NdebeleTeam » 2 Samuel » 15

UAbisalomu uvukela uDavida

15Kwasekusithi emva kwalokhu uAbisalomu wazilungisela izinqola lamabhiza, labantu abangamatshumi amahlanu begijima phambi kwakhea. 2 UAbisalomu wayesevuka ekuseni kakhulu eme eceleni kwendlela yesango; kwakusithi wonke umuntu olecala lomthetho eliya enkosini ukwahlulelwa, uAbisalomu ambize athi: Ungowawuphi umuzi? Lapho esithi: Inceku yakho ingowesinye sezizwe zakoIsrayeli; 3 uAbisalomu abesesithi kuye: Bona, indaba zakho zinhle zilungile, kodwa kakho owenkosi ukuthi akuzwe. 4 UAbisalomu abesesithi: Kungathi ngabe ngibekwe umahluleli elizweni, ukuthi wonke umuntu olecala lomthetho lodaba angeza kimi, njalo bengizamlungiselab. 5 Kwakusithi lapho kusondela umuntu ukumkhothamela, elule isandla sakhe, ambambe, amange. 6 UAbisalomu wasesenza ngalindlela kuIsrayeli wonke, bona abeza enkosini ukwahlulelwa; ngalokho uAbisalomu wathumba1 inhliziyo yamadoda akoIsrayeli.

7 Kwasekusithi ekupheleni kweminyaka engamatshumi amane uAbisalomu wathi enkosini: Ake ngiyekhokha isithembiso sami engasithembisa eNkosini eHebronic. 8 Ngoba inceku yakho yathembisa isithembisod ngisahlala eGeshuri eSiriya ngisithi: Uba iNkosi ingibuyisela lokungibuyisela eJerusalema, ngizayikhonza iNkosie. 9 Inkosi yasisithi kuye: Hamba ngokuthula. Wasesukuma waya eHebronif.

10 Kodwa uAbisalomu wathuma izinhloli ezizweni zonke zakoIsrayeli esithi: Lapho lisizwa ukukhala kophondo, lizakuthi: UAbisalomu uyinkosi eHebroni! 11 Kwasekuhamba loAbisalomu amadoda angamakhulu amabili esuka eJerusalema, anxusiweyog, ahamba ebuqothweni bawo, njalo engazi luthoh. 12 UAbisalomu wasethumela wabiza uAhithofeli weGiloi, umeluleki kaDavidaj, esuka emzini wakhe, eGilok, esahlaba imihlatshelo. Njalo ugobe lwaqina, labantu bahamba bandal kuAbisalomum.

13 Kwasekufika isithunywa kuDavida, sisithi: Inhliziyo yabantu bakoIsrayeli ilandela uAbisalomun. 14 Wasesithi uDavida ezincekwini zakhe zonke ezazilaye eJerusalema: Sukumani, sibaleke, ngoba kasilakuphepha ebusweni bukaAbisalomuo. Phangisani ukuhamba, hlezi aphangise asifice, asehlisele2 okubi, atshaye umuzi ngobukhali benkemba. 15 Izinceku zenkosi zasezisithi enkosini: Njengakho konke inkosi, inkosi yami, ekukhethayo, khangela, nanzi inceku zakho. 16 Yasiphuma inkosi, layo yonke indlu yayo iyilandela. Inkosi yasitshiya abafazi abalitshumi, abafazi abancane, ukuze balinde indlup. 17 Yasiphuma inkosi, labo bonke abantu beyilandela; bema endlini ekhatshana. 18 Lazo zonke inceku zayo zedlula eceleni kwayo, njalo wonke amaKerethiq lawo wonke amaPelethir lawo wonke amaGiti, amadoda angamakhulu ayisithupha, eza amlandela evela eGatis, edlula phambi kwenkosi.

19 Inkosi yasisithi kuIthayi umGitit: Lawe uhambelani lathi? Buyela uhlale lenkosi, ngoba ungowezizweni njalo ungumxotshwa endaweni yakhou. 20 Ufike izolo; pho, lamuhla ngikuzulazulise ngokuhamba lathi, njengoba ngiya lapho engiya khona? Buyela ubuyisele abafowenu. Umusa leqiniso kakube lawev. 21 Kodwa uIthayi wayiphendula inkosi wathi: Kuphila kukaJehova, njalo kuphila kwenkosi yamiw, inkosi, isibili kuleyondawo lapho inkosi yami, inkosi, ezakuba kiyo, loba kusekufeni loba kusekuphileni, lalapho izakuba khona inceku yakho. 22 UDavida wasesithi kuIthayi: Hamba, uchaphex. UIthayi umGiti wasechapha kanye labantu bakhe bonke labantwanyana ababelaye. 23 Ilizwe lonke lakhala inyembezi ngelizwi elikhulu, njalo abantu bonke bachapha. Inkosi yasichapha isifula iKidroniy, labantu bonke bachapha, ngasendleleni yenkangalaz.

24 Njalo khangela, uZadoki laye lawo wonke amaLevi elayea, bethwele umtshokotsho wesivumelwano sikaNkulunkulub, bawubeka phansi umtshokotsho kaNkulunkuluc; uAbhiyatha wasesenyukad, abantu bonke baze baphela ukudlula bephuma emzini. 25 Inkosi yasisithi kuZadoki: Buyisela umtshokotsho kaNkulunkulu emzini. Uba ngizathola umusa emehlweni eNkosi, izangibuyisae ingitshengise wona kanye lendawo yayo yokuhlalaf. 26 Kodwa uba isitsho njalo, ithi: Kangithokozi ngaweg; khangela ngilapha, kayenze kimi njengokuhle emehlweni ayoh. 27 Inkosi yasisithi kuZadoki umpristi: Ungumboni yinii? Buyela emzini ngokuthula, loAhimahazi indodana yakho loJonathani indodana kaAbhiyatha, amadodana enu womabili elanij. 28 Bona, ngizalinda emazibukweni enkangala, kuze kufike ilizwi elivela kini lokungibikelak. 29 Ngakho uZadoki loAbhiyatha bawubuyisela umtshokotsho kaNkulunkulu eJerusalema, bahlala khona.

30 UDavida wasesenyuka ngomqanso wemihlwathi, esenyuka ekhala inyembezi, embomboze ikhanda lakhel, wahamba engelamanyathelam; labo bonke abantu ababelaye bambomboza, ngulowo lalowo ikhanda lakhe, benyuka, besenyuka bekhala inyembezin.

31 Kwasekubikwa kuDavida kwathiwa: UAhithofeli uphakathi kwabakugobe loAbisalomu. UDavida wasesithi: Nkosi, ake enze icebo likaAhithofelio libe yibuthutha.

32 Kwasekusithi uDavida esefike engqongeni lapho ayekhonza khona uNkulunkulu, khangela, uHushayi umArki wamhlangabezap, isembatho sakhe sidatshuliweq, lenhlabathi isekhanda lakher. 33 UDavida wasesithi kuye: Uba usedlula lami, uzakuba ngumthwalo kimis. 34 Kodwa uba ubuyela emzini uthi kuAbisalomu: Ngizakuba yinceku yakho, nkosit; kade ngiyinceku kayihlo, kodwa khathesi sengizakuba yinceku yakho; khona uzangichithela icebo likaAhithofeliu. 35 Njalo kabakho yini kanye lawe lapho oZadoki loAbhiyatha abapristi? Ngakho kuzakuthi yonke indaba oyizwayo endlini yenkosi, uyitshele oZadoki loAbhiyatha abapristiv. 36 Khangela, kukhona lapho kanye labo amadodana abo amabili, uAhimahazi okaZadoki, loJonathani okaAbhiyatha; njalo uzathumela ngesandla sabo kimi yonke into ozayizwaw. 37 UHushayi umngane kaDavida wasefika emzinix, loAbisalomu wafika eJerusalemay.

a 1 Kho. 1.5.

b Hlu. 9.29.

1 wathumba: Heb. weba

c 1 Sam. 16.1.

d Gen. 28.20,21.

e 13.38.

f 1 Sam. 1.17.

g 1 Sam. 9.13. 1 Sam. 16.3,5.

h Gen. 20.5. 1 Kho. 22.34.

i 15.31. 16.20. 17.1,14,23. 11.3. 23.34.

j 1 Lan. 27.33. Hlab. 41.9. 55.12-14.

k Josh. 15.51.

l Hlab. 3.1.

m 3.1. Eks. 19.19.

n 15.6. Hlu. 9.3.

o 19.9. Hlab. 3.

2 sehlisele: Heb. awisele phezu kwethu

p 16.21,22.

q 1 Sam. 30.14.

r 8.18.

s 1 Sam. 27.2. 1 Sam. 17.4.

t 18.2.

u 2 Kho. 17.23. 24.14. 25.21. Amos 1.5. 6.7.

v 1 Sam. 23.13.

w Ruthe 3.13. Ruthe 1.16,17.

x 15.23.

y 1 Kho. 2.37. 15.13. 2 Kho. 23,4,6,12. 2 Lan. 15.16. 29.16. 30.14. Jer. 31.40.

z 15.28. 16.2. 17.16,29.

a 8.17. 20.25. 1 Kho. 4.4.

b Nani 4.15.

c Josh. 7.23.

d 20.25. 1 Sam. 22.20. 23.6,9. 1 Kho. 4.4.

e Hlab. 43.3.

f Eks. 15.13. Jer. 25.30.

g 22.20. Nani 14.8. 1 Kho. 10.9. 2 Lan. 9.8. Hlab. 18.19. 22.8. Isa. 62.4.

h Hlu. 10.15.

i 1 Sam. 9.9.

j 15.36. 17.17. 18.19,27. 1 Kho. 1.42. 4.15. 1 Lan. 6.8,53.

k 2.29. 4.7. 17.16. Josh. 5.10. 18.18. 2 Kho. 25.4,5. Jer. 39.4,5. 52.7,8.

l 19.4. Esta 6.12. Jer. 14.3,4.

m Isa. 20.2,4.

n 5.10. Hlab. 126.6.

o 16.23. 17.14,23.

p Josh. 16.2.

q 1.2.

r Josh. 7.6.

s 19.35.

t 16.19.

u Hlab. 33.10.

v 17.15,16.

w 15.27.

x 16.16. 1 Lan. 27.33. 1 Kho. 4.5,16.

y 16.15.