NdebeleTeam » 2 Samuel » 6

Umtshokotsho wesivumelwano seNkosi ulethwa eJerusalema

6UDavida wabuya wabuthanisa bonke abakhethiweyo koIsrayeli, inkulungwane ezingamatshumi amathathu. 2 UDavida wasesukuma wahamba labo bonke abantu ababelaye, besuka eBahala-Juda ukuze benyuse umtshokotsho kaNkulunkulu usuka lapho, obizo lawo libizwa ngebizo leNkosi yamabandlaa, ehlala phakathi kwamakherubhi*b phezu kwawo. 3 Basebewukhweza umtshokotsho kaNkulunkulu enqoleni entshac, bewukhupha endlini kaAbinadaba eyayiseqaqeni; njalo uUza loAhiyo amadodana kaAbinadaba batshayela leyonqola entshad. 4 Bayikhipha-ke endlini kaAbinadaba eyayiseqaqeni kanye lomtshokotsho kaNkulunkulu, njalo uAhiyo ehamba phambi komtshokotsho. 5 UDavida lendlu yonke yakoIsrayeli basebetshaya phambi kweNkosi ngazo zonke izinto zokutshaya zesihlahla sefiri*, langamachacho, langezigubhu zezintamboe, langezigujana, langamahlwayif, langezinsimbi ezincencethayog.

6 Bathi befika esizeni sikaNakoni, uUza welulelah isandla sakhe emtshokotshweni kaNkulunkulu, wawubamba, ngoba inkabi zakhubekai. 7 Intukuthelo yeNkosi yasimvuthela uUza; uNkulunkulu wamtshaya khonapho ngenxa yalesisiphambeko; wasefela khonapho phansi komtshokotsho kaNkulunkuluj. 8 UDavida wasethukuthela ngoba iNkosi imfohlele uUza ngesikhala; waseyibiza leyondawo ngokuthi yiPerezi-Uza, kuze kube lamuhla. 9 UDavida waseyesaba iNkosi ngalolosuku, wathi: Umtshokotsho weNkosi uzakuza njani kimik? 10 Ngakho uDavida kavumanga ukuwudlulisela kuye umtshokotsho weNkosi emzini kaDavida; kodwa uDavida wawuphambulela endlini kaObedi-Edoma umGithil. 11 Umtshokotsho weNkosi wasuhlala endlini kaObedi-Edoma umGithi inyanga ezintathu. INkosi yasimbusisa uObedi-Edoma lendlu yakhe yonkem.

12 Kwasekubikelwa inkosi uDavida kwathiwa: INkosi ibusisile indlu kaObedi-Edoma lakho konke okwakhe ngenxa yomtshokotsho kaNkulunkulu. Ngakho uDavida wasehamba wenyusa umtshokotsho kaNkulunkulu ewususa endlini kaObedi-Edoma, ewusa emzini kaDavida ngentokozon. 13 Kwasekusithi lapho labo abathwele umtshokotsho weNkosi sebehambe izinyathelo eziyisithuphao, wahlaba inkabi lokunonisiweyop. 14 UDavida wasegida ngamandla wonke phambi kweNkosiq; uDavida wayebhince i-efodi* yelembu elicolekileyor. 15 Ngokunjalo uDavida lendlu yonke yakoIsrayeli bawenyusa umtshokotsho weNkosi ngokumemeza langokukhala kophondo. 16 Kwasekusithi lapho umtshokotsho weNkosi ungena emzini kaDavida, uMikhali indodakazi kaSawuli walunguza ngewindi, wabona inkosi uDavida eseqa egida phambi kweNkosi; wameyisa enhliziyweni yakhes.

17 Basebewungenisa umtshokotsho weNkosit, bawubeka endaweni yawou phakathi kwethente uDavida ayelimisele wonav; uDavida wasenikela iminikelo yokutshiswa phambi kweNkosi leminikelo yokuthulaw. 18 Kwathi uDavida eseqedile ukunikela iminikelo yokutshiswa leminikelo yokuthula, wabusisa abantu ebizweni leNkosi yamabandlax. 19 Wababela bonke abantu, ixuku lonke lakoIsrayeli, kusukela kwabesilisa kusiya kwabesifazana, ngulowo lalowo iqebelengwana lesinkwa, leqatha lenyama, lesinkwa sezithelo zevini ezonyisiweyo. Basebehamba abantu bonke, ngulowo lalowo emzini wakhey.

20 UDavida wasebuyela ukubusisa indlu yakhez. UMikhali indodakazi kaSawuli wasephuma ukuhlangabeza uDavida, wathi: Idunyiswe kangakanani inkosi yakoIsrayeli lamuhla, ezembule lamuhla phambi kwamehlo encekukazi zenceku zayoa njengomunye wabayize ezembula lokuzembulab! 21 UDavida wasesithi kuMikhali: Ngaphambi kweNkosi, eyangikhetha phambi kukayihlo laphambi kwendlu yakhe yonke, yangimisa ukuthi ngibe ngumbusi phezu kwabantu beNkosi, phezu kukaIsrayelic; ngakho ngizadlala phambi kweNkosid. 22 Ngisazadeleleka-ke kakhulu kulalokhu, ngehliselwe phansi emehlweni ami; kodwa ngezincekukazi okhulume ngazo, ngizadunyiswa yizo. 23 Njalo uMikhali indodakazi kaSawuli kabanga lamntwana kwaze kwaba lusuku lokufa kwakhe.

a 1 Lan. 13.6-14.

b Eks. 25.22. 1 Sam. 4.4.

c 1 Sam. 6.7.

d 1 Sam. 7.1,2.

e 1 Kho. 10.12.

f Eks. 15.20.

g Hlab. 150.5.

h Nani 4.15. 7.9. 1 Lan. 15.2,13,15.

i 5.8. 1 Lan. 13.9.

j 1 Sam. 6.19.

k 1 Kho. 17.18.

l 4.3. Josh. 21.24,25.

m 1 Lan. 26.5. Gen. 30.27.

n 1 Lan. 15.25-29. 1 Kho. 8.1.

o Nani 4.15. Josh. 3.3. 1 Lan. 15.2,15.

p 1 Kho. 8.5. 1 Lan. 15.26.

q Eks. 15.20. Hlab. 30.11.

r 1 Sam. 2.18.

s Hlu. 5.28. 2 Kho. 9.30.

t 1 Lan. 16.1-3.

u 1 Lan. 15.1.

v 1 Lan. 16.1.

w 1 Kho. 8.5,62,63.

x 1 Kho. 8.14,55.

y 1 Lan. 16.43.

z 1 Lan. 16.43.

a 6.14,16. 1 Sam. 19.24.

b Hlu. 9.4.

c 1 Sam. 13.14. 15.28.

d 6.5.