusa, lenkosi yethu uDavida kayikwazi? 12 Ngakho-ke woza, ake ngikuphe iseluleko, ukuze usindise impilo yakho lempilo yendodana yakho uSolomoni. 13 Hamba ungene enkosini uDavida uthi kuyo: Wena nkosi yami, nkosi, kawufunganga yini kuncekukazi yakho usithi: Qotho, uSolomoni indodana yami uzabusa emva kwami, njalo yena uzahlala esihlalweni sami sobukhosi? Pho, kungani kubusa uAdonijam? 14 Khangela, ulokhu usakhuluma lapho lenkosi, ngingene lami emva kwakho, ngiqinise amazwi akho.

15 UBathisheba wasengena enkosini ekamelweni. Inkosi yayisindala kakhulu, loAbishagi umShunami wayeyisebenzela inkosin. 16 UBathisheba waseguqa wakhothamela inkosi; inkosi yasisithi: Ulani? 17 Wasesithi kuyo: Nkosi yami, wena wafunga ngoJehova uNkulunkulu wakho kuncekukazi yakho usithi: Qotho uSolomoni indodana yakho uzabusa emva kwami, njalo yena uzahlala esihlalweni sami sobukhosi. 18 Kodwa khathesi khangela, uAdonija uyabusa, khathesi-ke, nkosi yami, nkosi, kawukwazio. 19 Usehlabe izinkabi lokunonisiweyo lezimvu ezinengi, wanxusa wonke amadodana enkosi loAbhiyatha umpristi loJowabi induna yebutho; kodwa uSolomoni inceku yakho kamnxusangap. 20 Wena-ke, nkosi yami, nkosi, amehlo kaIsrayeli wonke aphezu kwakho ukuthi ubatshele ukuthi ngubani ozahlala esihlalweni sobukhosi senkosi yami, inkosi, emva kwayo, 21 hlezi kuzakuthi lapho inkosi yami, inkosi, izalala laboyise, mina lendodana yami uSolomoni sizakuba yizoniq.

22 Khangela-ke, elokhu esakhuluma lenkosi, loNathani umprofethi wangena. 23 Basebeyibikela inkosi besithi: Khangela uNathani umprofethi. Esengene phambi kwenkosi wakhothama phambi kwenkosi ngobuso bakhe emhlabathini. 24 UNathani wasesithi: Nkosi yami, nkosi, wena utshilo yini ukuthi: UAdonija uzabusa emva kwami, njalo yena uzahlala esihlalweni sami sobukhosi? 25 Ngoba wehlile lamuhla, uhlabile izinkabi lokunonisiweyo lezimvu ezinengi, wanxusa wonke amadodana enkosi, lenduna zebutho, loAbhiyatha umpristi; khangela-ke, bayadla bayanatha phambi kwakhe, njalo bathi: Kayiphile inkosi uAdonijar! 26 Kodwa mina, mina inceku yakho loZadoki umpristi loBhenaya indodana kaJehoyada loSolomoni inceku yakho, kasinxusangas. 27 Lindaba yenziwe yinkosi yami, inkosi, yini? Njalo kawazisanga inceku yakho ukuthi ngubani ozahlala esihlalweni sobukhosi senkosi yami, inkosi, emva kwayo?

28 Inkosi uDavida yasiphendula yathi: Ngibizelani uBathisheba. Wasengena phambi kobuso benkosi, wema phambi kwenkosi. 29 Inkosi yasifunga yathi: Kuphila kukaJehova ohlenge umphefumulo wami kuzo zonke inhluphekot, 30 ngitsho, njengoba ngafunga kuwe ngeNkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, ngisithi: Qotho, uSolomoni indodana yakho uzabusa emva kwami, njalo yena uzahlala esihlalweni sami sobukhosi esikhundleni sami; qotho ngizakwenza njalo lamuhlau. 31 UBathisheba wasekhothama ngobuso emhlabathini, waguqela inkosi wathi: Kayiphile inkosi yami, inkosi uDavida kuze kube ninininiv!

Ukubekwa kukaSolomoni abe yinkosi

32 Inkosi uDavida yasisithi: Ngibizelani uZadoki umpristi, loNathani umprofethi, loBhenaya indodana kaJehoyada. Basebengena phambi kwenkosiw. 33 Inkosi yasisithi kibo: Thathani kanye lani inceku zenkosi yenu, ligadise uSolomoni indodana yami imbongolo engeyamix, limehlisele eGihoniy. 34 Kakuthi-ke uZadoki umpristi loNathani umprofethi bamgcobe khona abe yinkosi phezu kukaIsrayeliz; beselivuthela uphondo lithi: Kayiphile inkosi uSolomoni! 35 Beselisenyuka emva kwakhe, njalo uzakuza ahlale esihlalweni sami sobukhosi, ngoba uzakuba yinkosi esikhundleni sami, njalo yena ngimbekile ukuthi abe ngumbusi phezu kukaIsrayeli laphezu kukaJudaa. 36 UBhenaya indodana kaJehoyada waseyiphendula inkosi wathi: Ameni. Kayitsho njalo iNkosi, uNkulunkulu wenkosi yami, inkosi! 37 Njengoba uJehova ubelenkosi yami, inkosi, kabe njalo loSolomonib, asenze isihlalo sakhe sobukhosi sibe sikhulu kulesihlalo sobukhosi senkosi yami, inkosi uDavidac. 38 Ngakho uZadoki umpristi, loNathani umprofethi, loBhenaya indodana kaJehoyada, lamaKerethid, lamaPelethie behla bamgadisa uSolomoni imbongolo yenkosi uDavida, bamusa eGihoni. 39 UZadoki umpristi wasethatha uphondo lwamafutha ethentenif, wamgcoba uSolomonig. Basebevuthela uphondo, bonke abantu bathi: Kayiphile inkosi uSolomonih! 40 Bonke abantu basebesenyuka emva kwakhe, bonke abantu basebevuthela imihlanga1 bethokoza ngentokozo enkulu, waze waqhekezeka umhlaba ngomsindo wabo.

41 UAdonija labo bonke abanxusiweyo ababelaye basebewuzwa sebeqede ukudla. Lapho uJowabi esizwa ukukhala kophondo wathi: Ngowani umsindo womuzi oxokozelayo? 42 Lapho esakhuluma, khangela, kwafika uJonathani indodana kaAbhiyatha umpristii; uAdonija wathi: Ngena, ngoba uliqhawe, uletha imibiko emihlej. 43 UJonathani wasephendula wathi kuAdonija: Qotho, inkosi yethu, inkosi uDavida, imbekile uSolomoni waba yinkosi; 44 njalo inkosi ithume kanye laye uZadoki umpristi, loNathani umprofethi, loBhenaya indodana kaJehoyada, lamaKerethik, lamaPelethi, bamgadisa imbongolo yenkosi. 45 Njalo uZadoki umpristi loNathani umprofethi bamgcobile waba yinkosi eGihoni, benyuka khona bethokoza; yikho umuzi uxokozela. Yiwo lowomsindo eliwuzwileyol. 46 Futhi uSolomoni usehlezi esihlalweni sobukhosi sombusom. 47 Futhi lenceku zenkosi zifikile ukubusisa inkosi yethu, inkosi uDavida, zisithi: UNkulunkulu wakho kalenze ibizo likaSolomoni libe ngcono kulebizo lakho, enze isihlalo sakhe sobukhosi sibe sikhulu kulesihlalo sakho sobukhosin. Inkosi yasikhothama embhedenio. 48 Futhi-ke yatsho njalo inkosi: Kayibusiswe iNkosi, uNkulunkulu kaIsrayeli, enike lamuhla ohlala esihlalweni sami sobukhosi, amehlo ami ekubonap. 49 Bonke abanxusiweyo ababeloAdonija basebethuthumela, basukuma, bahamba ngulowo lalowo ngendlela yakhe.

50 UAdonija wasesesaba ngenxa kaSolomoni, wasukuma wahamba, wabamba impondo zelathiq. 51 Wasebikelwa uSolomoni ukuthi: Khangela, uAdonija uyayesaba inkosi uSolomoni; ngoba khangela, usebambe impondo zelathi esithi: Inkosi uSolomoni kayifunge kimi lamuhla ukuthi kayiyikuyibulala inceku yayo ngenkemba. 52 USolomoni wasesithi: Uba eyindoda uqobo, kakuyikuwa okonwele lwakhe emhlabathini. Kodwa uba ububi butholakala kuye, uzakufar. 53 Inkosi uSolomoni yasithuma, bamehlisa elathini. Wasesiza wakhothama enkosini uSolomoni; uSolomoni wasesithi kuye: Yana endlini yakho.

a Josh. 19.18.

b 1.11. 2 Sam. 3.4.

c 2 Sam. 15.1.

d 2 Sam. 3.3,4. 1 Lan. 3.2.

e 2 Sam. 20.25.

f 2.22,28.

g 2 Sam. 20.25.

h 2 Sam. 8.18.

i 2 Sam. 12.1.

j 4.18. Zek. 12.13.

k 2 Sam. 23.8-39.

l 2 Sam. 12.24.

m 1 Lan. 22.9.

n 1.3,4.

o 1.13,30.

p 1.7-10,25.

q 2 Sam. 7.12.

r 1.9,19.

s 1.8,10,32.

t 2 Sam. 4.9. Ruthe 3.13.

u 1.13,17.

v Neh. 2.3. Dan. 2.4. 3.9. 5.10. 6.6,21.

w 1.26.

x 2 Sam. 11.11. 20.6.

y 1.38,45. 2 Lan. 32.30. 33.14.

z 1 Sam. 10.1.

a 1.39. 2 Kho. 9.13. 11.14. 2 Sam. 15.10.

b 1 Sam. 20.13.

c 1.47.

d 1.44. 1 Sam. 30.14.

e 2 Sam. 8.18.

f Eks. 30.23-32. Hlab. 89.20.

g 1 Lan. 29.22. 1 Lan. 23.1.

h 1.25. 1 Sam. 10.24.

1 basebevuthela imihlanga: Heb. basebevuthela imihlanga ngemihlanga.

i 2 Sam. 15.27,36. 17.17.

j 2 Sam. 18.27.

k 1.38.

l 1.40. 1 Sam. 4.5.

m 1 Lan. 29.23.

n 1.37.

o Gen. 47.31.

p 3.6.

q 2.28. Eks. 27.2.

r 1 Sam. 14.45.