NdebeleTeam » 2 Samuel » 24

UDavida ubala abantu

24Lwaselubuya lwamvuthela uIsrayeli ulaka lukaJehovaab, wabavusela uDavida, esithi: Hamba ubale uIsrayeli loJudac. 2 Ngakho inkosi yathi kuJowabi induna yebutho eyayilaye: Hamba khathesi ubhode ezizweni zonke zakoIsrayeli, kusukela koDani kuze kube seBherishebha, libale abantu ukuze ngazi inani labantud. 3 UJowabi wasesithi enkosini: Aluba iNkosi uNkulunkulu wakho ingandisa ebantwini, loba bebanengi kangakanani, kuphindwe ngokulikhulu, ukuthi amehlo enkosi yami, inkosi, akubone. Kodwa inkosi yami, inkosi, ithokozelani kulintoe? 4 Kodwa ilizwi lenkosi lalilamandla phezu kukaJowabi laphezu kwezinduna zebutho. Ngakho uJowabi lenduna zebutho baphuma phambi kwenkosi ukuze babale abantu, uIsrayeli.

5 Basebechapha iJordani, bamisa inkamba eArowerif, ngakwesokunene komuzi ophakathi kwesifula seGadi, lamaqondana leJazerig. 6 Basebefika eGileyadi lelizweni leTahetimi-Hodishi; bafika eDani-Jahanih, babhoda ngaseSidonii, 7 bafika enqabeni yeTirej lemizini yonke yamaHivik leyamaKhananil; baphuma baya eningizimu yakoJuda, eBherishebha. 8 Sebebhode badabula ilizwe lonke, bafika eJerusalema ekupheleni kwenyanga eziyisificamunwemunye lensuku ezingamatshumi amabili. 9 UJowabi waseyinika inkosi inani lokubalwa kwabantu; njalo kwakukhona koIsrayeli amaqhawe ayizinkulungwane ezingamakhulu ayisificaminwembilim ahwatsha inkemban; lamadoda akoJuda ayengamadoda ayizinkulungwane ezingamakhulu amahlanu.

10 Inhliziyo kaDavida yasimtshaya emva kokuthi esebale abantuo. UDavida wasesithi eNkosini: Ngonile kakhulu ngalokho engikwenzileyo. Ngakho-ke, Nkosi, ngiyakuncenga, susa ububi benceku yakhop, ngoba ngenze ngobuthutha obukhuluq. 11 Kwathi uDavida esevukile ekuseni, kwafika ilizwi leNkosi kuGadi umprofethir, umboni kaDavidas, lisithi: 12 Hamba uthi kuDavida: Itsho njalo iNkosi ithi: Ngikubekela okuthathu; zikhethele okukodwa kukho, ukuthi ngikwenze kuwe. 13 UGadi wasefika kuDavida, wamtshela wathi kuye: Kufike kuwe yini iminyaka eyisikhombisa yendlala elizweni lakini? Loba ubalekele izitha zakho inyanga ezintathu zixotshana lawe? Ingabe kube khona umatshayabhuqe wesifo okwensuku ezintathu elizweni lakini? Khathesi cabanga, ubone ukuthi yimpendulo bani engizayibuyisela kongithumileyot. 14 UDavida wasesithi kuGadi: Ngicindezelekile kakhulu; ake siwele esandleni seNkosi, ngoba izisa zayo zinkulu, kodwa kangingaweli esandleni somuntu.

15 Ngakho iNkosi yasibeka umatshayabhuqe wesifo kuIsrayeli, kusukela ekuseni kwaze kwaba sesikhathini esimisiweyo; kwasekusifa ebantwini abantu abayizinkulungwane ezingamatshumi ayisikhombisa kusukela koDani kwaze kwaba seBherishebhau. 16 Lapho ingilosi iselulela isandla sayo eJerusalema ukuyibhubhisa, iNkosi yazisola ngalobobubiv, yathi engilosiniw eyayibhubhisa abantux: Sekwanele. Khathesi finyeza isandla sakho. Ingilosi yeNkosi yayisebaleni lokubhulela likaArawuna umJebusi. 17 UDavida wasekhuluma eNkosini lapho ebona ingilosi eyayitshaya abantu, wathi: Khangela, mina ngonile, njalo mina ngenze okubi; pho, lezizimvu zenzeni? Isandla sakho ake simelane lami njalo simelane lendlu kababay.

18 UGadi wasefika kuDavida ngalolosuku, wathi kuye: Yenyuka, umisele iNkosi ilathi ebaleni lokubhulela likaArawuna umJebusi. 19 UDavida wasesenyuka njengokutsho kukaGadi, njengokulaya kweNkosi. 20 UArawuna waselunguza, wabona inkosi lenceku zayo beqhubeka besiza kuye; uArawuna wasephuma wakhothama phambi kwenkosi ngobuso bakhe emhlabathini. 21 UArawuna wasesithi: Kungani inkosi yami, inkosi, ize encekwini yayo? UDavida wasesithi: Ukuthi ngithenge kuwe ibala lokubhulela, ukuthi ngakhele iNkosi ilathiz, ukuze inhlupheko ithinteke ingafiki ebantwinia. 22 UArawuna wasesithi kuDavida: Inkosi yami, inkosi, kayithathe inikele lokho okuhle emehlweni ayob; bona, nanzi inkabi zomnikelo wokutshiswa, lezimbuloc lezinto zenkabi kube zinkunid. 23 Konke lokhu, nkosi, uArawuna wakunika inkosi; uArawuna wasesithi enkosini: INkosi uNkulunkulu wakho kayikwemukelee. 24 Inkosi yasisithi kuArawuna: Hatshi, kodwa ngizakuthenga lokukuthenga kuwe ngentengo; njalo kangiyikunikela iminikelo yokutshiswa engangibizanga lutho eNkosini uNkulunkulu wami. UDavida waselithenga ibala lokubhulela lezinkabi ngamashekeli* esiliva angamatshumi amahlanuf. 25 UDavida wasesakhela khona iNkosi ilathi, wanikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthulag. Ngakho iNkosi yancengeka ngelizweh, inhlupheko yasithinteka phezu kukaIsrayelii.

a 21.1.

b 1 Lan. 21.1-28.

c 1 Lan. 27.23,24.

d 23.15. 3.10.

e Dute. 1.11.

f Dute. 2.36.

g Nani 21.32.

h Josh. 19.47. Hlu. 18.29.

i Josh. 19.28. Hlu. 18.28.

j Josh. 19.29.

k Josh. 11.3. Hlu. 3.3.

l Josh. 11.3. Hlu. 3.3.

m 1 Lan. 7.2,4,5,7,9,40. 21.5.

n Hlu. 8.10.

o 1 Sam. 24.5.

p 12.13.

q 1 Sam. 13.13.

r 1 Sam. 22.5.

s 2 Kho. 17.13. 1 Lan. 21.9. 25.5. 29.29. 2 Lan. 9.29. 12.15. Amos 7.12.

t 1 Lan. 21.12.

u 24.2.

v Gen. 6.6. 1 Sam. 15.11. Jow. 2.13,14.

w 2 Kho. 19.35. Seb. 12.23.

x Eks. 12.13,23.

y 7.14.

z Gen. 23.8-16.

a 24.25. Nani 16.48,50.

b 3.19. 10.12. 15.26. 19.18.

c Isa. 41.15.

d 1 Kho. 19.21.

e Dute. 33.11.

f 1 Lan. 21.25.

g Hlu. 20.26. 21.4.

h 21.14.

i 24.21.