NdebeleTeam » 2 Samuel » 14

UJowabi wenza icebo lokubuyisa uAbisalomu

14UJowabi indodana kaZeruya wasenanzelela ukuthi inhliziyo yenkosi ikuAbisalomua. 2 UJowabi wasethumela eThekhowab ukuthi alande khona owesifazana ohlakaniphileyo, wathi kuye: Ake uzitshaye olilayo, ake ugqoke izigqoko zokulila, ungazigcobi ngamafutha, kodwa ube njengowesifazana oselilele ofileyo insuku ezinengic. 3 Ungene enkosini, ukhulume kuyo ngalindlela. UJowabi wasefaka amazwi emlonyeni wakhed.

4 Lapho owesifazana umThekhowa ekhuluma enkosini, wathi mbo ngobuso bakhe emhlabathini, wakhothama, wathi: Siza, nkosie! 5 Inkosi yasisithi kuye: Ulani? Yena wasesithi: Sibilif, ngingumfazi ongumfelokazi, lendoda yami yafa. 6 Njalo incekukazi yakho yayilamadodana amabili, alwa womabili egangeni; kwakungelamlamuli phakathi kwawo; enye yasitshaya enye, yayibulalag. 7 Khangela-ke, usendo lonke seluvukele incekukazi yakho, bathi: Nikela lowo owatshaya umfowabo wambulala, ukuthi simbulale ngenxa yempilo yomfowabo ambulalayoh, sichithe lendlalifa. Ngalokho bacitshe ilahle lami eliseleyoi, ukuze bangatshiyeli indoda yami ibizo lensali ebusweni bomhlabaj. 8 Inkosi yasisithi kowesifazana: Yana endlini yakho; mina-ke ngizalaya ngawe. 9 Owesifazana umThekhowa wasesithi enkosini: Nkosi yami, nkosi, icala kalibe phezu kwami laphezu kwendlu kababak; kodwa inkosi lesihlalo sayo sobukhosi kube msulwal. 10 Inkosi yasisithi: Okhuluma ulutho kuwe, umlethe kimi, njalo kayikuphinda akuthinte futhi. 11 Wasesithi: Inkosi ake ikhumbule iNkosi uNkulunkulu wayo ukuthi umphindiseli wegazi angabe esachitha, hlezi bachithe indodana yamim. Yasisithi: Kuphila kukaJehovan, kakuyikuwela emhlabathini olulodwa unwele lwendodana yakhoo. 12 Owesifazana wasesithi: Incekukazi yakho ake ikhulume ilizwi enkosini yami inkosi. Yasisithi: Khuluma. 13 Owesifazana wasesithi: Pho, unakaneleni okunje ngabantu bakaNkulunkulup? Ngokukhuluma lindaba inkosi injengolecala, ngokuthi inkosi kayibuyisanga oxotshiweyo wayoq. 14 Ngoba kumele sife, sinjengamanzi achithekele emhlabathini angabuthwangar; kodwa uNkulunkulu kayikususa impilo, kodwa uzacabanga amacebo ukuthi angalahli kuye oxotshiweyos. 15 Ngakho-ke, njengoba ngizile ukukhuluma linto enkosini, inkosi yami, kungoba abantu bangesabisile; incekukazi yakho yasisithi: Khathesi ngizakhuluma lenkosi; mhlawumbe inkosi izakwenza ilizwi lencekukazi yayo. 16 Ngoba inkosi izakuzwa, ukukhulula incekukazi yayo esandleni somuntu ofuna ukuchitha mina kanye lendodana yami elifeni likaNkulunkulut. 17 Incekukazi yakho yasisithi: Akuthi ilizwi lenkosi yami, inkosi, libe ngelokuthula, ngoba njengengilosi kaNkulunkulu, injalo inkosi yami, inkosi, ukuzwa okubi lokuhle. Ngakho iNkosi uNkulunkulu wakho kayibe laweu. 18 Inkosi yasiphendula yathi kowesifazana: Ake ungangifihleli indaba engizayibuza kuwe. Owesifazana wasesithi: Ake ikhulume inkosi yami, inkosi. 19 Inkosi yasisithi: Isandla sikaJowabi silawe yini kukho konke lokhu? Owesifazana wasephendula wathi: Kuphila komphefumulo wakho, nkosi yamiv, nkosi, isibili kakho ongaya ngakwesokunene langakwesokhohlo asuke lakuyiphi into inkosi yami, inkosi, eyikhulumileyow; ngoba inceku yakho uJowabi, yona yangilaya, yiyo eyafunza incekukazi yakho wonke lamazwi. 20 Inceku yakho uJowabi iyenzile linto ukuthi iphendule ukuma kwendaba. Njalo inkosi yami ihlakaniphile njengenhlakanipho yengilosi kaNkulunkulu, ukwazi konke okusemhlabenix.

21 Inkosi yasisithi kuJowabi: Khangela khathesi, ngenzile lindaba; ngakho hamba ubuyise umfana uAbisalomu. 22 UJowabi wasesithi mbo ngobuso emhlabathini, wakhothama, wayibusisa inkosi; uJowabi wasesithi: Lamuhla inceku yakho iyazi ukuthi ngithole umusa emehlweni akho, nkosi yami, nkosi, ngokuthi inkosi yenzile indaba yenceku yayo. 23 Wasesuka uJowabi, waya eGeshuri, wamletha uAbisalomu eJerusalemay. 24 Inkosi yasisithi: Kaphendukele endlini yakhe, angaboni ubuso bami. Ngakho uAbisalomu waphendukela endlini yakhe, kabonanga ubuso benkosi.

25 KoIsrayeli wonke-ke kwakungelamuntu onjengoAbisalomu ukudunyiswa kakhulu ngobuhle; kwakungelasici kuye kusukela kungaphansi yonyawo lwakhe kuze kufike enkanda yakhez. 26 Nxa ephuca ikhanda lakhea - ngoba kwakusithi ekupheleni kwawo wonke umnyaka aliphuce, ngoba zazinzima kuye, ngakho waliphucab - walinganisa inwele zekhanda lakhe, amashekeli angamakhulu amabili ngesilinganiso senkosi. 27 Kwasekuzalelwa uAbisalomu amadodana amathathu lendodakazi eyodwa, obizo layo lalinguTamaric; wayengowesifazana omuhle ebukekad.

28 UAbisalomu wasehlala eJerusalema iminyaka emibili epheleleyo, kabonanga ubuso benkosie. 29 UAbisalomu wasethumela kuJowabi ukuthi amthume enkosini; kodwa kavumanga ukuza kuye. Waphinda wathumela ngokwesibili, kodwa kavumanga ukuza. 30 Wasesithi ezincekwini zakhe: Bonani, isabelo sikaJowabi siseceleni kwesami, njalo ulebhali* lapho; hambani lisithungele ngomlilo. Izinceku zikaAbisalomu zasezithungela isabelo ngomlilo. 31 Wasesuka uJowabi weza kuAbisalomu endlini, wathi kuye: Izinceku zakho zithungeleleni isabelo esingesami ngomlilo? 32 UAbisalomu wasesithi kuJowabi: Khangela, ngithumele kuwe ngisithi: Woza lapha, ukuze ngikuthume enkosini, ukuthi: Ngibuyeleni ngisuka eGeshuri? Bekukuhle kimi ukuthi ngabe ngilokhu ngikhonale. Ngakho-ke kangibone ubuso benkosi; njalo uba kulecala kimi, kayingibulalef. 33 Ngakho uJowabi weza enkosini, wayitshela; isimbizile uAbisalomu weza enkosini, wayikhothamela ngobuso bakhe emhlabathini, phambi kwenkosi; inkosi yasimanga uAbisalomug.

a 13.39.

b 23.26. 1 Lan. 27.9. 2 Lan. 11.6. 20.20. Neh. 3.5,27. Jer. 6.1. Amos 1.1. 1 Lan. 2.24. 4.5.

c Ruthe 3.3.

d 14.19. Eks. 4.15.

e 1.2. 1 Sam. 20.41.

f 12.1.

g Gen. 17.19. Ezra 10.13.

h Mat. 21.38.

i Mat. 21.38.

j Gen. 45.7.

k 1 Sam. 25.24. Gen. 27.13. Mat. 27.25.

l 3.28,29. 1 Kho. 2.33.

m Nani 35.19,21. Dute. 19.12.

n Ruthe 3.13.

o 1 Sam. 14.45.

p Hlu. 20.2.

q 13.37,38.

r 1 Sam. 7.6.

s Nani 35.15,25,28.

t 1 Sam. 26.19.

u 14.20. 1 Sam. 29.9.

v 1 Sam. 1.26.

w Mika 6.10.

x 14.3.

y 14.32. 13.38.

z Isa. 1.6.

a Hez. 44.20.

b Eks. 13.10.

c 18.18.

d Gen. 12.11.

e 13.23.

f 1 Sam. 20.8.

g 15.5. 19.39. 20.9. Gen. 29.13. 31.55. 33.4. 45.15. Eks. 18.7. Luka 15.20. 22.47.