NdebeleTeam » 2 Samuel » 2

UDavida ubekwa abe yinkosi yakoJuda

2Kwasekusithi emva kwalokho uDavida wabuza eNkosini esithi: Ngenyukele yini komunye wemizi yakoJudaa? INkosi yasisithi kuye: Yenyuka. UDavida wasesithi: Ngiye ngaphi? Yasisithi: EHebronib. 2 Ngakho uDavida wenyukela lapho, kanye labafazi bakhe bobabili, uAhinowama umJizereyelikazi loAbigayili umkaNabali umKharmelic. 3 UDavida wasesenyusa abantu bakhe ababelaye, ngulowo lalowo labendlu yakhe; basebehlala emizini yeHebronid. 4 Kwasekufika abantu bakoJuda, bamgcoba khona uDavida waba yinkosi phezu kwendlu yakoJudae. Basebemtshela uDavida besithi: Abantu beJabeshi-Gileyadi yibo abangcwaba uSawulif.

5 UDavida wasethumela izithunywa ebantwini beJabeshi-Gileyadig, wathi kibo: Kalibusiswe yiNkosi, ngoba lenze lumusa enkosini yenu, kuSawuli, lamngcwabah. 6 Khathesi-ke, iNkosi kayilenzele umusa leqiniso; mina lami ngizalenzela lokhu okuhle, ngoba lenze loludabai. 7 Khathesi-ke kaziqine izandla zenu libe ngamadodana amaqhawe; ngoba inkosi yenu uSawuli ifile; njalo lendlu yakoJuda ingigcobile mina ukuba yinkosi phezu kwabo.

UDavida ulwa labendlu kaSawuli

8 Kodwa uAbhineri indodana kaNerij, induna yebutho uSawuli ayelalo, wathatha uIshiboshethi indodana kaSawuli, wamchaphisela eMahanayimik, 9 wambeka waba yinkosi phezu kweGileyadil, laphezu kwamaAshurim, laphezu kweJizereyelin, laphezu kukaEfrayimio, laphezu kukaBhenjaminip, laphezu kukaIsrayeli wonke. 10 UIshiboshethi, indodana kaSawuli, wayeleminyaka engamatshumi amane esiba yinkosi phezu kukaIsrayeli, wabusa iminyaka emibili. Kodwa indlu yakoJuda yalandela uDavida. 11 Lenani lensuku uDavida owaba yinkosi ngazo eHebroni phezu kwendlu yakoJuda laliyiminyaka eyisikhombisa lenyanga eziyisithuphaq.

12 UAbhineri indodana kaNeri wasephuma, lenceku zikaIshiboshethi indodana kaSawuli, basuka eMahanayimi baya eGibeyonir. 13 UJowabi indodana kaZeruya lenceku zikaDavida basebephuma bahlangana ndawonye echibini leGibeyonis; bahlala, abanye ngapha kwechibi labanye ngale kwechibi. 14 UAbhineri wasesithi kuJowabi: Amajaha ake asukume adlale phambi kwethu. UJowabi wasesithi: Kawasukume. 15 Kwasekusukuma kwedlula ngenani abalitshumi lambili koBhenjamini lakoIshiboshethi indodana kaSawuli, letshumi lambili lenceku zikaDavida. 16 Basebebamba ngulowo lalowo ikhanda lomunye, wagwaza ngenkemba yakhe ehlangothini lomunye; ngokunjalo bawa ndawonye. Ngakho leyondawo bayibiza ngokuthi yiHelekati-Hasurimi eseGibeyoni. 17 Njalo kwaba lempi enzima kakhulu ngalolosuku, loAbhineri wehlulwa lamadoda akoIsrayeli phambi kwenceku zikaDavida.

18 Ayekhona-ke lapho amadodana amathathu kaZeruya, oJowabi, loAbishayi loAsahelit. Njalo uAsaheli wayelesiqubu ezinyaweniu njengomunye wemiziki yegangav. 19 UAsaheli wasexotshana loAbhineri; njalo ekuhambeni kwakhe kaphambukelanga ngakwesokunene langakwesokhohlo ekulandeleni uAbhineri. 20 UAbhineri wasenyemukula, wathi: Nguwe uAsaheli yini? Wasesithi: Yimi. 21 UAbhineri wasesithi kuye: Phambukela wena ngakwesokunene loba ngakwesokhohlo, uzibambele elinye lamajaha, uzithathele izikhali zalo. Kodwa uAsaheli kavumanga ukuphambuka ekumlandeleni. 22 UAbhineri wasebuya futhi esithi kuAsaheli: Phambuka wena ekungilandeleni; ngizakutshayelelani emhlabathini? Pho, ngingaphakamisa njani ubuso bami kuJowabi umfowenuw? 23 Kodwa wala ukuphambuka; ngakho uAbhineri wamtshaya ngesidindi somkhonto kubambo lwesihlanu, umkhonto waze waphuma emuva kwakhe; wasewela phansi lapho, wafela kuleyondawo. Kwasekusithi bonke abafika endaweni lapho uAsaheli awela wafa khona, bemax. 24 UJowabi laye loAbishayi baxotshana loAbhineri; ilanga laselitshona, bona befika eqaqeni lweAma, olungaphambi kweGiya endleleni yenkangala yeGibeyoni.

25 Abantwana bakoBhenjamini basebebuthana ngemva kukaAbhineri, baba lixuku linye, bema phezu koqaqa oluthile. 26 UAbhineri wasememeza kuJowabi wathi: Inkemba izakudla njalonjalo yini? Kawazi yini ukuthi kuzakuba yikubaba ekucineni? Koze kube nini ungabatsheli abantu ukuthi babuye ekulandeleni abafowabo? 27 UJowabi wasesithi: Kuphila kukaNkulunkulu, ngaphandle kokuthi ubukhulumile, isibili ngalesosikhathi kusukela ekuseni abantu ngabe benyukile, ngulowo lalowo esuka ekulandeleni umfowaboy. 28 UJowabi wasevuthela uphondo, bonke abantu basebesima, kababe besaxotshana loIsrayeli, futhi kababe besalwa njalo. 29 UAbhineri labantu bakhe bahamba bedabula amagceke bonke lobobusuku, bachapha iJordani, badabula iBhithironi yonke, bafika eMahanayimiz. 30 UJowabi wasebuya ekulandeleni uAbhineri; esebuthanisile bonke abantu, encekwini zikaDavida kwasilela abalitshumi labayisificamunwemunye, loAsaheli. 31 Kodwa izinceku zikaDavida zazitshayile koBhenjamini lemadodeni akaAbhineri; amadoda angamakhulu amathathu lamatshumi ayisithupha afa.

32 Basebemthatha uAsaheli, bamngcwaba engcwabeni likayise elaliseBhethelehema. UJowabi labantu bakhe basebehamba ubusuku bonke, kwasa beseHebronia.

a Nani 27.21.

b Josh. 10.3.

c 1 Sam. 25.43.

d 1 Sam. 27.2,3. 30.1. 1 Lan. 12.1.

e 2.11. 5.5.

f 1 Sam. 31.13. Hlu. 21.8.

g 1 Sam. 31.13. Hlu. 21.8.

h Ruthe 2.20.

i 2 Tim. 1.16,18.

j 3.6. 1 Sam. 14.50. 17.55. 20.25. 26.5,7,14,15. 1 Kho. 2.5. 1 Lan. 26.28.

k 17.24.

l 1 Lan. 12.29,30,36,37.

m 1 Lan. 12.29,30,36,37.

n Josh. 17.16.

o 1 Lan. 12.29,30,36,37.

p 1 Lan. 12.29,30,36,37.

q Josh. 10.3.

r Josh. 9.3.

s Jer. 41.12.

t 1 Sam. 26.6.

u Amos 2.15.

v 22.34. 1 Lan. 12.8. Hlab. 18.33.

w 1 Sam. 19.17.

x 3.27. 4.6. 20.10.

y 2.14. Zaga 17.14.

z 17.24.

a 2.18. 3.22. 8.16. 11.1. 12.26. 14.1. 18.2,10. 19.1. 20.7,23. 24.2,3. 1 Sam. 26.6. 1 Kho. 1.7. 2.5,28. 11.15. 1 Lan. 2.16. 26.28. 27.24,34.